Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRKLİK ƏDƏDİ


  BЯRKLИK ЯDЯDИ – материалларын, ясасян, металларын бярклик дяряъясинин ядяди характеристикасы; мцхтялиф сынаг принсипляриня уйьун шкалаларын ващидляри иля эюстярилир. Бу шкалалардан ян мцщцмляри цчцн шярти ишаряляр гябул олунмушдур. Б.я. бярклийин мцхтялиф цсулларларла, мяс., полад кцряъийин (Бринелл методу) вя йа алмаз пирамидаларын (Виккерс методу, Роквелл методу) йохланылан сятщя сыхылмасы (басылмасы) вя с. иля мцяййян едилир; Бринелл методунда ЩБ, Виккерс методунда ЩВ, Роквелл методунда ЩР иля эюстярилир (Щ; инэ. щарднесс – бярклик). Б.я.-ндян истифадя едяряк кяскилярин кясмя, металларын термики, механики вя тязйигля емалолунма габилиййяти, мющкямлик щядди, алятлярин механики йейилмяйя мцгавимяти вя с. юйрянилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRKLİK ƏDƏDİ


  BЯRKLИK ЯDЯDИ – материалларын, ясасян, металларын бярклик дяряъясинин ядяди характеристикасы; мцхтялиф сынаг принсипляриня уйьун шкалаларын ващидляри иля эюстярилир. Бу шкалалардан ян мцщцмляри цчцн шярти ишаряляр гябул олунмушдур. Б.я. бярклийин мцхтялиф цсулларларла, мяс., полад кцряъийин (Бринелл методу) вя йа алмаз пирамидаларын (Виккерс методу, Роквелл методу) йохланылан сятщя сыхылмасы (басылмасы) вя с. иля мцяййян едилир; Бринелл методунда ЩБ, Виккерс методунда ЩВ, Роквелл методунда ЩР иля эюстярилир (Щ; инэ. щарднесс – бярклик). Б.я.-ндян истифадя едяряк кяскилярин кясмя, металларын термики, механики вя тязйигля емалолунма габилиййяти, мющкямлик щядди, алятлярин механики йейилмяйя мцгавимяти вя с. юйрянилир.

  BƏRKLİK ƏDƏDİ


  BЯRKLИK ЯDЯDИ – материалларын, ясасян, металларын бярклик дяряъясинин ядяди характеристикасы; мцхтялиф сынаг принсипляриня уйьун шкалаларын ващидляри иля эюстярилир. Бу шкалалардан ян мцщцмляри цчцн шярти ишаряляр гябул олунмушдур. Б.я. бярклийин мцхтялиф цсулларларла, мяс., полад кцряъийин (Бринелл методу) вя йа алмаз пирамидаларын (Виккерс методу, Роквелл методу) йохланылан сятщя сыхылмасы (басылмасы) вя с. иля мцяййян едилир; Бринелл методунда ЩБ, Виккерс методунда ЩВ, Роквелл методунда ЩР иля эюстярилир (Щ; инэ. щарднесс – бярклик). Б.я.-ндян истифадя едяряк кяскилярин кясмя, металларын термики, механики вя тязйигля емалолунма габилиййяти, мющкямлик щядди, алятлярин механики йейилмяйя мцгавимяти вя с. юйрянилир.