Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏNİ SNASSEN ÜSYANI (1859)


  БЯНИ СНАССЕН ЦСЙАНЫ (1859) – Гярби Ялъязаирдя бяни снассен тайфаларынын Франса мцстямлякячиляриня гаршы цсйаны. Цсйанын сябяби Ялъязаир тайфалары торпагларынын Франса щакимиййят органлары тяряфинлян зорла зябт елилмяси иди. Ял-ъязаирдя Атлас д-рынын шм. р-нларында йашайан бу тайфалар бир нечя ай Франса
  ишьалчыларына гаршы ъидди мцгавимят эюстяряндян сонра мяьлуб едилди. Б.с.ц. Ялъязаирин ишьалы дюврцндя (1830–82) ян бюйцк цсйан иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏNİ SNASSEN ÜSYANI (1859)


  БЯНИ СНАССЕН ЦСЙАНЫ (1859) – Гярби Ялъязаирдя бяни снассен тайфаларынын Франса мцстямлякячиляриня гаршы цсйаны. Цсйанын сябяби Ялъязаир тайфалары торпагларынын Франса щакимиййят органлары тяряфинлян зорла зябт елилмяси иди. Ял-ъязаирдя Атлас д-рынын шм. р-нларында йашайан бу тайфалар бир нечя ай Франса
  ишьалчыларына гаршы ъидди мцгавимят эюстяряндян сонра мяьлуб едилди. Б.с.ц. Ялъязаирин ишьалы дюврцндя (1830–82) ян бюйцк цсйан иди.

  BƏNİ SNASSEN ÜSYANI (1859)


  БЯНИ СНАССЕН ЦСЙАНЫ (1859) – Гярби Ялъязаирдя бяни снассен тайфаларынын Франса мцстямлякячиляриня гаршы цсйаны. Цсйанын сябяби Ялъязаир тайфалары торпагларынын Франса щакимиййят органлары тяряфинлян зорла зябт елилмяси иди. Ял-ъязаирдя Атлас д-рынын шм. р-нларында йашайан бу тайфалар бир нечя ай Франса
  ишьалчыларына гаршы ъидди мцгавимят эюстяряндян сонра мяьлуб едилди. Б.с.ц. Ялъязаирин ишьалы дюврцндя (1830–82) ян бюйцк цсйан иди.