Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRK CİSMLƏR PLAZMASI

  бярк кечириъилярдя йцклц мцтящяррик зярряъиклярин (металларда електронларын вя йа йарымкечириъилярдя електронларын вя дешиклярин) хассяляри газбошалма плазмасынын хассяляриня йахын олдугда онларын топлусуну билдирян шярти термин. Бу, газбошалма плазмасынын тядгиги заманы йаранмыш тясяввцрляри бярк ъисм физикасына аид етмяйя имкан верир. Б.ъ.п. газбошалма плазмасындан фяргли олараг йцклц зярряъиклярин бюйцк н сыхлыьына маликдир (газбошалма плазмасында н~1012см–3, металларда н~1022–1023см–3, йарымкечириъилярдя н~1015–1017см–3). Бу, Б.ъ.п. вя газбошалма плазмасынын характеристика- ларынын мцхтялифлийиня эятириб чыхарыр. Мяс., -ля мцтянасиб олан плазма тезлийи газбошалма плазмасына нисбятян Б.ъ.п. цчцн ящямиййятли дяряъядя бюйцкдцр. Б.ъ.п.-нда (хцсусиля йарымкечириъилярдя) плазма еффектляри ИЙТ (ифрат йцксяк тезликли) ъищазларын йарадылмасында истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRK CİSMLƏR PLAZMASI

  бярк кечириъилярдя йцклц мцтящяррик зярряъиклярин (металларда електронларын вя йа йарымкечириъилярдя електронларын вя дешиклярин) хассяляри газбошалма плазмасынын хассяляриня йахын олдугда онларын топлусуну билдирян шярти термин. Бу, газбошалма плазмасынын тядгиги заманы йаранмыш тясяввцрляри бярк ъисм физикасына аид етмяйя имкан верир. Б.ъ.п. газбошалма плазмасындан фяргли олараг йцклц зярряъиклярин бюйцк н сыхлыьына маликдир (газбошалма плазмасында н~1012см–3, металларда н~1022–1023см–3, йарымкечириъилярдя н~1015–1017см–3). Бу, Б.ъ.п. вя газбошалма плазмасынын характеристика- ларынын мцхтялифлийиня эятириб чыхарыр. Мяс., -ля мцтянасиб олан плазма тезлийи газбошалма плазмасына нисбятян Б.ъ.п. цчцн ящямиййятли дяряъядя бюйцкдцр. Б.ъ.п.-нда (хцсусиля йарымкечириъилярдя) плазма еффектляри ИЙТ (ифрат йцксяк тезликли) ъищазларын йарадылмасында истифадя едилир.

  BƏRK CİSMLƏR PLAZMASI

  бярк кечириъилярдя йцклц мцтящяррик зярряъиклярин (металларда електронларын вя йа йарымкечириъилярдя електронларын вя дешиклярин) хассяляри газбошалма плазмасынын хассяляриня йахын олдугда онларын топлусуну билдирян шярти термин. Бу, газбошалма плазмасынын тядгиги заманы йаранмыш тясяввцрляри бярк ъисм физикасына аид етмяйя имкан верир. Б.ъ.п. газбошалма плазмасындан фяргли олараг йцклц зярряъиклярин бюйцк н сыхлыьына маликдир (газбошалма плазмасында н~1012см–3, металларда н~1022–1023см–3, йарымкечириъилярдя н~1015–1017см–3). Бу, Б.ъ.п. вя газбошалма плазмасынын характеристика- ларынын мцхтялифлийиня эятириб чыхарыр. Мяс., -ля мцтянасиб олан плазма тезлийи газбошалма плазмасына нисбятян Б.ъ.п. цчцн ящямиййятли дяряъядя бюйцкдцр. Б.ъ.п.-нда (хцсусиля йарымкечириъилярдя) плазма еффектляри ИЙТ (ифрат йцксяк тезликли) ъищазларын йарадылмасында истифадя едилир.