Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEVA Nabat Cumay qızı


  АБДУЛЛАЙЕВА Набат Ъумай гызы (20.5.1925, Шяки – 27.12.2006, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1980), проф. (1982). Азярб. Дювлят Педагожи Ин- туну битирмишдир (1950). 1954 илдян щямин ин-тда педагожи фяалиййят эюстярмишдир. Азярб. дилинин морфолоэийасы вя синтаксиси сащясиндя тядгигатлары вар. Али мяктябляр цчцн бир сыра дярс вясаитинин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEVA Nabat Cumay qızı


  АБДУЛЛАЙЕВА Набат Ъумай гызы (20.5.1925, Шяки – 27.12.2006, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1980), проф. (1982). Азярб. Дювлят Педагожи Ин- туну битирмишдир (1950). 1954 илдян щямин ин-тда педагожи фяалиййят эюстярмишдир. Азярб. дилинин морфолоэийасы вя синтаксиси сащясиндя тядгигатлары вар. Али мяктябляр цчцн бир сыра дярс вясаитинин мцяллифидир.

  ABDULLAYEVA Nabat Cumay qızı


  АБДУЛЛАЙЕВА Набат Ъумай гызы (20.5.1925, Шяки – 27.12.2006, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1980), проф. (1982). Азярб. Дювлят Педагожи Ин- туну битирмишдир (1950). 1954 илдян щямин ин-тда педагожи фяалиййят эюстярмишдир. Азярб. дилинин морфолоэийасы вя синтаксиси сащясиндя тядгигатлары вар. Али мяктябляр цчцн бир сыра дярс вясаитинин мцяллифидир.