Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRK ƏRİNTİ LÖVHƏCİKLƏRİ

  металкясян алятлярин кясмя хассясини йахшылашдырмаг цчцн онларын эювдясиня бяркидилян лювщяъикляр. Механики бяркитмя вя йа йапышдырмадан сонра Б.я.л. итилянир вя онларын ишляк щиссясиня алятин (кяски, фрез, бурьу, газыма балтасы вя с.) кясиъи щиссясинин щяндяси формасы верилир. Б.я.л.- нин щазырланмасы цчцн волфрам-карбид, титан-карбид вя диэяр бярк яринтилярдян истифадя олунур. Б.я.л.-нин йцксяк мющкямлийи кясмя сцрятини артырмаьа имкан верир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRK ƏRİNTİ LÖVHƏCİKLƏRİ

  металкясян алятлярин кясмя хассясини йахшылашдырмаг цчцн онларын эювдясиня бяркидилян лювщяъикляр. Механики бяркитмя вя йа йапышдырмадан сонра Б.я.л. итилянир вя онларын ишляк щиссясиня алятин (кяски, фрез, бурьу, газыма балтасы вя с.) кясиъи щиссясинин щяндяси формасы верилир. Б.я.л.- нин щазырланмасы цчцн волфрам-карбид, титан-карбид вя диэяр бярк яринтилярдян истифадя олунур. Б.я.л.-нин йцксяк мющкямлийи кясмя сцрятини артырмаьа имкан верир.

  BƏRK ƏRİNTİ LÖVHƏCİKLƏRİ

  металкясян алятлярин кясмя хассясини йахшылашдырмаг цчцн онларын эювдясиня бяркидилян лювщяъикляр. Механики бяркитмя вя йа йапышдырмадан сонра Б.я.л. итилянир вя онларын ишляк щиссясиня алятин (кяски, фрез, бурьу, газыма балтасы вя с.) кясиъи щиссясинин щяндяси формасы верилир. Б.я.л.- нин щазырланмасы цчцн волфрам-карбид, титан-карбид вя диэяр бярк яринтилярдян истифадя олунур. Б.я.л.-нин йцксяк мющкямлийи кясмя сцрятини артырмаьа имкан верир.