Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLİLABAD

  ЪЯЛИЛАБАД (1967 илядяк Астрахан-базар) – Азярб. Респ.-нда шящяр (1952 илдян). Ъялилабад р-нунун мяркязи. Ящ. 43,5 мин (2011). Бакыдан 215 км аралы, Ялят–Астара автомобил йолу цзяриндя, дяниз сявиййясиндян 25 м щцнд.-дя, Мишар чайы сащилиндя, Муьан дцзцн- дядир. Шящярин шм.- г.-индя, ш.-индя вя ъ.-г.-индя (Гурудяря йашайыш йери) е.я. 4- ъц миниллийя аид йашайыш йерляри вя Тунъ дюврцня аид Хамшащратяпя йашайыш йери; 19–20 ясрin яввялляриня аид щамамлар, шящя- рин ъ.-ш.-индя орта ясрляря аид Надиртяпя йашайыш йери вар. Ъялила 4 чюрякбиширмя вя гяннады сехи, тикиш, халча сехляри, асфалт з-ду, мебел ф-ки, тярявяз мящсулларынын емалы мцяссисяси, бройлер ф-ки, истещсал эцъц эцндя 100 т олан дяйирман, тахыл мящсулларынын тямизлянмяси вя сахланылмасы цчцн 10 мин т-луг анбар комплекси; телекоммуникасийа говшаьы, почт филиалы вя онун цч мцштяри хидмятляри шюбяси, 7 банк филиалы, 2 гейри-банк тяшкилаты, електрикпайлайыъы шябякя, газ истисмары шябякяси фяалиййят эюстярир. Шящяр нягл. миник автомобилляри вя кичик тутумлу микроавтобуслардан ибарятдир. Ш.-дя 8 цмумтящсил мяктяби (6788 шаэирд), 9 мяктябягядяр (625 ушаг), 5 мяктябдянкянар (1431 шаэирд), 1 илк пешяихтисас тящсили (60 шаэирд), 1 орта ихтисас тящсили мцяссисяси, о ъцмлядян Азярб. Мцяллимляр Ин-тунун филиалы (419 тялябя) вар (2013/14). Ъ.-да 20 ясрин яввялляриндя инша едилмиш мясъид, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмуш ъялилабадлыларын хатирясиня щяср едилмиш “Ана абидяси” комплекси, шящярин мяркязиндя милли мемарлыг цслубунда ишлянилмиш “Гала гапы” абидя комплекси, шащмат мяктяби, ушаг инъясянят мяркязи, мядяниййят еви, 4 клуб, 7 китабхана, тарих-дийаршцнаслыг музейи, шякил галерейасы, парклар вя с. вар (2012). Ъялил Мяммядгулузадянин шяряфиня адландырылмышдыр. 


  Ъялилабад. Тарих-дийаршцнаслыг музейи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLİLABAD

  ЪЯЛИЛАБАД (1967 илядяк Астрахан-базар) – Азярб. Респ.-нда шящяр (1952 илдян). Ъялилабад р-нунун мяркязи. Ящ. 43,5 мин (2011). Бакыдан 215 км аралы, Ялят–Астара автомобил йолу цзяриндя, дяниз сявиййясиндян 25 м щцнд.-дя, Мишар чайы сащилиндя, Муьан дцзцн- дядир. Шящярин шм.- г.-индя, ш.-индя вя ъ.-г.-индя (Гурудяря йашайыш йери) е.я. 4- ъц миниллийя аид йашайыш йерляри вя Тунъ дюврцня аид Хамшащратяпя йашайыш йери; 19–20 ясрin яввялляриня аид щамамлар, шящя- рин ъ.-ш.-индя орта ясрляря аид Надиртяпя йашайыш йери вар. Ъялила 4 чюрякбиширмя вя гяннады сехи, тикиш, халча сехляри, асфалт з-ду, мебел ф-ки, тярявяз мящсулларынын емалы мцяссисяси, бройлер ф-ки, истещсал эцъц эцндя 100 т олан дяйирман, тахыл мящсулларынын тямизлянмяси вя сахланылмасы цчцн 10 мин т-луг анбар комплекси; телекоммуникасийа говшаьы, почт филиалы вя онун цч мцштяри хидмятляри шюбяси, 7 банк филиалы, 2 гейри-банк тяшкилаты, електрикпайлайыъы шябякя, газ истисмары шябякяси фяалиййят эюстярир. Шящяр нягл. миник автомобилляри вя кичик тутумлу микроавтобуслардан ибарятдир. Ш.-дя 8 цмумтящсил мяктяби (6788 шаэирд), 9 мяктябягядяр (625 ушаг), 5 мяктябдянкянар (1431 шаэирд), 1 илк пешяихтисас тящсили (60 шаэирд), 1 орта ихтисас тящсили мцяссисяси, о ъцмлядян Азярб. Мцяллимляр Ин-тунун филиалы (419 тялябя) вар (2013/14). Ъ.-да 20 ясрин яввялляриндя инша едилмиш мясъид, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмуш ъялилабадлыларын хатирясиня щяср едилмиш “Ана абидяси” комплекси, шящярин мяркязиндя милли мемарлыг цслубунда ишлянилмиш “Гала гапы” абидя комплекси, шащмат мяктяби, ушаг инъясянят мяркязи, мядяниййят еви, 4 клуб, 7 китабхана, тарих-дийаршцнаслыг музейи, шякил галерейасы, парклар вя с. вар (2012). Ъялил Мяммядгулузадянин шяряфиня адландырылмышдыр. 


  Ъялилабад. Тарих-дийаршцнаслыг музейи.

  CƏLİLABAD

  ЪЯЛИЛАБАД (1967 илядяк Астрахан-базар) – Азярб. Респ.-нда шящяр (1952 илдян). Ъялилабад р-нунун мяркязи. Ящ. 43,5 мин (2011). Бакыдан 215 км аралы, Ялят–Астара автомобил йолу цзяриндя, дяниз сявиййясиндян 25 м щцнд.-дя, Мишар чайы сащилиндя, Муьан дцзцн- дядир. Шящярин шм.- г.-индя, ш.-индя вя ъ.-г.-индя (Гурудяря йашайыш йери) е.я. 4- ъц миниллийя аид йашайыш йерляри вя Тунъ дюврцня аид Хамшащратяпя йашайыш йери; 19–20 ясрin яввялляриня аид щамамлар, шящя- рин ъ.-ш.-индя орта ясрляря аид Надиртяпя йашайыш йери вар. Ъялила 4 чюрякбиширмя вя гяннады сехи, тикиш, халча сехляри, асфалт з-ду, мебел ф-ки, тярявяз мящсулларынын емалы мцяссисяси, бройлер ф-ки, истещсал эцъц эцндя 100 т олан дяйирман, тахыл мящсулларынын тямизлянмяси вя сахланылмасы цчцн 10 мин т-луг анбар комплекси; телекоммуникасийа говшаьы, почт филиалы вя онун цч мцштяри хидмятляри шюбяси, 7 банк филиалы, 2 гейри-банк тяшкилаты, електрикпайлайыъы шябякя, газ истисмары шябякяси фяалиййят эюстярир. Шящяр нягл. миник автомобилляри вя кичик тутумлу микроавтобуслардан ибарятдир. Ш.-дя 8 цмумтящсил мяктяби (6788 шаэирд), 9 мяктябягядяр (625 ушаг), 5 мяктябдянкянар (1431 шаэирд), 1 илк пешяихтисас тящсили (60 шаэирд), 1 орта ихтисас тящсили мцяссисяси, о ъцмлядян Азярб. Мцяллимляр Ин-тунун филиалы (419 тялябя) вар (2013/14). Ъ.-да 20 ясрин яввялляриндя инша едилмиш мясъид, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмуш ъялилабадлыларын хатирясиня щяср едилмиш “Ана абидяси” комплекси, шящярин мяркязиндя милли мемарлыг цслубунда ишлянилмиш “Гала гапы” абидя комплекси, шащмат мяктяби, ушаг инъясянят мяркязи, мядяниййят еви, 4 клуб, 7 китабхана, тарих-дийаршцнаслыг музейи, шякил галерейасы, парклар вя с. вар (2012). Ъялил Мяммядгулузадянин шяряфиня адландырылмышдыр. 


  Ъялилабад. Тарих-дийаршцнаслыг музейи.