Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRXUDAR BƏY ƏNİS

  БЯРХУДАР (Бярхурда р) БЯЙ ЯНИС (?, Тябриз – ?) – 16 ясрин 2-ъи йарысы – 17 ясрин яввялляриндя йашамыш Азярб. топтюкмя устасы. Бабасы Сяфявиляр дювля- тиндя топтюкмя сянятинин ясасыны гойанларындан иди. Атасы Щейдяр бяй Янис Ы Тящмасибин [1524–76] сарай яйанларындан олмушдур. Топтюкмя сянятини да- ща да тякмилляшдирян Б.б.Я. яввялъя Тябриздя, сонра ися бцтцн Сяфявиляр дювлятиндя топчубашы олмушдур. 16 ясрин 80- ъи илляриндя Османлы империйасынын Ся- фявиляр дювлятиня щцъуму заманы 4–5 пуд аьырлыьында мярмиатан топлар, 17 ясрин яввялляриндя Сяфяви-Османлы мцщарибяляри дюврцндя Тябриз, Иряван, Эянъя вя с. шящярлярин мцщасирясиндя истифадя едилян ири галадаьыдан топлар Б.б.я.-ин башчылыьы иля щазырланмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRXUDAR BƏY ƏNİS

  БЯРХУДАР (Бярхурда р) БЯЙ ЯНИС (?, Тябриз – ?) – 16 ясрин 2-ъи йарысы – 17 ясрин яввялляриндя йашамыш Азярб. топтюкмя устасы. Бабасы Сяфявиляр дювля- тиндя топтюкмя сянятинин ясасыны гойанларындан иди. Атасы Щейдяр бяй Янис Ы Тящмасибин [1524–76] сарай яйанларындан олмушдур. Топтюкмя сянятини да- ща да тякмилляшдирян Б.б.Я. яввялъя Тябриздя, сонра ися бцтцн Сяфявиляр дювлятиндя топчубашы олмушдур. 16 ясрин 80- ъи илляриндя Османлы империйасынын Ся- фявиляр дювлятиня щцъуму заманы 4–5 пуд аьырлыьында мярмиатан топлар, 17 ясрин яввялляриндя Сяфяви-Османлы мцщарибяляри дюврцндя Тябриз, Иряван, Эянъя вя с. шящярлярин мцщасирясиндя истифадя едилян ири галадаьыдан топлар Б.б.я.-ин башчылыьы иля щазырланмышдыр.

  BƏRXUDAR BƏY ƏNİS

  БЯРХУДАР (Бярхурда р) БЯЙ ЯНИС (?, Тябриз – ?) – 16 ясрин 2-ъи йарысы – 17 ясрин яввялляриндя йашамыш Азярб. топтюкмя устасы. Бабасы Сяфявиляр дювля- тиндя топтюкмя сянятинин ясасыны гойанларындан иди. Атасы Щейдяр бяй Янис Ы Тящмасибин [1524–76] сарай яйанларындан олмушдур. Топтюкмя сянятини да- ща да тякмилляшдирян Б.б.Я. яввялъя Тябриздя, сонра ися бцтцн Сяфявиляр дювлятиндя топчубашы олмушдур. 16 ясрин 80- ъи илляриндя Османлы империйасынын Ся- фявиляр дювлятиня щцъуму заманы 4–5 пуд аьырлыьында мярмиатан топлар, 17 ясрин яввялляриндя Сяфяви-Османлы мцщарибяляри дюврцндя Тябриз, Иряван, Эянъя вя с. шящярлярин мцщасирясиндя истифадя едилян ири галадаьыдан топлар Б.б.я.-ин башчылыьы иля щазырланмышдыр.