Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİSTARX SAMOSLU

  АРİСТÁРХ САМОСЛУ (‘Aρίσταρχοςò Σάµιος) (тягр. е.я. 320 вя йа 310, Йунаныстан, Самос – тягр. е.я. 250 вя йа 230, Мисир, Исэяндяриййя) – гядим йунан астроному вя рийазиййатчысы, Лампсаклы Стратонун шаэирди. Итирилмиш ясяриндя [бу щагда Архимед “Гум дяняляринин щесабы” (4–5) ясяриндя мялумат верир] А.С. илк дяфя олараг “улдузлар вя Эцняш тярпянмяздир, Йер онун ятрафына чевря цзря щярякят едир вя Эцняш Йер орбитинин мяркязиндя йерляшир” щелиосентрик фярзиййясини иряли сцрмцшдцр. Плутарха (“Айын цзц щаггында”, 6) щямфикир олараг, А.С. да Йерин юз оху ятрафында фырланмасыны гябул етмишдир. Йеэаня бизя эялиб чатан “Эцняшин вя Айын юлчцляри вя онлара гядяр олан мясафяляр щаггында” трактатында А.С. яняняви эеосентрик системдян чыхыш едяряк Эцняшя вя Айа гядяр олан мясафяни гиймятляндирмяк цчцн щяндяси цсул тяклиф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİSTARX SAMOSLU

  АРİСТÁРХ САМОСЛУ (‘Aρίσταρχοςò Σάµιος) (тягр. е.я. 320 вя йа 310, Йунаныстан, Самос – тягр. е.я. 250 вя йа 230, Мисир, Исэяндяриййя) – гядим йунан астроному вя рийазиййатчысы, Лампсаклы Стратонун шаэирди. Итирилмиш ясяриндя [бу щагда Архимед “Гум дяняляринин щесабы” (4–5) ясяриндя мялумат верир] А.С. илк дяфя олараг “улдузлар вя Эцняш тярпянмяздир, Йер онун ятрафына чевря цзря щярякят едир вя Эцняш Йер орбитинин мяркязиндя йерляшир” щелиосентрик фярзиййясини иряли сцрмцшдцр. Плутарха (“Айын цзц щаггында”, 6) щямфикир олараг, А.С. да Йерин юз оху ятрафында фырланмасыны гябул етмишдир. Йеэаня бизя эялиб чатан “Эцняшин вя Айын юлчцляри вя онлара гядяр олан мясафяляр щаггында” трактатында А.С. яняняви эеосентрик системдян чыхыш едяряк Эцняшя вя Айа гядяр олан мясафяни гиймятляндирмяк цчцн щяндяси цсул тяклиф етмишдир.

  ARİSTARX SAMOSLU

  АРİСТÁРХ САМОСЛУ (‘Aρίσταρχοςò Σάµιος) (тягр. е.я. 320 вя йа 310, Йунаныстан, Самос – тягр. е.я. 250 вя йа 230, Мисир, Исэяндяриййя) – гядим йунан астроному вя рийазиййатчысы, Лампсаклы Стратонун шаэирди. Итирилмиш ясяриндя [бу щагда Архимед “Гум дяняляринин щесабы” (4–5) ясяриндя мялумат верир] А.С. илк дяфя олараг “улдузлар вя Эцняш тярпянмяздир, Йер онун ятрафына чевря цзря щярякят едир вя Эцняш Йер орбитинин мяркязиндя йерляшир” щелиосентрик фярзиййясини иряли сцрмцшдцр. Плутарха (“Айын цзц щаггында”, 6) щямфикир олараг, А.С. да Йерин юз оху ятрафында фырланмасыны гябул етмишдир. Йеэаня бизя эялиб чатан “Эцняшин вя Айын юлчцляри вя онлара гядяр олан мясафяляр щаггында” трактатында А.С. яняняви эеосентрик системдян чыхыш едяряк Эцняшя вя Айа гядяр олан мясафяни гиймятляндирмяк цчцн щяндяси цсул тяклиф етмишдир.