Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN MÜQAVİLƏLƏRİ (1918-20)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1918–20) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Эцръцстан арасында игтисади, малиййя, нягл. вя рабитя сащяляри цзря баьланмышдыр.

  1918 ил декабрын  26-да  Бакыда  ики респ арасында мал мцбадиляси щаггында мцгавиля баьланды. Азярб. тяряфиндян Б.Ъаванширин, Эцръ. тяряфиндян Н.Картсивадзенин имзаладыглары бу сянядя эюря, тяряфляр д.й. иля дашынан йцкляр цчцн 1 ил мцддятиндя азад транзитя разылыг вердиляр. Азярб. тяряфи Эцръ. ящалисинин вя д.й.-ларынын ещтийаъларыны юдямяк цчцн ил ярзиндя 1 млн. пуд аь нефт, мазут вя сцрткц йаьы эюндярмяйи, Эцръ. тяряфи ися Азярб. д.й.ларынын ещтийаъыны юдямяк цчцн зярури материаллар вя даш кюмцр эюндярмяйи ющдясиня  эютцрдц.

  1919 ил йанварын 3–4-дя Тифлисдя телеграф рабитяси, почт хидмяти щаггында сазишляр вя конвенсийа имзаланды. Азярб.-ын вя Эцръ.-ын ян мцщцм шящярляри арасында даими телеграф рабитяси йарадылды, щяр ики респ.-нын вятяндашларына бейнялхалг телеграфдан истифадя щцгугунун верилмяси, эюндярилян телеграмларын  мязмунунун эизли сахланылмасынын тямин едилмяси щаггында разылашма ялдя едилди. Щямчинин, почт иля баьлама эюндярилмяси, чап мящсуллары дашынмасы цзря тарифляр мцяййянляшдирилди.

  1919 ил мартын 8-дя д.й. рабитяси щаггында сазиш баьланды. Азярб. йоллар назири Х.Мяликасланов вя Эцръ. йоллар назири вязифясини иъра едян И.Маланийа тяряфиндян имзаланмышдыр. Сянядя эюря, хцсуси арбитраж комиссийасында рабитя мясяляляри щялл едиляня гядяр 1918 ил майын 26-дяк щяр ики респ.-нын яразисиндя олмуш паровоз вя вагонлар щямин дювлятин ихтийарында галырды. Сазишя ясасян, тяряфляр арасында йцк вагонларынын мцбадиляси шяртляри, йцкдашыма тарифляри низама салынды. Бакы иля Тифлис арасында эцндялик сярнишин гатарлары щярякят етмяйя башлады.

  1919 ил ийунун 4-дя Тифлисдя Загафгазийа бонунун  бурахылмасы  щаггында  сазиш имзаланды. Бу сазишя эюря, Азярб. юз пайына дцшян 180 млн. рубл мябляьиндя Загафгазийа бонунун 60 млн.  рублуну Эцръ. щюкумятиня верди. Явязиндя Эцръ. щюкумяти юз яразисиндя 15 млн. рубл мябляьиндя Бакы бонунун сярбяст дяйишдирилмясиня разылыг верди.

  1920 ил февралын 5-дя Бакыда транзит йцкляр щаггында мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря, тяряфляр щяр ики юлкя арасында транзит йцклярин д.й. иля 1 ил мцддятиндя щеч бир эюмрцк рцсуму юдямядян дашынмасыны ющдяляриня эютцрдцляр. АХЪ щюкумяти 1 ил ярзиндя Эцръ. ящалисинин вя д.й.-нун ещтийаъыны юдямяк цчцн ихраъ едиляъяк нефт вя нефт мящсулларынын 16 млн.  пуда  гядяр   щяъминдян   эюмрцк рцсуму алынмамасына иъазя верди. Эцръ. щюкумяти дя Азярб.-дан алдыьы нефт вя нефт мящсулларыны юз яразисиндян кянара эюндярмямяйи ющдясиня эютцрдц, щямчинин Азярб. д.й.-нун ещтийаъы цчцн лазым олан техники аваданлыьын, даш кюмцр вя мешя материалынын эюмрцк рцсуму юдянмядян дашынмасына разылыг верди. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN MÜQAVİLƏLƏRİ (1918-20)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1918–20) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Эцръцстан арасында игтисади, малиййя, нягл. вя рабитя сащяляри цзря баьланмышдыр.

  1918 ил декабрын  26-да  Бакыда  ики респ арасында мал мцбадиляси щаггында мцгавиля баьланды. Азярб. тяряфиндян Б.Ъаванширин, Эцръ. тяряфиндян Н.Картсивадзенин имзаладыглары бу сянядя эюря, тяряфляр д.й. иля дашынан йцкляр цчцн 1 ил мцддятиндя азад транзитя разылыг вердиляр. Азярб. тяряфи Эцръ. ящалисинин вя д.й.-ларынын ещтийаъларыны юдямяк цчцн ил ярзиндя 1 млн. пуд аь нефт, мазут вя сцрткц йаьы эюндярмяйи, Эцръ. тяряфи ися Азярб. д.й.ларынын ещтийаъыны юдямяк цчцн зярури материаллар вя даш кюмцр эюндярмяйи ющдясиня  эютцрдц.

  1919 ил йанварын 3–4-дя Тифлисдя телеграф рабитяси, почт хидмяти щаггында сазишляр вя конвенсийа имзаланды. Азярб.-ын вя Эцръ.-ын ян мцщцм шящярляри арасында даими телеграф рабитяси йарадылды, щяр ики респ.-нын вятяндашларына бейнялхалг телеграфдан истифадя щцгугунун верилмяси, эюндярилян телеграмларын  мязмунунун эизли сахланылмасынын тямин едилмяси щаггында разылашма ялдя едилди. Щямчинин, почт иля баьлама эюндярилмяси, чап мящсуллары дашынмасы цзря тарифляр мцяййянляшдирилди.

  1919 ил мартын 8-дя д.й. рабитяси щаггында сазиш баьланды. Азярб. йоллар назири Х.Мяликасланов вя Эцръ. йоллар назири вязифясини иъра едян И.Маланийа тяряфиндян имзаланмышдыр. Сянядя эюря, хцсуси арбитраж комиссийасында рабитя мясяляляри щялл едиляня гядяр 1918 ил майын 26-дяк щяр ики респ.-нын яразисиндя олмуш паровоз вя вагонлар щямин дювлятин ихтийарында галырды. Сазишя ясасян, тяряфляр арасында йцк вагонларынын мцбадиляси шяртляри, йцкдашыма тарифляри низама салынды. Бакы иля Тифлис арасында эцндялик сярнишин гатарлары щярякят етмяйя башлады.

  1919 ил ийунун 4-дя Тифлисдя Загафгазийа бонунун  бурахылмасы  щаггында  сазиш имзаланды. Бу сазишя эюря, Азярб. юз пайына дцшян 180 млн. рубл мябляьиндя Загафгазийа бонунун 60 млн.  рублуну Эцръ. щюкумятиня верди. Явязиндя Эцръ. щюкумяти юз яразисиндя 15 млн. рубл мябляьиндя Бакы бонунун сярбяст дяйишдирилмясиня разылыг верди.

  1920 ил февралын 5-дя Бакыда транзит йцкляр щаггында мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря, тяряфляр щяр ики юлкя арасында транзит йцклярин д.й. иля 1 ил мцддятиндя щеч бир эюмрцк рцсуму юдямядян дашынмасыны ющдяляриня эютцрдцляр. АХЪ щюкумяти 1 ил ярзиндя Эцръ. ящалисинин вя д.й.-нун ещтийаъыны юдямяк цчцн ихраъ едиляъяк нефт вя нефт мящсулларынын 16 млн.  пуда  гядяр   щяъминдян   эюмрцк рцсуму алынмамасына иъазя верди. Эцръ. щюкумяти дя Азярб.-дан алдыьы нефт вя нефт мящсулларыны юз яразисиндян кянара эюндярмямяйи ющдясиня эютцрдц, щямчинин Азярб. д.й.-нун ещтийаъы цчцн лазым олан техники аваданлыьын, даш кюмцр вя мешя материалынын эюмрцк рцсуму юдянмядян дашынмасына разылыг верди. 

  AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN MÜQAVİLƏLƏRİ (1918-20)

  АЗЯРБАЙЪАН-ЭЦРЪЦСТАН МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1918–20) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Эцръцстан арасында игтисади, малиййя, нягл. вя рабитя сащяляри цзря баьланмышдыр.

  1918 ил декабрын  26-да  Бакыда  ики респ арасында мал мцбадиляси щаггында мцгавиля баьланды. Азярб. тяряфиндян Б.Ъаванширин, Эцръ. тяряфиндян Н.Картсивадзенин имзаладыглары бу сянядя эюря, тяряфляр д.й. иля дашынан йцкляр цчцн 1 ил мцддятиндя азад транзитя разылыг вердиляр. Азярб. тяряфи Эцръ. ящалисинин вя д.й.-ларынын ещтийаъларыны юдямяк цчцн ил ярзиндя 1 млн. пуд аь нефт, мазут вя сцрткц йаьы эюндярмяйи, Эцръ. тяряфи ися Азярб. д.й.ларынын ещтийаъыны юдямяк цчцн зярури материаллар вя даш кюмцр эюндярмяйи ющдясиня  эютцрдц.

  1919 ил йанварын 3–4-дя Тифлисдя телеграф рабитяси, почт хидмяти щаггында сазишляр вя конвенсийа имзаланды. Азярб.-ын вя Эцръ.-ын ян мцщцм шящярляри арасында даими телеграф рабитяси йарадылды, щяр ики респ.-нын вятяндашларына бейнялхалг телеграфдан истифадя щцгугунун верилмяси, эюндярилян телеграмларын  мязмунунун эизли сахланылмасынын тямин едилмяси щаггында разылашма ялдя едилди. Щямчинин, почт иля баьлама эюндярилмяси, чап мящсуллары дашынмасы цзря тарифляр мцяййянляшдирилди.

  1919 ил мартын 8-дя д.й. рабитяси щаггында сазиш баьланды. Азярб. йоллар назири Х.Мяликасланов вя Эцръ. йоллар назири вязифясини иъра едян И.Маланийа тяряфиндян имзаланмышдыр. Сянядя эюря, хцсуси арбитраж комиссийасында рабитя мясяляляри щялл едиляня гядяр 1918 ил майын 26-дяк щяр ики респ.-нын яразисиндя олмуш паровоз вя вагонлар щямин дювлятин ихтийарында галырды. Сазишя ясасян, тяряфляр арасында йцк вагонларынын мцбадиляси шяртляри, йцкдашыма тарифляри низама салынды. Бакы иля Тифлис арасында эцндялик сярнишин гатарлары щярякят етмяйя башлады.

  1919 ил ийунун 4-дя Тифлисдя Загафгазийа бонунун  бурахылмасы  щаггында  сазиш имзаланды. Бу сазишя эюря, Азярб. юз пайына дцшян 180 млн. рубл мябляьиндя Загафгазийа бонунун 60 млн.  рублуну Эцръ. щюкумятиня верди. Явязиндя Эцръ. щюкумяти юз яразисиндя 15 млн. рубл мябляьиндя Бакы бонунун сярбяст дяйишдирилмясиня разылыг верди.

  1920 ил февралын 5-дя Бакыда транзит йцкляр щаггында мцгавиля имзаланды. Мцгавиляйя эюря, тяряфляр щяр ики юлкя арасында транзит йцклярин д.й. иля 1 ил мцддятиндя щеч бир эюмрцк рцсуму юдямядян дашынмасыны ющдяляриня эютцрдцляр. АХЪ щюкумяти 1 ил ярзиндя Эцръ. ящалисинин вя д.й.-нун ещтийаъыны юдямяк цчцн ихраъ едиляъяк нефт вя нефт мящсулларынын 16 млн.  пуда  гядяр   щяъминдян   эюмрцк рцсуму алынмамасына иъазя верди. Эцръ. щюкумяти дя Азярб.-дан алдыьы нефт вя нефт мящсулларыны юз яразисиндян кянара эюндярмямяйи ющдясиня эютцрдц, щямчинин Азярб. д.й.-нун ещтийаъы цчцн лазым олан техники аваданлыьын, даш кюмцр вя мешя материалынын эюмрцк рцсуму юдянмядян дашынмасына разылыг верди.