Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN-İRAN KONFRANSI (1919-20)

  АЗЯРБАЙЪАН-ИРАН КОНФРАНСЫ (1919–20) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Иран арасындакы мцнасибятлярин тянзимлянмяси мягсядиля кечирилмишдир. Шимали Азярб.-да мцстягил дювлятин йаранмасы илк вахтлар Иран тяряфиндян сойуг гаршыланды. Азярб.-ын Истанбулдакы нцмайяндя щейятинин 1918 илин ийулунда Иран консуллуьуна тягдим етдийи бяйаннамя эери гайтарылды, Иранын Азярб. адлы дювляти танымадыьы билдирилди. Бир мцддят сонра Иран дипломатийасы щяр ики юлкянин ващид дювлятдя бирляшмяси идейасыны ортайа атды, бу ися АХЪ тяряфиндян мянфи гаршыланды. 1919 илин ийулунда Иранда Азярб.-ын дипломатик нцмайяндялийи тясис олунду. Парисдя Азярб. нцмайяндяляри иля эюрцшян Иранын хариъи ишляр назири Гафгазда мцстягил Азярб. дювлятинин  мювъудлуьунун  зярури  олдуьуну вя Иранын АХЪ яразисини тящдид етмядийини бяйан етди. Октйабр айында Парисдя Азярбайъан-Иран бирэя комиссийасы йарадылды. Комиссийа ики дювлят арасында ямякдашлыьын ясаслары щаггында сазиш лащийяси щазырланды. А.-И.к. декабрын 5-дя Бакыда ишя башланды. Еля щямин эцн мцгавиля лайищялярини щазырламаг мягсядиля гаршылыглы щцгуги-сийаси, тиъарят-эюмрцк-транзит вя почт-телеграф комиссийалары йарадылды, йоллар назири Х. Мяликасланов вя почт-телеграф назири Ъ. Щаъынски мцвафиг комиссийаларын сядрляри тясдиг олунду. Сийаси, щцгуги вя щярби мясяляляря даир  мцзакирялярдя  С.Мещмандаров вя А. Сяфикцрдски дя иштирак етдиляр. АХЪ-дя щюкумят дяйишиклийи иля ялагядар конфрансын ишиня мцяййян фасиля верилди, декабрын 28-дя йенидян бярпа едилди. 1920 ил мартын 20-дя кечирилян йекун иъласында Азярб.-ла Иран арасында ян мцщцм сащяляр цзря мцгавиля вя  сянядляр имзаланды. Бах Азярбайъан-Иран мцгавиляляри   (1920).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN-İRAN KONFRANSI (1919-20)

  АЗЯРБАЙЪАН-ИРАН КОНФРАНСЫ (1919–20) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Иран арасындакы мцнасибятлярин тянзимлянмяси мягсядиля кечирилмишдир. Шимали Азярб.-да мцстягил дювлятин йаранмасы илк вахтлар Иран тяряфиндян сойуг гаршыланды. Азярб.-ын Истанбулдакы нцмайяндя щейятинин 1918 илин ийулунда Иран консуллуьуна тягдим етдийи бяйаннамя эери гайтарылды, Иранын Азярб. адлы дювляти танымадыьы билдирилди. Бир мцддят сонра Иран дипломатийасы щяр ики юлкянин ващид дювлятдя бирляшмяси идейасыны ортайа атды, бу ися АХЪ тяряфиндян мянфи гаршыланды. 1919 илин ийулунда Иранда Азярб.-ын дипломатик нцмайяндялийи тясис олунду. Парисдя Азярб. нцмайяндяляри иля эюрцшян Иранын хариъи ишляр назири Гафгазда мцстягил Азярб. дювлятинин  мювъудлуьунун  зярури  олдуьуну вя Иранын АХЪ яразисини тящдид етмядийини бяйан етди. Октйабр айында Парисдя Азярбайъан-Иран бирэя комиссийасы йарадылды. Комиссийа ики дювлят арасында ямякдашлыьын ясаслары щаггында сазиш лащийяси щазырланды. А.-И.к. декабрын 5-дя Бакыда ишя башланды. Еля щямин эцн мцгавиля лайищялярини щазырламаг мягсядиля гаршылыглы щцгуги-сийаси, тиъарят-эюмрцк-транзит вя почт-телеграф комиссийалары йарадылды, йоллар назири Х. Мяликасланов вя почт-телеграф назири Ъ. Щаъынски мцвафиг комиссийаларын сядрляри тясдиг олунду. Сийаси, щцгуги вя щярби мясяляляря даир  мцзакирялярдя  С.Мещмандаров вя А. Сяфикцрдски дя иштирак етдиляр. АХЪ-дя щюкумят дяйишиклийи иля ялагядар конфрансын ишиня мцяййян фасиля верилди, декабрын 28-дя йенидян бярпа едилди. 1920 ил мартын 20-дя кечирилян йекун иъласында Азярб.-ла Иран арасында ян мцщцм сащяляр цзря мцгавиля вя  сянядляр имзаланды. Бах Азярбайъан-Иран мцгавиляляри   (1920).

  AZƏRBAYCAN-İRAN KONFRANSI (1919-20)

  АЗЯРБАЙЪАН-ИРАН КОНФРАНСЫ (1919–20) – Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) иля Иран арасындакы мцнасибятлярин тянзимлянмяси мягсядиля кечирилмишдир. Шимали Азярб.-да мцстягил дювлятин йаранмасы илк вахтлар Иран тяряфиндян сойуг гаршыланды. Азярб.-ын Истанбулдакы нцмайяндя щейятинин 1918 илин ийулунда Иран консуллуьуна тягдим етдийи бяйаннамя эери гайтарылды, Иранын Азярб. адлы дювляти танымадыьы билдирилди. Бир мцддят сонра Иран дипломатийасы щяр ики юлкянин ващид дювлятдя бирляшмяси идейасыны ортайа атды, бу ися АХЪ тяряфиндян мянфи гаршыланды. 1919 илин ийулунда Иранда Азярб.-ын дипломатик нцмайяндялийи тясис олунду. Парисдя Азярб. нцмайяндяляри иля эюрцшян Иранын хариъи ишляр назири Гафгазда мцстягил Азярб. дювлятинин  мювъудлуьунун  зярури  олдуьуну вя Иранын АХЪ яразисини тящдид етмядийини бяйан етди. Октйабр айында Парисдя Азярбайъан-Иран бирэя комиссийасы йарадылды. Комиссийа ики дювлят арасында ямякдашлыьын ясаслары щаггында сазиш лащийяси щазырланды. А.-И.к. декабрын 5-дя Бакыда ишя башланды. Еля щямин эцн мцгавиля лайищялярини щазырламаг мягсядиля гаршылыглы щцгуги-сийаси, тиъарят-эюмрцк-транзит вя почт-телеграф комиссийалары йарадылды, йоллар назири Х. Мяликасланов вя почт-телеграф назири Ъ. Щаъынски мцвафиг комиссийаларын сядрляри тясдиг олунду. Сийаси, щцгуги вя щярби мясяляляря даир  мцзакирялярдя  С.Мещмандаров вя А. Сяфикцрдски дя иштирак етдиляр. АХЪ-дя щюкумят дяйишиклийи иля ялагядар конфрансын ишиня мцяййян фасиля верилди, декабрын 28-дя йенидян бярпа едилди. 1920 ил мартын 20-дя кечирилян йекун иъласында Азярб.-ла Иран арасында ян мцщцм сащяляр цзря мцгавиля вя  сянядляр имзаланды. Бах Азярбайъан-Иран мцгавиляляри   (1920).