Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRİDŞAHLAR

  Щиндистанда Декан йайласынын ъ.-унда щаким тцрк сцлаляси [1492–1619]. Баниси ямир Ы Гасым Бярид шащдыр [1492–1504]. О, эянъ йашларындан Бящмяниляря хидмят етмиш, бяриди-мямалик (юлкянин хябярляшмя вя почт хидмяти рящбяри) вязифясиндя чалышмышдыр. Бящмяни султанлыьынын тяняззцлц нятиъясиндя Бидарда мцстягил ямирлик йаратмышдыр. Нцмайяндяляри: Ы Ямир Бярид шащ [1504–43], Яли Бярид шащ [1543–80], Ибращим Бярид шащ [1580–87], ЫЫ Гасым Бярид шащ [1587–90], ЫЫ Ямир Бярид шащ [1590–1601], Мирзя Яли Бярид шащ [1601– 09], ЫЫЫ Ямир Бярид шащ [1609–19]. Б. бящмяни султанларындан ЫЫЫ Ящмяд, Ялаяддин, Вялиуллащ вя Кялимуллащы щимайя етмиш, Виъайанагар вя диэяр гоншу ямирликлярля ардыъыл мцбаризя апармышлар. Б. Бящмянилярин мемарлыг вя инъясянят янянялярини давам етдирмиш, Бидарда бир чох мясъид, тцрбя, мядряся вя с. биналар – Рянэин Мащал, Тахт Мащал, Тяркяш Мащал вя с. тикдирмишляр. Б.-ин щакимиййятиня Адилшащлар сон гоймушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRİDŞAHLAR

  Щиндистанда Декан йайласынын ъ.-унда щаким тцрк сцлаляси [1492–1619]. Баниси ямир Ы Гасым Бярид шащдыр [1492–1504]. О, эянъ йашларындан Бящмяниляря хидмят етмиш, бяриди-мямалик (юлкянин хябярляшмя вя почт хидмяти рящбяри) вязифясиндя чалышмышдыр. Бящмяни султанлыьынын тяняззцлц нятиъясиндя Бидарда мцстягил ямирлик йаратмышдыр. Нцмайяндяляри: Ы Ямир Бярид шащ [1504–43], Яли Бярид шащ [1543–80], Ибращим Бярид шащ [1580–87], ЫЫ Гасым Бярид шащ [1587–90], ЫЫ Ямир Бярид шащ [1590–1601], Мирзя Яли Бярид шащ [1601– 09], ЫЫЫ Ямир Бярид шащ [1609–19]. Б. бящмяни султанларындан ЫЫЫ Ящмяд, Ялаяддин, Вялиуллащ вя Кялимуллащы щимайя етмиш, Виъайанагар вя диэяр гоншу ямирликлярля ардыъыл мцбаризя апармышлар. Б. Бящмянилярин мемарлыг вя инъясянят янянялярини давам етдирмиш, Бидарда бир чох мясъид, тцрбя, мядряся вя с. биналар – Рянэин Мащал, Тахт Мащал, Тяркяш Мащал вя с. тикдирмишляр. Б.-ин щакимиййятиня Адилшащлар сон гоймушлар.

  BƏRİDŞAHLAR

  Щиндистанда Декан йайласынын ъ.-унда щаким тцрк сцлаляси [1492–1619]. Баниси ямир Ы Гасым Бярид шащдыр [1492–1504]. О, эянъ йашларындан Бящмяниляря хидмят етмиш, бяриди-мямалик (юлкянин хябярляшмя вя почт хидмяти рящбяри) вязифясиндя чалышмышдыр. Бящмяни султанлыьынын тяняззцлц нятиъясиндя Бидарда мцстягил ямирлик йаратмышдыр. Нцмайяндяляри: Ы Ямир Бярид шащ [1504–43], Яли Бярид шащ [1543–80], Ибращим Бярид шащ [1580–87], ЫЫ Гасым Бярид шащ [1587–90], ЫЫ Ямир Бярид шащ [1590–1601], Мирзя Яли Бярид шащ [1601– 09], ЫЫЫ Ямир Бярид шащ [1609–19]. Б. бящмяни султанларындан ЫЫЫ Ящмяд, Ялаяддин, Вялиуллащ вя Кялимуллащы щимайя етмиш, Виъайанагар вя диэяр гоншу ямирликлярля ардыъыл мцбаризя апармышлар. Б. Бящмянилярин мемарлыг вя инъясянят янянялярини давам етдирмиш, Бидарда бир чох мясъид, тцрбя, мядряся вя с. биналар – Рянэин Мащал, Тахт Мащал, Тяркяш Мащал вя с. тикдирмишляр. Б.-ин щакимиййятиня Адилшащлар сон гоймушлар.