Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRƏKƏVEYH ZƏNCANİ

  10 яср Азярб. шаири. Яряб дилиндя йазмышдыр. Щяйат вя йарадыъылыьы hаггында мялумат аздыр. “Сцлул” тяхяллцсц иля танынмышдыр. Ябу Мянсур Сяалиби Б.З.-нин эюркямли яряб алими Бяди яз-Заман ял-Щямяданидян ешитдийи бязи шеирлярини тяртиб етдийи топлуйа дахил етмишдир. Шеирляриндя мяhяббят дуйьулары иля йанашы дидактик мотивляр, инъя йумор да яксини тапмышдыр. Инсанлары hяйатдан, эюзялликдян зювг алмаьа, хейирхаhлыьа сясляйян шеирляриндя фолклора баьлылыг hисс олунур.
  Яд.: Маhмудов М. Ярябъя йазмыш азярбайъанлы шаир вя ядибляр (VII–XII ясрляр). Б., 1983.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRƏKƏVEYH ZƏNCANİ

  10 яср Азярб. шаири. Яряб дилиндя йазмышдыр. Щяйат вя йарадыъылыьы hаггында мялумат аздыр. “Сцлул” тяхяллцсц иля танынмышдыр. Ябу Мянсур Сяалиби Б.З.-нин эюркямли яряб алими Бяди яз-Заман ял-Щямяданидян ешитдийи бязи шеирлярини тяртиб етдийи топлуйа дахил етмишдир. Шеирляриндя мяhяббят дуйьулары иля йанашы дидактик мотивляр, инъя йумор да яксини тапмышдыр. Инсанлары hяйатдан, эюзялликдян зювг алмаьа, хейирхаhлыьа сясляйян шеирляриндя фолклора баьлылыг hисс олунур.
  Яд.: Маhмудов М. Ярябъя йазмыш азярбайъанлы шаир вя ядибляр (VII–XII ясрляр). Б., 1983.

  BƏRƏKƏVEYH ZƏNCANİ

  10 яср Азярб. шаири. Яряб дилиндя йазмышдыр. Щяйат вя йарадыъылыьы hаггында мялумат аздыр. “Сцлул” тяхяллцсц иля танынмышдыр. Ябу Мянсур Сяалиби Б.З.-нин эюркямли яряб алими Бяди яз-Заман ял-Щямяданидян ешитдийи бязи шеирлярини тяртиб етдийи топлуйа дахил етмишдир. Шеирляриндя мяhяббят дуйьулары иля йанашы дидактик мотивляр, инъя йумор да яксини тапмышдыр. Инсанлары hяйатдан, эюзялликдян зювг алмаьа, хейирхаhлыьа сясляйян шеирляриндя фолклора баьлылыг hисс олунур.
  Яд.: Маhмудов М. Ярябъя йазмыш азярбайъанлы шаир вя ядибляр (VII–XII ясрляр). Б., 1983.