Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLALİLƏR

  ЪЯЛАЛИЛЯР – 16–17 ясрлярдя Османлы империйасында антифеодал халг цсйанларынын иштиракчылары; 1518–19 иллярдя Токатда башланан цсйанын рящбяри шейх Ъялалинин ады иля баьлыдыр. Ъ. щярякаты Тцркийянин айры-айры йерляриндя, мцхтялиф вахтларда баш вермишди. Ъ.-ин ян бюйцк цсйанларындан бири 1595–1609 иллярдя олмуш вя Кичик Асийанын бюйцк бир щиссясини ящатя етмишдир. Цсйанын биринъи мярщялясиндя (1595–1603) кяндли кцтляляри вя шящяр йохсуллары иля бирликдя хырда феодаллар вя сипащи дястяляри дя иштирак етмишди; султан щюкумяти феодаллары юз тяряфиня чякмякля цсйаны мцвяггяти йатыра билмишди. 1-ъи мярщялядя Гара Йазыъи – Дяли Щясян цсйаны эениш йайылмышды. Икинъи мярщяля (1603–09) баш верян сырф кяндли цсйанында 200 миндян чох кяндли иштирак етмишди. 1608 илдя Алаъа вадисиндя султан ордусу цсйанчылары аьыр мяьлубиййятя уьратдыгдан сонра цсйан зяифлямяйя башлады. Султан ордусунун сяркярдяси Мурад паша 100 миня йахын цсйанчыйа диван тутду. 1609 илдя султан феодал юзбашыналыьыны ъиловламаг, кяндлиляр цзяриня гойулмуш верэиляри йцнэцлляшдирмяк мягсяди иля “Ядалят фярманы” вермяйя мяъбур олду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLALİLƏR

  ЪЯЛАЛИЛЯР – 16–17 ясрлярдя Османлы империйасында антифеодал халг цсйанларынын иштиракчылары; 1518–19 иллярдя Токатда башланан цсйанын рящбяри шейх Ъялалинин ады иля баьлыдыр. Ъ. щярякаты Тцркийянин айры-айры йерляриндя, мцхтялиф вахтларда баш вермишди. Ъ.-ин ян бюйцк цсйанларындан бири 1595–1609 иллярдя олмуш вя Кичик Асийанын бюйцк бир щиссясини ящатя етмишдир. Цсйанын биринъи мярщялясиндя (1595–1603) кяндли кцтляляри вя шящяр йохсуллары иля бирликдя хырда феодаллар вя сипащи дястяляри дя иштирак етмишди; султан щюкумяти феодаллары юз тяряфиня чякмякля цсйаны мцвяггяти йатыра билмишди. 1-ъи мярщялядя Гара Йазыъи – Дяли Щясян цсйаны эениш йайылмышды. Икинъи мярщяля (1603–09) баш верян сырф кяндли цсйанында 200 миндян чох кяндли иштирак етмишди. 1608 илдя Алаъа вадисиндя султан ордусу цсйанчылары аьыр мяьлубиййятя уьратдыгдан сонра цсйан зяифлямяйя башлады. Султан ордусунун сяркярдяси Мурад паша 100 миня йахын цсйанчыйа диван тутду. 1609 илдя султан феодал юзбашыналыьыны ъиловламаг, кяндлиляр цзяриня гойулмуш верэиляри йцнэцлляшдирмяк мягсяди иля “Ядалят фярманы” вермяйя мяъбур олду.

  CƏLALİLƏR

  ЪЯЛАЛИЛЯР – 16–17 ясрлярдя Османлы империйасында антифеодал халг цсйанларынын иштиракчылары; 1518–19 иллярдя Токатда башланан цсйанын рящбяри шейх Ъялалинин ады иля баьлыдыр. Ъ. щярякаты Тцркийянин айры-айры йерляриндя, мцхтялиф вахтларда баш вермишди. Ъ.-ин ян бюйцк цсйанларындан бири 1595–1609 иллярдя олмуш вя Кичик Асийанын бюйцк бир щиссясини ящатя етмишдир. Цсйанын биринъи мярщялясиндя (1595–1603) кяндли кцтляляри вя шящяр йохсуллары иля бирликдя хырда феодаллар вя сипащи дястяляри дя иштирак етмишди; султан щюкумяти феодаллары юз тяряфиня чякмякля цсйаны мцвяггяти йатыра билмишди. 1-ъи мярщялядя Гара Йазыъи – Дяли Щясян цсйаны эениш йайылмышды. Икинъи мярщяля (1603–09) баш верян сырф кяндли цсйанында 200 миндян чох кяндли иштирак етмишди. 1608 илдя Алаъа вадисиндя султан ордусу цсйанчылары аьыр мяьлубиййятя уьратдыгдан сонра цсйан зяифлямяйя башлады. Султан ордусунун сяркярдяси Мурад паша 100 миня йахын цсйанчыйа диван тутду. 1609 илдя султан феодал юзбашыналыьыны ъиловламаг, кяндлиляр цзяриня гойулмуш верэиляри йцнэцлляшдирмяк мягсяди иля “Ядалят фярманы” вермяйя мяъбур олду.