Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN İTTİFAQ HƏRBİ ŞURASI

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН  ИТТИФАГ ЩЯРБИ ШУРАСЫАзярбайъанЭцръцстан щярби-мцдафия сазишиня (1919) уйьун олараг 1919 ил ийунун 16-да ики респ.-нын щярби назирликляри тяряфиндян йарадылмыш коллеэиал орган. Щярби шурайа щяр респ.-дан ики йцксяк рцтбяли нцмайяндя дахил едилир вя онлардан бири щюкумятлярин гаршылыглы разылыьы иля сядр сечилирди. Шурада Азярб.-ы эенераллар Я.Шыхлински вя М.Сулкевич, Эцръ.-ы ися эенераллар Одишелидзе вя Кутателадзе тямсил едирдиляр; сядр Одишелидзе иди. Шуранын сялащиййятляриня дцшмянин имканларыны юйрянмяк, щцъум вя мцдафия планларыны ишляйиб щазырламаг, щяр ики респ.-нын ордусунун дюйцш щазырлыьы сявиййясиня вя гошунларын йерляшдирилмясиня нязарят етмяк дахил иди. Шуранын стратежи вя щярби-техники гярарлары тяряфляр цчцн иъбари иди. Мцбащисяли мясялялярин щялли Эцръ. щюкумятинин вя Азярб. Дювлят Мцдафия Комитяси сядринин ихтийарына верилирди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN İTTİFAQ HƏRBİ ŞURASI

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН  ИТТИФАГ ЩЯРБИ ШУРАСЫАзярбайъанЭцръцстан щярби-мцдафия сазишиня (1919) уйьун олараг 1919 ил ийунун 16-да ики респ.-нын щярби назирликляри тяряфиндян йарадылмыш коллеэиал орган. Щярби шурайа щяр респ.-дан ики йцксяк рцтбяли нцмайяндя дахил едилир вя онлардан бири щюкумятлярин гаршылыглы разылыьы иля сядр сечилирди. Шурада Азярб.-ы эенераллар Я.Шыхлински вя М.Сулкевич, Эцръ.-ы ися эенераллар Одишелидзе вя Кутателадзе тямсил едирдиляр; сядр Одишелидзе иди. Шуранын сялащиййятляриня дцшмянин имканларыны юйрянмяк, щцъум вя мцдафия планларыны ишляйиб щазырламаг, щяр ики респ.-нын ордусунун дюйцш щазырлыьы сявиййясиня вя гошунларын йерляшдирилмясиня нязарят етмяк дахил иди. Шуранын стратежи вя щярби-техники гярарлары тяряфляр цчцн иъбари иди. Мцбащисяли мясялялярин щялли Эцръ. щюкумятинин вя Азярб. Дювлят Мцдафия Комитяси сядринин ихтийарына верилирди.

  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN İTTİFAQ HƏRBİ ŞURASI

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН  ИТТИФАГ ЩЯРБИ ШУРАСЫАзярбайъанЭцръцстан щярби-мцдафия сазишиня (1919) уйьун олараг 1919 ил ийунун 16-да ики респ.-нын щярби назирликляри тяряфиндян йарадылмыш коллеэиал орган. Щярби шурайа щяр респ.-дан ики йцксяк рцтбяли нцмайяндя дахил едилир вя онлардан бири щюкумятлярин гаршылыглы разылыьы иля сядр сечилирди. Шурада Азярб.-ы эенераллар Я.Шыхлински вя М.Сулкевич, Эцръ.-ы ися эенераллар Одишелидзе вя Кутателадзе тямсил едирдиляр; сядр Одишелидзе иди. Шуранын сялащиййятляриня дцшмянин имканларыны юйрянмяк, щцъум вя мцдафия планларыны ишляйиб щазырламаг, щяр ики респ.-нын ордусунун дюйцш щазырлыьы сявиййясиня вя гошунларын йерляшдирилмясиня нязарят етмяк дахил иди. Шуранын стратежи вя щярби-техники гярарлары тяряфляр цчцн иъбари иди. Мцбащисяли мясялялярин щялли Эцръ. щюкумятинин вя Азярб. Дювлят Мцдафия Комитяси сядринин ихтийарына верилирди.