Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRDƏ DƏFİNƏLƏRİ


  БЯРДЯ ДЯФИНЯЛЯРИ – Азярб. Респ.Бярдя р-ну яразисиндя (1924, 1925, 1929 вя 1940 иллярдя) тапылмыш мцхтялиф дюврляря аид эцмцш вя мис сиккя дяфиняляри. Елдяниз щюкмдарларына аид (12–13 ясрляр) мисс сиккяляринин цмуми чякиси 50 кг-а йахын олмушдур. Б.д.-ндя Македонийалы Исэяндярин, Селевки щюкмдарларындан ЫВ Антиохун, В Антиохун, Ы Деметринин, ВЫЫ Антиохун тетрадрахмалары, Парфийа щюкмдары ЫВ Фраатын драхмасы, Рома императору Августун денариси, Сасани щюкмдары ЫЫ Хосровун дирщямляри вардыр. Б.д. ичярисиндя Бярдя ш.-ндя Салари щюкмдарларын Вящсудан ибн Мящяммяд вя Исмайыл ибн Вящсуданын (10 яср) адындан кясилмиш эцмцш дирщямляря дя тясадцф едилир. Б.д. Бярдянин игтисади, сийаси тарихини юйрянмяк цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Б.д. сиккяляринин бир щиссяси Милли Азярб. Тарихи Музейиндя сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRDƏ DƏFİNƏLƏRİ


  БЯРДЯ ДЯФИНЯЛЯРИ – Азярб. Респ.Бярдя р-ну яразисиндя (1924, 1925, 1929 вя 1940 иллярдя) тапылмыш мцхтялиф дюврляря аид эцмцш вя мис сиккя дяфиняляри. Елдяниз щюкмдарларына аид (12–13 ясрляр) мисс сиккяляринин цмуми чякиси 50 кг-а йахын олмушдур. Б.д.-ндя Македонийалы Исэяндярин, Селевки щюкмдарларындан ЫВ Антиохун, В Антиохун, Ы Деметринин, ВЫЫ Антиохун тетрадрахмалары, Парфийа щюкмдары ЫВ Фраатын драхмасы, Рома императору Августун денариси, Сасани щюкмдары ЫЫ Хосровун дирщямляри вардыр. Б.д. ичярисиндя Бярдя ш.-ндя Салари щюкмдарларын Вящсудан ибн Мящяммяд вя Исмайыл ибн Вящсуданын (10 яср) адындан кясилмиш эцмцш дирщямляря дя тясадцф едилир. Б.д. Бярдянин игтисади, сийаси тарихини юйрянмяк цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Б.д. сиккяляринин бир щиссяси Милли Азярб. Тарихи Музейиндя сахланылыр.

  BƏRDƏ DƏFİNƏLƏRİ


  БЯРДЯ ДЯФИНЯЛЯРИ – Азярб. Респ.Бярдя р-ну яразисиндя (1924, 1925, 1929 вя 1940 иллярдя) тапылмыш мцхтялиф дюврляря аид эцмцш вя мис сиккя дяфиняляри. Елдяниз щюкмдарларына аид (12–13 ясрляр) мисс сиккяляринин цмуми чякиси 50 кг-а йахын олмушдур. Б.д.-ндя Македонийалы Исэяндярин, Селевки щюкмдарларындан ЫВ Антиохун, В Антиохун, Ы Деметринин, ВЫЫ Антиохун тетрадрахмалары, Парфийа щюкмдары ЫВ Фраатын драхмасы, Рома императору Августун денариси, Сасани щюкмдары ЫЫ Хосровун дирщямляри вардыр. Б.д. ичярисиндя Бярдя ш.-ндя Салари щюкмдарларын Вящсудан ибн Мящяммяд вя Исмайыл ибн Вящсуданын (10 яср) адындан кясилмиш эцмцш дирщямляря дя тясадцф едилир. Б.д. Бярдянин игтисади, сийаси тарихини юйрянмяк цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Б.д. сиккяляринин бир щиссяси Милли Азярб. Тарихи Музейиндя сахланылыр.