Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  "BƏNÖVŞƏ"


  “БЯНЮВШЯ” – Азярб. халг рягси. Эянълийи, шухлуьу тямсил едир. Адятян, гадынлар тяряфиндян тяк вя йа гоша ифа олунур. Яллярин сялис, ифадяли hярякяти, сцзмя вя с. “Б.” цчцн сяъиййявидир. Мелодийасы лирик, темпи мцлайим, мусиги юлчцсц 6/8-дир. “Б.” рягс мелодийасы диэяр Гафгаз халглары арасында да эениш йайылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  "BƏNÖVŞƏ"


  “БЯНЮВШЯ” – Азярб. халг рягси. Эянълийи, шухлуьу тямсил едир. Адятян, гадынлар тяряфиндян тяк вя йа гоша ифа олунур. Яллярин сялис, ифадяли hярякяти, сцзмя вя с. “Б.” цчцн сяъиййявидир. Мелодийасы лирик, темпи мцлайим, мусиги юлчцсц 6/8-дир. “Б.” рягс мелодийасы диэяр Гафгаз халглары арасында да эениш йайылмышдыр.

  "BƏNÖVŞƏ"


  “БЯНЮВШЯ” – Азярб. халг рягси. Эянълийи, шухлуьу тямсил едир. Адятян, гадынлар тяряфиндян тяк вя йа гоша ифа олунур. Яллярин сялис, ифадяли hярякяти, сцзмя вя с. “Б.” цчцн сяъиййявидир. Мелодийасы лирик, темпи мцлайим, мусиги юлчцсц 6/8-дир. “Б.” рягс мелодийасы диэяр Гафгаз халглары арасында да эениш йайылмышдыр.