Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLİLİ


  “ЪЯЛИЛИ” – ашыг щавасы. 18 ясрдя ашыг Ъялил тяряфиндян йарадылдыьы ещтимал едилир. “Баш Ъялили” (“Гараэюз”, йахуд “Гараэюз бала”, “Чылдыр чичяйи”) вя “Орта Ъя- лили” (чох вахт “Ъялили”, бязян “Сцсянбяри”) адлы ики нювц вар. “Баш Ъялили”нин поетик мятни гошма, мягам ясасы сеэащ, мусиги юлчцсц 6/8, темпи мцлайим-тездир; сазда “Шащ пярдя” кюкцндя ифа олунур. “Орта Ъялили”нин поетик мятни гошма, мягам ясасы раст, мусиги юлчцсц 6/8, темпи мцлайим-ъялддир; сазда “Црфаны” кюкцндя ифа олунур. “Орта Ъялили”нин инструментал вариантлары да вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLİLİ


  “ЪЯЛИЛИ” – ашыг щавасы. 18 ясрдя ашыг Ъялил тяряфиндян йарадылдыьы ещтимал едилир. “Баш Ъялили” (“Гараэюз”, йахуд “Гараэюз бала”, “Чылдыр чичяйи”) вя “Орта Ъя- лили” (чох вахт “Ъялили”, бязян “Сцсянбяри”) адлы ики нювц вар. “Баш Ъялили”нин поетик мятни гошма, мягам ясасы сеэащ, мусиги юлчцсц 6/8, темпи мцлайим-тездир; сазда “Шащ пярдя” кюкцндя ифа олунур. “Орта Ъялили”нин поетик мятни гошма, мягам ясасы раст, мусиги юлчцсц 6/8, темпи мцлайим-ъялддир; сазда “Црфаны” кюкцндя ифа олунур. “Орта Ъялили”нин инструментал вариантлары да вар.

  CƏLİLİ


  “ЪЯЛИЛИ” – ашыг щавасы. 18 ясрдя ашыг Ъялил тяряфиндян йарадылдыьы ещтимал едилир. “Баш Ъялили” (“Гараэюз”, йахуд “Гараэюз бала”, “Чылдыр чичяйи”) вя “Орта Ъя- лили” (чох вахт “Ъялили”, бязян “Сцсянбяри”) адлы ики нювц вар. “Баш Ъялили”нин поетик мятни гошма, мягам ясасы сеэащ, мусиги юлчцсц 6/8, темпи мцлайим-тездир; сазда “Шащ пярдя” кюкцндя ифа олунур. “Орта Ъялили”нин поетик мятни гошма, мягам ясасы раст, мусиги юлчцсц 6/8, темпи мцлайим-ъялддир; сазда “Црфаны” кюкцндя ифа олунур. “Орта Ъялили”нин инструментал вариантлары да вар.