Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏNİ-SUEYF


  БЯНИ-СУÉЙФ (بني سؤ يف) – Мисирин шм.-ында шящяр. Бяни-Суейф мцщафазасынын инз. м. Ящ. 189,6 мин (2005). Нил чайынын сол сащилиндя ири порт. Нягл. говшаьы. Е.я. 22 ясрдян мялумдур. К.т. р-нунун (памбыг, шякяр гамышы, тахыл, хурма) тиъарят мяркязидир. Йейинти вя йцнэцл сянайе, памбыьын илкин емалы мцяссисяляри вар. Сяняткарлыг инкишаф етмишдир.

                            Бяни-Суейф йахынлыьында фирон Снофрунун пилляли пирамидасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏNİ-SUEYF


  БЯНИ-СУÉЙФ (بني سؤ يف) – Мисирин шм.-ында шящяр. Бяни-Суейф мцщафазасынын инз. м. Ящ. 189,6 мин (2005). Нил чайынын сол сащилиндя ири порт. Нягл. говшаьы. Е.я. 22 ясрдян мялумдур. К.т. р-нунун (памбыг, шякяр гамышы, тахыл, хурма) тиъарят мяркязидир. Йейинти вя йцнэцл сянайе, памбыьын илкин емалы мцяссисяляри вар. Сяняткарлыг инкишаф етмишдир.

                            Бяни-Суейф йахынлыьында фирон Снофрунун пилляли пирамидасы.

  BƏNİ-SUEYF


  БЯНИ-СУÉЙФ (بني سؤ يف) – Мисирин шм.-ында шящяр. Бяни-Суейф мцщафазасынын инз. м. Ящ. 189,6 мин (2005). Нил чайынын сол сащилиндя ири порт. Нягл. говшаьы. Е.я. 22 ясрдян мялумдур. К.т. р-нунун (памбыг, шякяр гамышы, тахыл, хурма) тиъарят мяркязидир. Йейинти вя йцнэцл сянайе, памбыьын илкин емалы мцяссисяляри вар. Сяняткарлыг инкишаф етмишдир.

                            Бяни-Суейф йахынлыьында фирон Снофрунун пилляли пирамидасы.