Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRABƏRDƏYİŞƏN HƏRƏKƏT


  БЯРАБЯРДЯЙИШЯН ЩЯРЯКЯТ –  wτ тохунан буъаг тяъили (дцзхятли Б.щ. щалында w там тяъили) сабит олан нюгтянин щярякяти. Щярякятин башланьыъ анындан кечян т мцддятиндян сонра ъисмин алдыьы v сцряти вя башланьыъ вязиййятиндян яйрихятли трайекторийа бойунъа юлчцлян ѕ мясафяси Б.щ.-дя ашаьыдакы  бярабярликлярля тяйин едилир:  

                                                      v = v0 +– wτ т,
                                                      с = в0т ± wτ т2/2,


  бурада v0 – нюгтянин башланьыъ сцрятидир. v вя wτ ейни ишаряли олдугда Б.щ. йейинляшян, якс ишаряли олдугда ися йавашыйан олур.

  Бярк ъисм бярабярдяйишян ирялилямя щярякяти (бу щалда йухарыда дейилянляр ъисмин щяр бир нюгтясиня аиддир) вя тярпянмяз ох ятрафында бярабярдяйишян фырланма щярякяти едя биляр. Бу щярякятдя ъисмин ε буъаг тяъили сабитдир, ъисмин ω буъаг сцряти вя φ дюнмя буъаьы ися ашаьыдакы кими тяйин  олунур:
                                                                         

                                                ω =ω0 ± ε т ,
                                                φ =w0т ± εт2/2


  Бурада ω0 башланьыъ буъаг сцрятидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRABƏRDƏYİŞƏN HƏRƏKƏT


  БЯРАБЯРДЯЙИШЯН ЩЯРЯКЯТ –  wτ тохунан буъаг тяъили (дцзхятли Б.щ. щалында w там тяъили) сабит олан нюгтянин щярякяти. Щярякятин башланьыъ анындан кечян т мцддятиндян сонра ъисмин алдыьы v сцряти вя башланьыъ вязиййятиндян яйрихятли трайекторийа бойунъа юлчцлян ѕ мясафяси Б.щ.-дя ашаьыдакы  бярабярликлярля тяйин едилир:  

                                                      v = v0 +– wτ т,
                                                      с = в0т ± wτ т2/2,


  бурада v0 – нюгтянин башланьыъ сцрятидир. v вя wτ ейни ишаряли олдугда Б.щ. йейинляшян, якс ишаряли олдугда ися йавашыйан олур.

  Бярк ъисм бярабярдяйишян ирялилямя щярякяти (бу щалда йухарыда дейилянляр ъисмин щяр бир нюгтясиня аиддир) вя тярпянмяз ох ятрафында бярабярдяйишян фырланма щярякяти едя биляр. Бу щярякятдя ъисмин ε буъаг тяъили сабитдир, ъисмин ω буъаг сцряти вя φ дюнмя буъаьы ися ашаьыдакы кими тяйин  олунур:
                                                                         

                                                ω =ω0 ± ε т ,
                                                φ =w0т ± εт2/2


  Бурада ω0 башланьыъ буъаг сцрятидир.

  BƏRABƏRDƏYİŞƏN HƏRƏKƏT


  БЯРАБЯРДЯЙИШЯН ЩЯРЯКЯТ –  wτ тохунан буъаг тяъили (дцзхятли Б.щ. щалында w там тяъили) сабит олан нюгтянин щярякяти. Щярякятин башланьыъ анындан кечян т мцддятиндян сонра ъисмин алдыьы v сцряти вя башланьыъ вязиййятиндян яйрихятли трайекторийа бойунъа юлчцлян ѕ мясафяси Б.щ.-дя ашаьыдакы  бярабярликлярля тяйин едилир:  

                                                      v = v0 +– wτ т,
                                                      с = в0т ± wτ т2/2,


  бурада v0 – нюгтянин башланьыъ сцрятидир. v вя wτ ейни ишаряли олдугда Б.щ. йейинляшян, якс ишаряли олдугда ися йавашыйан олур.

  Бярк ъисм бярабярдяйишян ирялилямя щярякяти (бу щалда йухарыда дейилянляр ъисмин щяр бир нюгтясиня аиддир) вя тярпянмяз ох ятрафында бярабярдяйишян фырланма щярякяти едя биляр. Бу щярякятдя ъисмин ε буъаг тяъили сабитдир, ъисмин ω буъаг сцряти вя φ дюнмя буъаьы ися ашаьыдакы кими тяйин  олунур:
                                                                         

                                                ω =ω0 ± ε т ,
                                                φ =w0т ± εт2/2


  Бурада ω0 башланьыъ буъаг сцрятидир.