Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRDƏ RAYONU

  БЯРДЯ РАЙОНУ – Азярб. Респ.-нда инзибати р-н. 1930 илдя тяшкил едилмишдир. Кцр-Араз овалыьынын шм.-г. щиссясиндя, Гарабаь дцзцндядир. Сащ. 957 км2. Ящ. 141,4 мин (2008). Шм.-г.-дя Йевлах, шм.-ш.-дя Аьдаш, ш.-дя Зярдаб, ъ.-да Аьъабяди, Аьдам, г.-дя Тяртяр р-нлары иля щямсярщяддир. Р-нда 1 шящяр, 110 кянд вар. Мяркязи Бярдя ш.-дир.


  Тябият. Р-нун яразиси Гарабаь дцзцнцн мяркязи щиссясиндядир. Сятщи аз мейилли вя дальалы дцзянликдян ибарятдир (щцнд. 200 м-я гядяр); Антропоэен системинин чюкцнтцляри иля юртцлцдцр. Эил, чынгыл вя гум йатаглары вар. Р-нун Муьанлы к.-ндя “Муьанлы суйу” адланан мцалиъя ящямиййятли тябии булаг мювъуддур. Иглими мцлайим исти, гуру субтропикдир. Гышы гураг кечир. Орта темп-р йанварда 1,2–1,8°Ъ, ийулда 25,6–26,5°Ъ-дир. Иллик йаьынты 250–350 мм-дир. Р-нун яразисиндян Тяртяр вя Хачын чайлары, шм.-ш. сярщяди бойунъа Кцр чайы ахыр. Тябии битки юртцйц, ясасян, гуру чюл вя йарымсящра типлидир. Кцр чайы сащилиндя сейряк тугай мешяляри (цмуми сащ. 7,3 мин ща) вар. Щейванлары: тцлкц, ъанавар, чюлдовшаны, боз дювшан, сцлейсин вя с. Гушлары: тураъ, гырговул, газ, юрдяк вя с. Бярдя Дювлят Тябият Йасаглыьынын бир щиссяси р-нун яразисиндядир.

   Бярдя. Електрон китабхана.


  Яhali. Orta sыxlыq 1 km2-dя 147 nяfяrdir. Kяnd яhalisi 72 %-dir. Bяrdя ш., Kяtялparaq, Otuzikilяr, Xanяrяb k.-lяri яn iri yaшayыш mяntяqяlяridir.


  Тясяррцфат. Аран игтисади р-нуна дахилдир. Игтисадиййатынын ясасыны аграр сащя тяшкил едир. Р-нда 7,0 млн. манат дяйяриндя сянайе, 92,3 млн. манат дяйяриндя к.т. мящсуллары истещсал олунмуш, 18,7 млн. манат дяйяриндя тикинти-гурашдырма ишляри эюрцлмцш, 4,5 млн. манат дяйяриндя нягл., 0,9 млн.
  манат дяйяриндя рабитя вя 44,6 млн. манат дяйяриндя тиъарят хидмяти эюстярилмишдир.

   Бярдя. 8 сайлы там орта мяктяб.

  К.т.-на йарарлы торпагларын сащ. 76472 ща, о ъцмлядян 14780 ща дянли-пахлалы биткиляр (12763 ща буьда), 1678 ща памбыг, 1074 ща шякяр чуьундуру, 3532 ща тярявяз, 2910 ща бостан биткиляри, 963 ща мейвя вя эилямейвя сащяляри тяшкил едир (2010). Б. р.-нда 38,662 мин т дянли-пахлалы (о ъцмлядян 33,496 мин т буьда), 3,28 мин т памбыг, 25,0 мин т шякяр чуьундуру, 1,106 мин т тохумлуг эцнябахан, 4,35 мин т картоф, 32,875 мин т тярявяз, 37,578 мин т бостан мящсуллары, 6,678 мин т мейвя вя эилямейвя, 1,645 мин т цзцм истещсал едилмишдир (2010). 

   Шякяр чуьундуру плантасийасы.

  Б. р.-нда 81756 баш мал-гара, 129753 баш давар вар. 2010 илдя 6,755 мин т ят, 47,604 мин т сцд, 23,950 млн. ядяд йумурта истещсал едилмишдир. Р-нда к.т. цзря 19 сянайе мцяссисяси фяалиййят эюстярир, истещсал олунан мящсулун 38,1%-и юзял секторунун пайына дцшцр.

  Мядяни гуруъулуг вя сящиййя. Б. р-нда 32 мяктябягядяр тящсил мцяссисяси (1610 ушаг), 75 цмумтящсил мяктяби (22242 шаэирд), 5 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси (4263 ушаг), техники пешя лисейи, коллеъ фяалиййят эюстярир (2010/11 ). Районда 109 китабхана, 74 кянд клубу, 31 кянд мядяниййят еви фяалиййят эюстярир. 

  Тяртяр чайы цзяриндяки кюрпцнцн галыглары (7–9 ясрляр), Бярдя тцрбяси (1322), Ахсаданбаба тцрбяси (14 яср), Эцлоьлулар к.-ндя сяккизэцшяли тцрбя (18 яср), Ибращим мясъиди (18 яср) вя с. мемарлыг абидяляри вар.

   Р-нда 940 чарпайылыг (ящалинин щяр 10 мин няфяриня 66,2 чарпайы), 13 хястяхана (о ъцмлядян мяркязи р-н хястяханасы, ушаг хястяханасы, 11 кянд сащя хястяханасы), стоматоложи поликлиника, 32 кянд щяким амбулаторийасы, доьум еви, 57 фелдшер-мама мянтягяси, 2 диспансер (дяри-зющряви вя аь ъийяр хястяликляри), эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязи, 316 щяким (о ъцмлядян 14 стоматолог вя диш щякими), 995 орта тибб ишчиси (о ъцмлядян 254 фелдшер-мама вя мама) вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRDƏ RAYONU

  БЯРДЯ РАЙОНУ – Азярб. Респ.-нда инзибати р-н. 1930 илдя тяшкил едилмишдир. Кцр-Араз овалыьынын шм.-г. щиссясиндя, Гарабаь дцзцндядир. Сащ. 957 км2. Ящ. 141,4 мин (2008). Шм.-г.-дя Йевлах, шм.-ш.-дя Аьдаш, ш.-дя Зярдаб, ъ.-да Аьъабяди, Аьдам, г.-дя Тяртяр р-нлары иля щямсярщяддир. Р-нда 1 шящяр, 110 кянд вар. Мяркязи Бярдя ш.-дир.


  Тябият. Р-нун яразиси Гарабаь дцзцнцн мяркязи щиссясиндядир. Сятщи аз мейилли вя дальалы дцзянликдян ибарятдир (щцнд. 200 м-я гядяр); Антропоэен системинин чюкцнтцляри иля юртцлцдцр. Эил, чынгыл вя гум йатаглары вар. Р-нун Муьанлы к.-ндя “Муьанлы суйу” адланан мцалиъя ящямиййятли тябии булаг мювъуддур. Иглими мцлайим исти, гуру субтропикдир. Гышы гураг кечир. Орта темп-р йанварда 1,2–1,8°Ъ, ийулда 25,6–26,5°Ъ-дир. Иллик йаьынты 250–350 мм-дир. Р-нун яразисиндян Тяртяр вя Хачын чайлары, шм.-ш. сярщяди бойунъа Кцр чайы ахыр. Тябии битки юртцйц, ясасян, гуру чюл вя йарымсящра типлидир. Кцр чайы сащилиндя сейряк тугай мешяляри (цмуми сащ. 7,3 мин ща) вар. Щейванлары: тцлкц, ъанавар, чюлдовшаны, боз дювшан, сцлейсин вя с. Гушлары: тураъ, гырговул, газ, юрдяк вя с. Бярдя Дювлят Тябият Йасаглыьынын бир щиссяси р-нун яразисиндядир.

   Бярдя. Електрон китабхана.


  Яhali. Orta sыxlыq 1 km2-dя 147 nяfяrdir. Kяnd яhalisi 72 %-dir. Bяrdя ш., Kяtялparaq, Otuzikilяr, Xanяrяb k.-lяri яn iri yaшayыш mяntяqяlяridir.


  Тясяррцфат. Аран игтисади р-нуна дахилдир. Игтисадиййатынын ясасыны аграр сащя тяшкил едир. Р-нда 7,0 млн. манат дяйяриндя сянайе, 92,3 млн. манат дяйяриндя к.т. мящсуллары истещсал олунмуш, 18,7 млн. манат дяйяриндя тикинти-гурашдырма ишляри эюрцлмцш, 4,5 млн. манат дяйяриндя нягл., 0,9 млн.
  манат дяйяриндя рабитя вя 44,6 млн. манат дяйяриндя тиъарят хидмяти эюстярилмишдир.

   Бярдя. 8 сайлы там орта мяктяб.

  К.т.-на йарарлы торпагларын сащ. 76472 ща, о ъцмлядян 14780 ща дянли-пахлалы биткиляр (12763 ща буьда), 1678 ща памбыг, 1074 ща шякяр чуьундуру, 3532 ща тярявяз, 2910 ща бостан биткиляри, 963 ща мейвя вя эилямейвя сащяляри тяшкил едир (2010). Б. р.-нда 38,662 мин т дянли-пахлалы (о ъцмлядян 33,496 мин т буьда), 3,28 мин т памбыг, 25,0 мин т шякяр чуьундуру, 1,106 мин т тохумлуг эцнябахан, 4,35 мин т картоф, 32,875 мин т тярявяз, 37,578 мин т бостан мящсуллары, 6,678 мин т мейвя вя эилямейвя, 1,645 мин т цзцм истещсал едилмишдир (2010). 

   Шякяр чуьундуру плантасийасы.

  Б. р.-нда 81756 баш мал-гара, 129753 баш давар вар. 2010 илдя 6,755 мин т ят, 47,604 мин т сцд, 23,950 млн. ядяд йумурта истещсал едилмишдир. Р-нда к.т. цзря 19 сянайе мцяссисяси фяалиййят эюстярир, истещсал олунан мящсулун 38,1%-и юзял секторунун пайына дцшцр.

  Мядяни гуруъулуг вя сящиййя. Б. р-нда 32 мяктябягядяр тящсил мцяссисяси (1610 ушаг), 75 цмумтящсил мяктяби (22242 шаэирд), 5 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси (4263 ушаг), техники пешя лисейи, коллеъ фяалиййят эюстярир (2010/11 ). Районда 109 китабхана, 74 кянд клубу, 31 кянд мядяниййят еви фяалиййят эюстярир. 

  Тяртяр чайы цзяриндяки кюрпцнцн галыглары (7–9 ясрляр), Бярдя тцрбяси (1322), Ахсаданбаба тцрбяси (14 яср), Эцлоьлулар к.-ндя сяккизэцшяли тцрбя (18 яср), Ибращим мясъиди (18 яср) вя с. мемарлыг абидяляри вар.

   Р-нда 940 чарпайылыг (ящалинин щяр 10 мин няфяриня 66,2 чарпайы), 13 хястяхана (о ъцмлядян мяркязи р-н хястяханасы, ушаг хястяханасы, 11 кянд сащя хястяханасы), стоматоложи поликлиника, 32 кянд щяким амбулаторийасы, доьум еви, 57 фелдшер-мама мянтягяси, 2 диспансер (дяри-зющряви вя аь ъийяр хястяликляри), эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязи, 316 щяким (о ъцмлядян 14 стоматолог вя диш щякими), 995 орта тибб ишчиси (о ъцмлядян 254 фелдшер-мама вя мама) вар.

  BƏRDƏ RAYONU

  БЯРДЯ РАЙОНУ – Азярб. Респ.-нда инзибати р-н. 1930 илдя тяшкил едилмишдир. Кцр-Араз овалыьынын шм.-г. щиссясиндя, Гарабаь дцзцндядир. Сащ. 957 км2. Ящ. 141,4 мин (2008). Шм.-г.-дя Йевлах, шм.-ш.-дя Аьдаш, ш.-дя Зярдаб, ъ.-да Аьъабяди, Аьдам, г.-дя Тяртяр р-нлары иля щямсярщяддир. Р-нда 1 шящяр, 110 кянд вар. Мяркязи Бярдя ш.-дир.


  Тябият. Р-нун яразиси Гарабаь дцзцнцн мяркязи щиссясиндядир. Сятщи аз мейилли вя дальалы дцзянликдян ибарятдир (щцнд. 200 м-я гядяр); Антропоэен системинин чюкцнтцляри иля юртцлцдцр. Эил, чынгыл вя гум йатаглары вар. Р-нун Муьанлы к.-ндя “Муьанлы суйу” адланан мцалиъя ящямиййятли тябии булаг мювъуддур. Иглими мцлайим исти, гуру субтропикдир. Гышы гураг кечир. Орта темп-р йанварда 1,2–1,8°Ъ, ийулда 25,6–26,5°Ъ-дир. Иллик йаьынты 250–350 мм-дир. Р-нун яразисиндян Тяртяр вя Хачын чайлары, шм.-ш. сярщяди бойунъа Кцр чайы ахыр. Тябии битки юртцйц, ясасян, гуру чюл вя йарымсящра типлидир. Кцр чайы сащилиндя сейряк тугай мешяляри (цмуми сащ. 7,3 мин ща) вар. Щейванлары: тцлкц, ъанавар, чюлдовшаны, боз дювшан, сцлейсин вя с. Гушлары: тураъ, гырговул, газ, юрдяк вя с. Бярдя Дювлят Тябият Йасаглыьынын бир щиссяси р-нун яразисиндядир.

   Бярдя. Електрон китабхана.


  Яhali. Orta sыxlыq 1 km2-dя 147 nяfяrdir. Kяnd яhalisi 72 %-dir. Bяrdя ш., Kяtялparaq, Otuzikilяr, Xanяrяb k.-lяri яn iri yaшayыш mяntяqяlяridir.


  Тясяррцфат. Аран игтисади р-нуна дахилдир. Игтисадиййатынын ясасыны аграр сащя тяшкил едир. Р-нда 7,0 млн. манат дяйяриндя сянайе, 92,3 млн. манат дяйяриндя к.т. мящсуллары истещсал олунмуш, 18,7 млн. манат дяйяриндя тикинти-гурашдырма ишляри эюрцлмцш, 4,5 млн. манат дяйяриндя нягл., 0,9 млн.
  манат дяйяриндя рабитя вя 44,6 млн. манат дяйяриндя тиъарят хидмяти эюстярилмишдир.

   Бярдя. 8 сайлы там орта мяктяб.

  К.т.-на йарарлы торпагларын сащ. 76472 ща, о ъцмлядян 14780 ща дянли-пахлалы биткиляр (12763 ща буьда), 1678 ща памбыг, 1074 ща шякяр чуьундуру, 3532 ща тярявяз, 2910 ща бостан биткиляри, 963 ща мейвя вя эилямейвя сащяляри тяшкил едир (2010). Б. р.-нда 38,662 мин т дянли-пахлалы (о ъцмлядян 33,496 мин т буьда), 3,28 мин т памбыг, 25,0 мин т шякяр чуьундуру, 1,106 мин т тохумлуг эцнябахан, 4,35 мин т картоф, 32,875 мин т тярявяз, 37,578 мин т бостан мящсуллары, 6,678 мин т мейвя вя эилямейвя, 1,645 мин т цзцм истещсал едилмишдир (2010). 

   Шякяр чуьундуру плантасийасы.

  Б. р.-нда 81756 баш мал-гара, 129753 баш давар вар. 2010 илдя 6,755 мин т ят, 47,604 мин т сцд, 23,950 млн. ядяд йумурта истещсал едилмишдир. Р-нда к.т. цзря 19 сянайе мцяссисяси фяалиййят эюстярир, истещсал олунан мящсулун 38,1%-и юзял секторунун пайына дцшцр.

  Мядяни гуруъулуг вя сящиййя. Б. р-нда 32 мяктябягядяр тящсил мцяссисяси (1610 ушаг), 75 цмумтящсил мяктяби (22242 шаэирд), 5 мяктябдянкянар тящсил мцяссисяси (4263 ушаг), техники пешя лисейи, коллеъ фяалиййят эюстярир (2010/11 ). Районда 109 китабхана, 74 кянд клубу, 31 кянд мядяниййят еви фяалиййят эюстярир. 

  Тяртяр чайы цзяриндяки кюрпцнцн галыглары (7–9 ясрляр), Бярдя тцрбяси (1322), Ахсаданбаба тцрбяси (14 яср), Эцлоьлулар к.-ндя сяккизэцшяли тцрбя (18 яср), Ибращим мясъиди (18 яср) вя с. мемарлыг абидяляри вар.

   Р-нда 940 чарпайылыг (ящалинин щяр 10 мин няфяриня 66,2 чарпайы), 13 хястяхана (о ъцмлядян мяркязи р-н хястяханасы, ушаг хястяханасы, 11 кянд сащя хястяханасы), стоматоложи поликлиника, 32 кянд щяким амбулаторийасы, доьум еви, 57 фелдшер-мама мянтягяси, 2 диспансер (дяри-зющряви вя аь ъийяр хястяликляри), эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязи, 316 щяким (о ъцмлядян 14 стоматолог вя диш щякими), 995 орта тибб ишчиси (о ъцмлядян 254 фелдшер-мама вя мама) вар.