Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRKİTMƏ MATERİALLARI

  мядян бяркидиъисини щазырламаг цчцн материаллар. Истифадясиня эюря бяркидиъилярин йцксахлайан конструксийасында тятбиг едилян материаллара (метал, бетон, аьаъ, тябии вя сцни даш, пластик кцтля вя с.), мящлул, бетон вя пластик кцтлялярин щазырланмасы цчцн ишлянян йапышдырыъылара (семент, ящянэ, гатран вя с.), кюмякчи материаллара (су изолйасийасы материаллары, кимйяви реаэентляр вя с.); йаньын заманы одадавамлылыг дяряъясиня эюря одадавамлы (бетон, дямир-бетон, бязи дашлар), гисмян одадавамлы (метал, пластик кцтля) вя йанан (аьаъ) материаллара; газмаларда истисмар мцддятляриня эюря узунюмцрлц (бетон, дямир-бетон, метал вя с.) вя гысаюмцрлц (аьаъ) материаллара; йцк алтында деформасийа хцсусиййятляриня эюря кювряк (бетон, даш вя с.) вя еластик-пластик (аьаъ, метал) материаллара айрылыр. Б.м. кими, ясасян, метал, бетон, дямир-бетон, мцяййян одунъаг нювляри (ясасян, ийняйарпаглы), тябии вя сцни дашлар, 20 ясрин 70-ъи илляриндян ися шцшя-пластик, мцхтялиф синтетик гатранлар вя с. полимер материаллар тятбиг едилир. Б.м. газманын истисмар мцддятиндян вя бяркидиъинин тяйинатына эюря конструксийасындан асылы олараг сечилир. Йцксяк хцсуси давамлылыг, уъуз гиймят, асан ялдя едилмя, ода, щямчинин коррозийа вя чцрцмяйя давамлылыг Б.м.-на гойулан ясас тяляблярдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRKİTMƏ MATERİALLARI

  мядян бяркидиъисини щазырламаг цчцн материаллар. Истифадясиня эюря бяркидиъилярин йцксахлайан конструксийасында тятбиг едилян материаллара (метал, бетон, аьаъ, тябии вя сцни даш, пластик кцтля вя с.), мящлул, бетон вя пластик кцтлялярин щазырланмасы цчцн ишлянян йапышдырыъылара (семент, ящянэ, гатран вя с.), кюмякчи материаллара (су изолйасийасы материаллары, кимйяви реаэентляр вя с.); йаньын заманы одадавамлылыг дяряъясиня эюря одадавамлы (бетон, дямир-бетон, бязи дашлар), гисмян одадавамлы (метал, пластик кцтля) вя йанан (аьаъ) материаллара; газмаларда истисмар мцддятляриня эюря узунюмцрлц (бетон, дямир-бетон, метал вя с.) вя гысаюмцрлц (аьаъ) материаллара; йцк алтында деформасийа хцсусиййятляриня эюря кювряк (бетон, даш вя с.) вя еластик-пластик (аьаъ, метал) материаллара айрылыр. Б.м. кими, ясасян, метал, бетон, дямир-бетон, мцяййян одунъаг нювляри (ясасян, ийняйарпаглы), тябии вя сцни дашлар, 20 ясрин 70-ъи илляриндян ися шцшя-пластик, мцхтялиф синтетик гатранлар вя с. полимер материаллар тятбиг едилир. Б.м. газманын истисмар мцддятиндян вя бяркидиъинин тяйинатына эюря конструксийасындан асылы олараг сечилир. Йцксяк хцсуси давамлылыг, уъуз гиймят, асан ялдя едилмя, ода, щямчинин коррозийа вя чцрцмяйя давамлылыг Б.м.-на гойулан ясас тяляблярдир.

  BƏRKİTMƏ MATERİALLARI

  мядян бяркидиъисини щазырламаг цчцн материаллар. Истифадясиня эюря бяркидиъилярин йцксахлайан конструксийасында тятбиг едилян материаллара (метал, бетон, аьаъ, тябии вя сцни даш, пластик кцтля вя с.), мящлул, бетон вя пластик кцтлялярин щазырланмасы цчцн ишлянян йапышдырыъылара (семент, ящянэ, гатран вя с.), кюмякчи материаллара (су изолйасийасы материаллары, кимйяви реаэентляр вя с.); йаньын заманы одадавамлылыг дяряъясиня эюря одадавамлы (бетон, дямир-бетон, бязи дашлар), гисмян одадавамлы (метал, пластик кцтля) вя йанан (аьаъ) материаллара; газмаларда истисмар мцддятляриня эюря узунюмцрлц (бетон, дямир-бетон, метал вя с.) вя гысаюмцрлц (аьаъ) материаллара; йцк алтында деформасийа хцсусиййятляриня эюря кювряк (бетон, даш вя с.) вя еластик-пластик (аьаъ, метал) материаллара айрылыр. Б.м. кими, ясасян, метал, бетон, дямир-бетон, мцяййян одунъаг нювляри (ясасян, ийняйарпаглы), тябии вя сцни дашлар, 20 ясрин 70-ъи илляриндян ися шцшя-пластик, мцхтялиф синтетик гатранлар вя с. полимер материаллар тятбиг едилир. Б.м. газманын истисмар мцддятиндян вя бяркидиъинин тяйинатына эюря конструксийасындан асылы олараг сечилир. Йцксяк хцсуси давамлылыг, уъуз гиймят, асан ялдя едилмя, ода, щямчинин коррозийа вя чцрцмяйя давамлылыг Б.м.-на гойулан ясас тяляблярдир.