Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLALİLƏR HƏRƏKATI

  ЪЯЛАЛИЛЯР ЩЯРЯКАТЫ – 16–17 ясрлярдя Тцркийя, Азярб. вя гоншу яразилярдя антифеодал кяндли щярякаты. Яввялляр Османлы империйасында башлайан Ъ.щ. (бах Ъялалиляр) тезликля эениш яразийя йайылды. Айры-айры ъялали дястяляриня бязян мяркязи щюкумятдян наразы феодаллар башчылыг ется дя, щярякатын ясас иштирак чылары феодал истисмарындан тянэя эялмиш кяндлиляр иди. Щямин феодалларын бир чоху сонралар хяйанят едяряк щюкумят тяряфиня кечмиш вя кяндли щярякатынын мяьлубиййятиня сябяб олмушдулар. Османлы гошунларына мяьлуб олан бязи ъялали дястяляри Сяфявиляр тяряфя кечди. Ъялали гцввяляриндян османлылара гаршы мцбаризядя истифадя етмяйи нязярдя тутан Сяфяви щюкмдары Ы Шащ Аббас [1587–1629] Анадолу ъялалилярини айры-айры яразилярдя йерляшдирди. Лакын Ы Шащ Аббасын йцрцтдцйц сийасятдян наразы галан ъялалиляр Сяфяви торпагларыны тярк етдиляр. Азярб.-да Ъ.щ. яввялляр османлы ишьал- чыларына, сонралар ися шащ щакимиййяти, йерли бяй вя ханлара гаршы йюнялмишди. 16 ясрин сонлары – 17 ясрин яввялляриндя Азярб. вя гоншу юлкялярдя хейли ъялали дястяси фяалиййят эюстярирди. 1591 илдя баш вермиш Тябриз цсйаны да ъялалилярин ады иля баьлыдыр. Кцрд феодалларынын кюмяйиня архаланан Тябриз щакими Ъяфяр паша цсйаны ган ичиндя боьду. Османлыларын вя йерли феодалларын амансыз зцлм вя истисмары вар- йохдан чыхмыш кяндлилярин кцтляви сурятдя ъялали дястяляриня гошулмасына сябяб олурду. Ъ.щ. Чухурсяд бяйлярбяйилийи, хцсусиля Нахчыван мащалы вя Аразбойу яразидя даща эениш йайылмышды. Азярб.-да фяалиййят эюстярян ъялали дястя башчыларындан ян мяшщуру Короьлу иди (буну бязи тядгигатлар вя топонимик фактлар сюйлямяйя ясас верир). Йерлярдя ишьалчыларын вя мяркязи дювлят щакимиййятинин тядриъян мющкямлянмяси ъялалилярин мцбаризя мейданындан чыхмасына сябяб олду. Бцтцн кяндли щярякатла- рына хас олан пяракяндялик, ващид истигамятвериъи рящбярлийин олмамасы вя с. Ъ.щ. цчцн дя сяъиййяви иди. Бах щямчинин Короьлу, “Короьлу” дастаны, Короьлу галалары, Чянлибел.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLALİLƏR HƏRƏKATI

  ЪЯЛАЛИЛЯР ЩЯРЯКАТЫ – 16–17 ясрлярдя Тцркийя, Азярб. вя гоншу яразилярдя антифеодал кяндли щярякаты. Яввялляр Османлы империйасында башлайан Ъ.щ. (бах Ъялалиляр) тезликля эениш яразийя йайылды. Айры-айры ъялали дястяляриня бязян мяркязи щюкумятдян наразы феодаллар башчылыг ется дя, щярякатын ясас иштирак чылары феодал истисмарындан тянэя эялмиш кяндлиляр иди. Щямин феодалларын бир чоху сонралар хяйанят едяряк щюкумят тяряфиня кечмиш вя кяндли щярякатынын мяьлубиййятиня сябяб олмушдулар. Османлы гошунларына мяьлуб олан бязи ъялали дястяляри Сяфявиляр тяряфя кечди. Ъялали гцввяляриндян османлылара гаршы мцбаризядя истифадя етмяйи нязярдя тутан Сяфяви щюкмдары Ы Шащ Аббас [1587–1629] Анадолу ъялалилярини айры-айры яразилярдя йерляшдирди. Лакын Ы Шащ Аббасын йцрцтдцйц сийасятдян наразы галан ъялалиляр Сяфяви торпагларыны тярк етдиляр. Азярб.-да Ъ.щ. яввялляр османлы ишьал- чыларына, сонралар ися шащ щакимиййяти, йерли бяй вя ханлара гаршы йюнялмишди. 16 ясрин сонлары – 17 ясрин яввялляриндя Азярб. вя гоншу юлкялярдя хейли ъялали дястяси фяалиййят эюстярирди. 1591 илдя баш вермиш Тябриз цсйаны да ъялалилярин ады иля баьлыдыр. Кцрд феодалларынын кюмяйиня архаланан Тябриз щакими Ъяфяр паша цсйаны ган ичиндя боьду. Османлыларын вя йерли феодалларын амансыз зцлм вя истисмары вар- йохдан чыхмыш кяндлилярин кцтляви сурятдя ъялали дястяляриня гошулмасына сябяб олурду. Ъ.щ. Чухурсяд бяйлярбяйилийи, хцсусиля Нахчыван мащалы вя Аразбойу яразидя даща эениш йайылмышды. Азярб.-да фяалиййят эюстярян ъялали дястя башчыларындан ян мяшщуру Короьлу иди (буну бязи тядгигатлар вя топонимик фактлар сюйлямяйя ясас верир). Йерлярдя ишьалчыларын вя мяркязи дювлят щакимиййятинин тядриъян мющкямлянмяси ъялалилярин мцбаризя мейданындан чыхмасына сябяб олду. Бцтцн кяндли щярякатла- рына хас олан пяракяндялик, ващид истигамятвериъи рящбярлийин олмамасы вя с. Ъ.щ. цчцн дя сяъиййяви иди. Бах щямчинин Короьлу, “Короьлу” дастаны, Короьлу галалары, Чянлибел.

  CƏLALİLƏR HƏRƏKATI

  ЪЯЛАЛИЛЯР ЩЯРЯКАТЫ – 16–17 ясрлярдя Тцркийя, Азярб. вя гоншу яразилярдя антифеодал кяндли щярякаты. Яввялляр Османлы империйасында башлайан Ъ.щ. (бах Ъялалиляр) тезликля эениш яразийя йайылды. Айры-айры ъялали дястяляриня бязян мяркязи щюкумятдян наразы феодаллар башчылыг ется дя, щярякатын ясас иштирак чылары феодал истисмарындан тянэя эялмиш кяндлиляр иди. Щямин феодалларын бир чоху сонралар хяйанят едяряк щюкумят тяряфиня кечмиш вя кяндли щярякатынын мяьлубиййятиня сябяб олмушдулар. Османлы гошунларына мяьлуб олан бязи ъялали дястяляри Сяфявиляр тяряфя кечди. Ъялали гцввяляриндян османлылара гаршы мцбаризядя истифадя етмяйи нязярдя тутан Сяфяви щюкмдары Ы Шащ Аббас [1587–1629] Анадолу ъялалилярини айры-айры яразилярдя йерляшдирди. Лакын Ы Шащ Аббасын йцрцтдцйц сийасятдян наразы галан ъялалиляр Сяфяви торпагларыны тярк етдиляр. Азярб.-да Ъ.щ. яввялляр османлы ишьал- чыларына, сонралар ися шащ щакимиййяти, йерли бяй вя ханлара гаршы йюнялмишди. 16 ясрин сонлары – 17 ясрин яввялляриндя Азярб. вя гоншу юлкялярдя хейли ъялали дястяси фяалиййят эюстярирди. 1591 илдя баш вермиш Тябриз цсйаны да ъялалилярин ады иля баьлыдыр. Кцрд феодалларынын кюмяйиня архаланан Тябриз щакими Ъяфяр паша цсйаны ган ичиндя боьду. Османлыларын вя йерли феодалларын амансыз зцлм вя истисмары вар- йохдан чыхмыш кяндлилярин кцтляви сурятдя ъялали дястяляриня гошулмасына сябяб олурду. Ъ.щ. Чухурсяд бяйлярбяйилийи, хцсусиля Нахчыван мащалы вя Аразбойу яразидя даща эениш йайылмышды. Азярб.-да фяалиййят эюстярян ъялали дястя башчыларындан ян мяшщуру Короьлу иди (буну бязи тядгигатлар вя топонимик фактлар сюйлямяйя ясас верир). Йерлярдя ишьалчыларын вя мяркязи дювлят щакимиййятинин тядриъян мющкямлянмяси ъялалилярин мцбаризя мейданындан чыхмасына сябяб олду. Бцтцн кяндли щярякатла- рына хас олан пяракяндялик, ващид истигамятвериъи рящбярлийин олмамасы вя с. Ъ.щ. цчцн дя сяъиййяви иди. Бах щямчинин Короьлу, “Короьлу” дастаны, Короьлу галалары, Чянлибел.