Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏNƏNİYAR

  БЯНЯНИЙАР – Азярб. Респ. Ъулфа р-нунда (Нах. МР) кянд. Бянянийар я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян вя Ъулфа д.й. ст.-ндан 25 км шм.-да, Ялинъячайын саь сащилиндя, Зянэязур силсилясинин йамаъындадыр. Ящ. 3570 (2011); цзцмчцлцк, якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, ушаг мусиги мяктяби, мядяниййят еви, амбулаторийа, байтарлыг мянтягяси, китабхана, почт шюбяси; йахынлыьында орта ясрляря аид гябиристан вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏNƏNİYAR

  БЯНЯНИЙАР – Азярб. Респ. Ъулфа р-нунда (Нах. МР) кянд. Бянянийар я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян вя Ъулфа д.й. ст.-ндан 25 км шм.-да, Ялинъячайын саь сащилиндя, Зянэязур силсилясинин йамаъындадыр. Ящ. 3570 (2011); цзцмчцлцк, якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, ушаг мусиги мяктяби, мядяниййят еви, амбулаторийа, байтарлыг мянтягяси, китабхана, почт шюбяси; йахынлыьында орта ясрляря аид гябиристан вар.

  BƏNƏNİYAR

  БЯНЯНИЙАР – Азярб. Респ. Ъулфа р-нунда (Нах. МР) кянд. Бянянийар я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян вя Ъулфа д.й. ст.-ндан 25 км шм.-да, Ялинъячайын саь сащилиндя, Зянэязур силсилясинин йамаъындадыр. Ящ. 3570 (2011); цзцмчцлцк, якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, ушаг мусиги мяктяби, мядяниййят еви, амбулаторийа, байтарлыг мянтягяси, китабхана, почт шюбяси; йахынлыьында орта ясрляря аид гябиристан вар.