Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN HƏRBİ-MÜDAFİƏ SAZİŞİ (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН ЩЯРБИ-МЦДАФИЯ САЗИШИ (1919) – Деникинин гошунларынын тяъавцзц тящлцкясиня гаршы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Эцръцстан арасында гаршылыглы мцдафия щаггында сазиш. Ийунун 16-да Тифлисдя АХЪ-нын хариъи ишляр назири М.Ъяфяров, щярби назир С.Мещмандаров, Баш яркани-щярб (эярарэащ) ряиси М.Сулкевич, Эцръцстанын хариъи ишляр назири Й.П.Эеэечкори, щярби назир Н.Рамишвили, щярби назирин мцавини эен.-м. Эедеванов вя эен. Одишелидзе тяряфиндян имзаланмышдыр. Сазишя эюря, тяряфляр цч ил мцддятиня щяр щансы тяъавцзя гаршы сярянъамларында олан бцтцн силащлы гцввяляр вя щярби васитялярля бирликдя чыхыш етмяйи; бир-бириндян айры сепарат сцлщ баьламамаьы, сярщяд мцбащисялярини данышыглар йолу иля щялл етмяйи; габагъадан хябярдарлыг етмядян диэяр дювлятля щярби сазиш баьламамаьы, щяр ики дювлятин суверен щцгугларынын вя мцстягиллийинин горунмасына йюнялмиш дипломатик данышыгларда щямряй чыхыш етмяйи ющдяляриня эютцрцрдцляр.

  Сянядя ялавя олараг, щярби-техники сазишин дя имзаланмасы ики  респ.  арасында бу сащядя ямякдашлыьы эенишляндирди. Шяртлярин йериня йетирилмясини сазишя ясасян йарадылмыш щярби шура тямин едирди. Бах щямчинин Азярбайъан-Эцръцстан иттифаг щярби шурасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN HƏRBİ-MÜDAFİƏ SAZİŞİ (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН ЩЯРБИ-МЦДАФИЯ САЗИШИ (1919) – Деникинин гошунларынын тяъавцзц тящлцкясиня гаршы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Эцръцстан арасында гаршылыглы мцдафия щаггында сазиш. Ийунун 16-да Тифлисдя АХЪ-нын хариъи ишляр назири М.Ъяфяров, щярби назир С.Мещмандаров, Баш яркани-щярб (эярарэащ) ряиси М.Сулкевич, Эцръцстанын хариъи ишляр назири Й.П.Эеэечкори, щярби назир Н.Рамишвили, щярби назирин мцавини эен.-м. Эедеванов вя эен. Одишелидзе тяряфиндян имзаланмышдыр. Сазишя эюря, тяряфляр цч ил мцддятиня щяр щансы тяъавцзя гаршы сярянъамларында олан бцтцн силащлы гцввяляр вя щярби васитялярля бирликдя чыхыш етмяйи; бир-бириндян айры сепарат сцлщ баьламамаьы, сярщяд мцбащисялярини данышыглар йолу иля щялл етмяйи; габагъадан хябярдарлыг етмядян диэяр дювлятля щярби сазиш баьламамаьы, щяр ики дювлятин суверен щцгугларынын вя мцстягиллийинин горунмасына йюнялмиш дипломатик данышыгларда щямряй чыхыш етмяйи ющдяляриня эютцрцрдцляр.

  Сянядя ялавя олараг, щярби-техники сазишин дя имзаланмасы ики  респ.  арасында бу сащядя ямякдашлыьы эенишляндирди. Шяртлярин йериня йетирилмясини сазишя ясасян йарадылмыш щярби шура тямин едирди. Бах щямчинин Азярбайъан-Эцръцстан иттифаг щярби шурасы.

  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN HƏRBİ-MÜDAFİƏ SAZİŞİ (1919)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН ЩЯРБИ-МЦДАФИЯ САЗИШИ (1919) – Деникинин гошунларынын тяъавцзц тящлцкясиня гаршы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Эцръцстан арасында гаршылыглы мцдафия щаггында сазиш. Ийунун 16-да Тифлисдя АХЪ-нын хариъи ишляр назири М.Ъяфяров, щярби назир С.Мещмандаров, Баш яркани-щярб (эярарэащ) ряиси М.Сулкевич, Эцръцстанын хариъи ишляр назири Й.П.Эеэечкори, щярби назир Н.Рамишвили, щярби назирин мцавини эен.-м. Эедеванов вя эен. Одишелидзе тяряфиндян имзаланмышдыр. Сазишя эюря, тяряфляр цч ил мцддятиня щяр щансы тяъавцзя гаршы сярянъамларында олан бцтцн силащлы гцввяляр вя щярби васитялярля бирликдя чыхыш етмяйи; бир-бириндян айры сепарат сцлщ баьламамаьы, сярщяд мцбащисялярини данышыглар йолу иля щялл етмяйи; габагъадан хябярдарлыг етмядян диэяр дювлятля щярби сазиш баьламамаьы, щяр ики дювлятин суверен щцгугларынын вя мцстягиллийинин горунмасына йюнялмиш дипломатик данышыгларда щямряй чыхыш етмяйи ющдяляриня эютцрцрдцляр.

  Сянядя ялавя олараг, щярби-техники сазишин дя имзаланмасы ики  респ.  арасында бу сащядя ямякдашлыьы эенишляндирди. Шяртлярин йериня йетирилмясини сазишя ясасян йарадылмыш щярби шура тямин едирди. Бах щямчинин Азярбайъан-Эцръцстан иттифаг щярби шурасы.