Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRABƏRPAYLANMA QANUNU


  БЯРАБЯРПАЙЛАНМА ГАНУНУ – классик статистик физиканын гануну; исбат едир ки, термодинамики таразлыг щалында статик системин щяр бир транслйасийа вя фыр- ланма сярбястлик дяряъясиня орта щесабла кТ/2, щяр бир рягс сярбястлик дяряъясиня ися орта щесабла кТ енержиси дцшцр (бурада Т– системин мцтляг темп-ру, к–Болтсман сабитидир). Б.г. тягриби ганундур; квант еффектляри (рягс сярбястлик дяряъяляри щалында ися, щямчинин, рягслярин анщармониклийи) мцщцм ящямиййят дашыдыгда бу ганун позулур. Б.г.-нун кюмяйи иля йцксяк темп-рларда чохатомлу газларын вя бярк ъисмлярин истилик тутумларынын щядди гиймятлярини асанлыгла тапмаг олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRABƏRPAYLANMA QANUNU


  БЯРАБЯРПАЙЛАНМА ГАНУНУ – классик статистик физиканын гануну; исбат едир ки, термодинамики таразлыг щалында статик системин щяр бир транслйасийа вя фыр- ланма сярбястлик дяряъясиня орта щесабла кТ/2, щяр бир рягс сярбястлик дяряъясиня ися орта щесабла кТ енержиси дцшцр (бурада Т– системин мцтляг темп-ру, к–Болтсман сабитидир). Б.г. тягриби ганундур; квант еффектляри (рягс сярбястлик дяряъяляри щалында ися, щямчинин, рягслярин анщармониклийи) мцщцм ящямиййят дашыдыгда бу ганун позулур. Б.г.-нун кюмяйи иля йцксяк темп-рларда чохатомлу газларын вя бярк ъисмлярин истилик тутумларынын щядди гиймятлярини асанлыгла тапмаг олур.

  BƏRABƏRPAYLANMA QANUNU


  БЯРАБЯРПАЙЛАНМА ГАНУНУ – классик статистик физиканын гануну; исбат едир ки, термодинамики таразлыг щалында статик системин щяр бир транслйасийа вя фыр- ланма сярбястлик дяряъясиня орта щесабла кТ/2, щяр бир рягс сярбястлик дяряъясиня ися орта щесабла кТ енержиси дцшцр (бурада Т– системин мцтляг темп-ру, к–Болтсман сабитидир). Б.г. тягриби ганундур; квант еффектляри (рягс сярбястлик дяряъяляри щалында ися, щямчинин, рягслярин анщармониклийи) мцщцм ящямиййят дашыдыгда бу ганун позулур. Б.г.-нун кюмяйи иля йцксяк темп-рларда чохатомлу газларын вя бярк ъисмлярин истилик тутумларынын щядди гиймятлярини асанлыгла тапмаг олур.