Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİMAR Əli 

  БИМАР ЯЛИ (Яли Ибраhим оьлу Ясэяров) (1904, индики Кялбяъяр р-нунун Сыныгкился к. – 1952, щямин к.-дя) – Азярб. ашыьы. Шяки Мцяллимляр Ин-тунун физикарийазиййат шюбясини битирмиш, Кялбяъяр р-ну Чайкянд орта мяктябинин директору олмушдур. Мяhяббят лирикасынын эюзял нцмунялярини (“Ясмяр“, “Дилбяр“,
  “Чякя билмяз“ вя с.) йаратмышдыр. Шеирляри сямимилийи, ифадя зянэинлийи иля сечилир.
  Яд.: Азярбайъан ашыглары вя ел шаирляри (тяртиб едяни Я. Ахундов). Ъ.2. Б., 1984; Намазов Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİMAR Əli 

  БИМАР ЯЛИ (Яли Ибраhим оьлу Ясэяров) (1904, индики Кялбяъяр р-нунун Сыныгкился к. – 1952, щямин к.-дя) – Азярб. ашыьы. Шяки Мцяллимляр Ин-тунун физикарийазиййат шюбясини битирмиш, Кялбяъяр р-ну Чайкянд орта мяктябинин директору олмушдур. Мяhяббят лирикасынын эюзял нцмунялярини (“Ясмяр“, “Дилбяр“,
  “Чякя билмяз“ вя с.) йаратмышдыр. Шеирляри сямимилийи, ифадя зянэинлийи иля сечилир.
  Яд.: Азярбайъан ашыглары вя ел шаирляри (тяртиб едяни Я. Ахундов). Ъ.2. Б., 1984; Намазов Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.

  BİMAR Əli 

  БИМАР ЯЛИ (Яли Ибраhим оьлу Ясэяров) (1904, индики Кялбяъяр р-нунун Сыныгкился к. – 1952, щямин к.-дя) – Азярб. ашыьы. Шяки Мцяллимляр Ин-тунун физикарийазиййат шюбясини битирмиш, Кялбяъяр р-ну Чайкянд орта мяктябинин директору олмушдур. Мяhяббят лирикасынын эюзял нцмунялярини (“Ясмяр“, “Дилбяр“,
  “Чякя билмяз“ вя с.) йаратмышдыр. Шеирляри сямимилийи, ифадя зянэинлийи иля сечилир.
  Яд.: Азярбайъан ашыглары вя ел шаирляри (тяртиб едяни Я. Ахундов). Ъ.2. Б., 1984; Намазов Г. Ашыглар. I китаб. Б., 2004.