Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN-İRAN MÜQAVİLƏLƏRİ (1920)

  АЗЯРБАЙЪАН-ИРАН  МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1920) – мартын 20-дя АзярбайъанИран конфрансынын (1919–20) йекун иъласында  имзаланмышдыр.

  Азярбайъан Ъцмщуриййяти (Гафгаз) вя Иран империйасы арасында достлуг мцгавиляс и. Мцгавиляни Азярб. адындан хариъи ишляр назири Ф.Хойски, ядлиййя назири  Х.Хасмяммядов, йоллар назири Х.Мяликасланов, Иран адындан ися С.З.Тябатябаи имзаламышлар. 4 маддядян ибарят олан мцгавиляйя эюря, Иран Азярб. Ъцмщуриййятинин (Гафгаз) мцстягиллийини таныдыьыны бяйан едир; щяр ики тяряфин достлуг мцнасибятляри вя сабит игтисади ялагяляр йаратмаг цчцн тиъарят-эюмрцк, почт-телеграф вя с. сащядя конвенсийалар баьладыьы гейд олунур; ики дювлят арасында сяфирлик сявиййясиндя дипломатик мцнасибятляр йарадылмасы нязярдя тутулур; мцгавилянин 2 нцсхядя франсыз дилиндя имзаландыьы, щямин эцндян бир ай мцддятиндя ратификасийа актларынын Бакыда мцбадиля олунаъаьы билдирилирди.

  Азярбайъан  Ъцмщуриййяти (Гафгаз)  вя Иран империйасы арасында консул  конвенсийасы. 17 маддядян ибарят сянядин шяртляриня эюря, тяряфляря бир-биринин яразисиндяки порт вя тиъарят шящярляриндя баш консул, консул, витсе-консул вя йа консул аэентляри тяйин етмяк щцгугу верилир, бу вязифяляря тяйинолунма вя с. ялагядар мясяляляр мцяййянляшдирилирди.

  Тиъарят-эюмрцк  конвенсийасында щяр ики юлкя тябяяляринин диэяр юлкя яразисиндя тиъарят, истещсал вя нязярдя тутулан башга фяалиййятля мяшьул олмасы, бу фяалиййятин тянзимлянмяси, транзит вя с. мясяляляр, тиъарятля баьлы мясяляляр хцсуси тиъарят конвенсийасында яксини тапмышды. АХЪ иля Иран арасында баьланан эизли мцгавилядя ил ярзиндя ярзаг малларына ихраъ рцсумунун артырылмамасы  нязярдя  тутулурду.

  Эюмрцк мцгавилясинин шяртляриня эюря, щяр ики тяряф йени тарифин гцввяйя минмясини эюзлямякля, Иран вя Русийа арасында 1901 ил 27 октйабр тарихли эюмрцк бяйаннамясини ясас кими гябул едир, эюмрцкля баьлы диэяр мясяляляр цзря разылыьа  эялирди.

  Почт мцгавиляси тяряфляр арасында бирбаша почт ялагясинин йарадылмасыны тясбит едирди. Бурада Иран вя АХЪ-дя хябярлярин мцбадиля мянтягяляри, почт хидмятляриня эюря тарифляр вя с. мцяййянляшдирилирди.

  Почт  баьламалары  мцбадиляси  щаггында  мцгавилядя Ирандан  АХЪ-йя  вя  яксиня,  щямчинин транзит васитясиля почт баьламалары эюндярилмяси  тянзимлянирди.

  Телеграф мцгавилясинин шяртляриня эюря, щяр ики юлкянин сакинляриня диэяр юлкянин яразиси васитясиля транзит телеграм эюндярмяк щцгугу верилирди. Мцгавилядя телеграф хябярляринин сирринин горунмасы, тариф вя диэяр мясяляляр дя яксини  тапмышды.

  АХЪ  вя Иран  арасында  мящкямя гярарларынын иърасы, бязи ъязаларын Азярб. вя Иран тябяяляриня тятбиг едилмямяси, ъинайяткарларын  екстрадиксийасы  щаггында конвенсийалар да имзаланмышды. Мцгавиляляр 1920 ил апрелин 15-дя АХЪ парламенти тяряфиндян тясдиг едилмишди. Лакин 12  эцн  сонра  АХЪ  сцгут  етди,  Азярб. ССР ися бу мцгавиляляри танымагдан имтина  етмяйя  мяъбур  олду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN-İRAN MÜQAVİLƏLƏRİ (1920)

  АЗЯРБАЙЪАН-ИРАН  МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1920) – мартын 20-дя АзярбайъанИран конфрансынын (1919–20) йекун иъласында  имзаланмышдыр.

  Азярбайъан Ъцмщуриййяти (Гафгаз) вя Иран империйасы арасында достлуг мцгавиляс и. Мцгавиляни Азярб. адындан хариъи ишляр назири Ф.Хойски, ядлиййя назири  Х.Хасмяммядов, йоллар назири Х.Мяликасланов, Иран адындан ися С.З.Тябатябаи имзаламышлар. 4 маддядян ибарят олан мцгавиляйя эюря, Иран Азярб. Ъцмщуриййятинин (Гафгаз) мцстягиллийини таныдыьыны бяйан едир; щяр ики тяряфин достлуг мцнасибятляри вя сабит игтисади ялагяляр йаратмаг цчцн тиъарят-эюмрцк, почт-телеграф вя с. сащядя конвенсийалар баьладыьы гейд олунур; ики дювлят арасында сяфирлик сявиййясиндя дипломатик мцнасибятляр йарадылмасы нязярдя тутулур; мцгавилянин 2 нцсхядя франсыз дилиндя имзаландыьы, щямин эцндян бир ай мцддятиндя ратификасийа актларынын Бакыда мцбадиля олунаъаьы билдирилирди.

  Азярбайъан  Ъцмщуриййяти (Гафгаз)  вя Иран империйасы арасында консул  конвенсийасы. 17 маддядян ибарят сянядин шяртляриня эюря, тяряфляря бир-биринин яразисиндяки порт вя тиъарят шящярляриндя баш консул, консул, витсе-консул вя йа консул аэентляри тяйин етмяк щцгугу верилир, бу вязифяляря тяйинолунма вя с. ялагядар мясяляляр мцяййянляшдирилирди.

  Тиъарят-эюмрцк  конвенсийасында щяр ики юлкя тябяяляринин диэяр юлкя яразисиндя тиъарят, истещсал вя нязярдя тутулан башга фяалиййятля мяшьул олмасы, бу фяалиййятин тянзимлянмяси, транзит вя с. мясяляляр, тиъарятля баьлы мясяляляр хцсуси тиъарят конвенсийасында яксини тапмышды. АХЪ иля Иран арасында баьланан эизли мцгавилядя ил ярзиндя ярзаг малларына ихраъ рцсумунун артырылмамасы  нязярдя  тутулурду.

  Эюмрцк мцгавилясинин шяртляриня эюря, щяр ики тяряф йени тарифин гцввяйя минмясини эюзлямякля, Иран вя Русийа арасында 1901 ил 27 октйабр тарихли эюмрцк бяйаннамясини ясас кими гябул едир, эюмрцкля баьлы диэяр мясяляляр цзря разылыьа  эялирди.

  Почт мцгавиляси тяряфляр арасында бирбаша почт ялагясинин йарадылмасыны тясбит едирди. Бурада Иран вя АХЪ-дя хябярлярин мцбадиля мянтягяляри, почт хидмятляриня эюря тарифляр вя с. мцяййянляшдирилирди.

  Почт  баьламалары  мцбадиляси  щаггында  мцгавилядя Ирандан  АХЪ-йя  вя  яксиня,  щямчинин транзит васитясиля почт баьламалары эюндярилмяси  тянзимлянирди.

  Телеграф мцгавилясинин шяртляриня эюря, щяр ики юлкянин сакинляриня диэяр юлкянин яразиси васитясиля транзит телеграм эюндярмяк щцгугу верилирди. Мцгавилядя телеграф хябярляринин сирринин горунмасы, тариф вя диэяр мясяляляр дя яксини  тапмышды.

  АХЪ  вя Иран  арасында  мящкямя гярарларынын иърасы, бязи ъязаларын Азярб. вя Иран тябяяляриня тятбиг едилмямяси, ъинайяткарларын  екстрадиксийасы  щаггында конвенсийалар да имзаланмышды. Мцгавиляляр 1920 ил апрелин 15-дя АХЪ парламенти тяряфиндян тясдиг едилмишди. Лакин 12  эцн  сонра  АХЪ  сцгут  етди,  Азярб. ССР ися бу мцгавиляляри танымагдан имтина  етмяйя  мяъбур  олду.

  AZƏRBAYCAN-İRAN MÜQAVİLƏLƏRİ (1920)

  АЗЯРБАЙЪАН-ИРАН  МЦГАВИЛЯЛЯРИ (1920) – мартын 20-дя АзярбайъанИран конфрансынын (1919–20) йекун иъласында  имзаланмышдыр.

  Азярбайъан Ъцмщуриййяти (Гафгаз) вя Иран империйасы арасында достлуг мцгавиляс и. Мцгавиляни Азярб. адындан хариъи ишляр назири Ф.Хойски, ядлиййя назири  Х.Хасмяммядов, йоллар назири Х.Мяликасланов, Иран адындан ися С.З.Тябатябаи имзаламышлар. 4 маддядян ибарят олан мцгавиляйя эюря, Иран Азярб. Ъцмщуриййятинин (Гафгаз) мцстягиллийини таныдыьыны бяйан едир; щяр ики тяряфин достлуг мцнасибятляри вя сабит игтисади ялагяляр йаратмаг цчцн тиъарят-эюмрцк, почт-телеграф вя с. сащядя конвенсийалар баьладыьы гейд олунур; ики дювлят арасында сяфирлик сявиййясиндя дипломатик мцнасибятляр йарадылмасы нязярдя тутулур; мцгавилянин 2 нцсхядя франсыз дилиндя имзаландыьы, щямин эцндян бир ай мцддятиндя ратификасийа актларынын Бакыда мцбадиля олунаъаьы билдирилирди.

  Азярбайъан  Ъцмщуриййяти (Гафгаз)  вя Иран империйасы арасында консул  конвенсийасы. 17 маддядян ибарят сянядин шяртляриня эюря, тяряфляря бир-биринин яразисиндяки порт вя тиъарят шящярляриндя баш консул, консул, витсе-консул вя йа консул аэентляри тяйин етмяк щцгугу верилир, бу вязифяляря тяйинолунма вя с. ялагядар мясяляляр мцяййянляшдирилирди.

  Тиъарят-эюмрцк  конвенсийасында щяр ики юлкя тябяяляринин диэяр юлкя яразисиндя тиъарят, истещсал вя нязярдя тутулан башга фяалиййятля мяшьул олмасы, бу фяалиййятин тянзимлянмяси, транзит вя с. мясяляляр, тиъарятля баьлы мясяляляр хцсуси тиъарят конвенсийасында яксини тапмышды. АХЪ иля Иран арасында баьланан эизли мцгавилядя ил ярзиндя ярзаг малларына ихраъ рцсумунун артырылмамасы  нязярдя  тутулурду.

  Эюмрцк мцгавилясинин шяртляриня эюря, щяр ики тяряф йени тарифин гцввяйя минмясини эюзлямякля, Иран вя Русийа арасында 1901 ил 27 октйабр тарихли эюмрцк бяйаннамясини ясас кими гябул едир, эюмрцкля баьлы диэяр мясяляляр цзря разылыьа  эялирди.

  Почт мцгавиляси тяряфляр арасында бирбаша почт ялагясинин йарадылмасыны тясбит едирди. Бурада Иран вя АХЪ-дя хябярлярин мцбадиля мянтягяляри, почт хидмятляриня эюря тарифляр вя с. мцяййянляшдирилирди.

  Почт  баьламалары  мцбадиляси  щаггында  мцгавилядя Ирандан  АХЪ-йя  вя  яксиня,  щямчинин транзит васитясиля почт баьламалары эюндярилмяси  тянзимлянирди.

  Телеграф мцгавилясинин шяртляриня эюря, щяр ики юлкянин сакинляриня диэяр юлкянин яразиси васитясиля транзит телеграм эюндярмяк щцгугу верилирди. Мцгавилядя телеграф хябярляринин сирринин горунмасы, тариф вя диэяр мясяляляр дя яксини  тапмышды.

  АХЪ  вя Иран  арасында  мящкямя гярарларынын иърасы, бязи ъязаларын Азярб. вя Иран тябяяляриня тятбиг едилмямяси, ъинайяткарларын  екстрадиксийасы  щаггында конвенсийалар да имзаланмышды. Мцгавиляляр 1920 ил апрелин 15-дя АХЪ парламенти тяряфиндян тясдиг едилмишди. Лакин 12  эцн  сонра  АХЪ  сцгут  етди,  Азярб. ССР ися бу мцгавиляляри танымагдан имтина  етмяйя  мяъбур  олду.