Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİSTARX SAMOFRAKİYALI

  АРИСТÁРХ САМОФРАКİЙАЛЫ (’Áρíσταρχος  έχ  Σαµοθράχης)  (тягр.   е.я. 217 – тягр. е.я. 145)  –  гядим  йунан  алими, Исэяндяриййя филолоэийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Тягр. е.я. 153 илдя Исэяндяриййя китабханасына рящбярлик етмишдир. Щомер вя Щесиодун епик поемаларына, Есхил, Софокл,  Еврипид вя Аристофанын драматурэийасына, лирик поезийайа (Архилох, Алкман, Алкей, Анакреонт, Пиндар) шярщляр йазмышдыр. Мцяллими Аристофан Бизанслы иля бирэя гядим йунан дилинин тядрисиндя истифадя олунан Исэяндяриййя канонуну (щяр жанрда фярглянян шаирлярин сийащысы) тяртиб етмишдир. А. мцасир Авропа дилляри грамматикаларынын ясасыны тяшкил едян сяккиз нитг щиссяси щаггында тясяввцрляри тясбит етмишдир.

  Ясяри:  I  frammenti  di  Aristarco  di  Samotracia negli etimologici bizantini. Gютт., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİSTARX SAMOFRAKİYALI

  АРИСТÁРХ САМОФРАКİЙАЛЫ (’Áρíσταρχος  έχ  Σαµοθράχης)  (тягр.   е.я. 217 – тягр. е.я. 145)  –  гядим  йунан  алими, Исэяндяриййя филолоэийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Тягр. е.я. 153 илдя Исэяндяриййя китабханасына рящбярлик етмишдир. Щомер вя Щесиодун епик поемаларына, Есхил, Софокл,  Еврипид вя Аристофанын драматурэийасына, лирик поезийайа (Архилох, Алкман, Алкей, Анакреонт, Пиндар) шярщляр йазмышдыр. Мцяллими Аристофан Бизанслы иля бирэя гядим йунан дилинин тядрисиндя истифадя олунан Исэяндяриййя канонуну (щяр жанрда фярглянян шаирлярин сийащысы) тяртиб етмишдир. А. мцасир Авропа дилляри грамматикаларынын ясасыны тяшкил едян сяккиз нитг щиссяси щаггында тясяввцрляри тясбит етмишдир.

  Ясяри:  I  frammenti  di  Aristarco  di  Samotracia negli etimologici bizantini. Gютт., 2004.

  ARİSTARX SAMOFRAKİYALI

  АРИСТÁРХ САМОФРАКİЙАЛЫ (’Áρíσταρχος  έχ  Σαµοθράχης)  (тягр.   е.я. 217 – тягр. е.я. 145)  –  гядим  йунан  алими, Исэяндяриййя филолоэийасынын эюркямли нцмайяндяляриндян бири. Тягр. е.я. 153 илдя Исэяндяриййя китабханасына рящбярлик етмишдир. Щомер вя Щесиодун епик поемаларына, Есхил, Софокл,  Еврипид вя Аристофанын драматурэийасына, лирик поезийайа (Архилох, Алкман, Алкей, Анакреонт, Пиндар) шярщляр йазмышдыр. Мцяллими Аристофан Бизанслы иля бирэя гядим йунан дилинин тядрисиндя истифадя олунан Исэяндяриййя канонуну (щяр жанрда фярглянян шаирлярин сийащысы) тяртиб етмишдир. А. мцасир Авропа дилляри грамматикаларынын ясасыны тяшкил едян сяккиз нитг щиссяси щаггында тясяввцрляри тясбит етмишдир.

  Ясяри:  I  frammenti  di  Aristarco  di  Samotracia negli etimologici bizantini. Gютт., 2004.