Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN SAZİŞİ (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЕРМЯНИСТАН  САЗИШИ (1919) – нойабрын 23-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Ерм. Респ. арасында Тифлисдя имзаланмышдыр. Ерм.-ын Азярб.-а гаршы тяъавцзкарлыг вя етник тямизлямя сийасятинин кяскинляшдийи дюврдя Антантанын Гафгаздакы Али комиссарынын мцавини Ъ.Рейин тяклифи иля Азярб.-ын вя Ерм.-ын щюкумят башчылары Н.Йусифбяйли вя А.Хатисйанын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятляри эюрцшдц. Эюрцшцн нятиъясиндя Ъ.Рей вя Эцръцстан хариъи ишляр назири Й.П.Эеэечкоринин иштираки иля имзаланан сазишин шяртляриня эюря, Ерм. вя АХЪ щюкумятляри баш верян тоггушмаларын дайандырылмасыны; Зянэязура эялян йолларын дцзялдилмяси вя ачылмасыны, щямчинин бу йолларда щярякятин тящлцкясизлийи цчцн тясирли тядбирлярин эюрцлмясини; сярщядляр щаггында мясяляляр дя дахил олмагла, бцтцн мцбащисялярин динъ йолла щялл олунмасыны ющдяляриня эютцрдц (щяр щансы бир мясялядя разылыьа   эялмяк  мцмкцн  олмадыгда, Ъ. Рей мцнсифляр мящкямяси гисминдя гярар гябул едяъякди); 1919 ил нойабрын 26-да Бакыда Азярбайъан-Ермянистан конфрансынын кечирилмяси гярара алынды [бах Азярбайъан-Ермянистан конфрансы (1919)]. Ермянистан бу сазишля цзяриня дцшян ющдяликляри йериня йетирмяди, Апрел ишьалындан (1920) сонра А.-Е.с. ящямиййятини итирди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN SAZİŞİ (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЕРМЯНИСТАН  САЗИШИ (1919) – нойабрын 23-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Ерм. Респ. арасында Тифлисдя имзаланмышдыр. Ерм.-ын Азярб.-а гаршы тяъавцзкарлыг вя етник тямизлямя сийасятинин кяскинляшдийи дюврдя Антантанын Гафгаздакы Али комиссарынын мцавини Ъ.Рейин тяклифи иля Азярб.-ын вя Ерм.-ын щюкумят башчылары Н.Йусифбяйли вя А.Хатисйанын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятляри эюрцшдц. Эюрцшцн нятиъясиндя Ъ.Рей вя Эцръцстан хариъи ишляр назири Й.П.Эеэечкоринин иштираки иля имзаланан сазишин шяртляриня эюря, Ерм. вя АХЪ щюкумятляри баш верян тоггушмаларын дайандырылмасыны; Зянэязура эялян йолларын дцзялдилмяси вя ачылмасыны, щямчинин бу йолларда щярякятин тящлцкясизлийи цчцн тясирли тядбирлярин эюрцлмясини; сярщядляр щаггында мясяляляр дя дахил олмагла, бцтцн мцбащисялярин динъ йолла щялл олунмасыны ющдяляриня эютцрдц (щяр щансы бир мясялядя разылыьа   эялмяк  мцмкцн  олмадыгда, Ъ. Рей мцнсифляр мящкямяси гисминдя гярар гябул едяъякди); 1919 ил нойабрын 26-да Бакыда Азярбайъан-Ермянистан конфрансынын кечирилмяси гярара алынды [бах Азярбайъан-Ермянистан конфрансы (1919)]. Ермянистан бу сазишля цзяриня дцшян ющдяликляри йериня йетирмяди, Апрел ишьалындан (1920) сонра А.-Е.с. ящямиййятини итирди.

  AZƏRBAYCAN-ERMƏNİSTAN SAZİŞİ (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЕРМЯНИСТАН  САЗИШИ (1919) – нойабрын 23-дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Ерм. Респ. арасында Тифлисдя имзаланмышдыр. Ерм.-ын Азярб.-а гаршы тяъавцзкарлыг вя етник тямизлямя сийасятинин кяскинляшдийи дюврдя Антантанын Гафгаздакы Али комиссарынын мцавини Ъ.Рейин тяклифи иля Азярб.-ын вя Ерм.-ын щюкумят башчылары Н.Йусифбяйли вя А.Хатисйанын рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятляри эюрцшдц. Эюрцшцн нятиъясиндя Ъ.Рей вя Эцръцстан хариъи ишляр назири Й.П.Эеэечкоринин иштираки иля имзаланан сазишин шяртляриня эюря, Ерм. вя АХЪ щюкумятляри баш верян тоггушмаларын дайандырылмасыны; Зянэязура эялян йолларын дцзялдилмяси вя ачылмасыны, щямчинин бу йолларда щярякятин тящлцкясизлийи цчцн тясирли тядбирлярин эюрцлмясини; сярщядляр щаггында мясяляляр дя дахил олмагла, бцтцн мцбащисялярин динъ йолла щялл олунмасыны ющдяляриня эютцрдц (щяр щансы бир мясялядя разылыьа   эялмяк  мцмкцн  олмадыгда, Ъ. Рей мцнсифляр мящкямяси гисминдя гярар гябул едяъякди); 1919 ил нойабрын 26-да Бакыда Азярбайъан-Ермянистан конфрансынын кечирилмяси гярара алынды [бах Азярбайъан-Ермянистан конфрансы (1919)]. Ермянистан бу сазишля цзяриня дцшян ющдяликляри йериня йетирмяди, Апрел ишьалындан (1920) сонра А.-Е.с. ящямиййятини итирди.