Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRMƏKİLƏR

  БЯРМЯКИЛЯР – Иранда вязирляр аиляси. Аббасиляр хилафятинин илк дюврляриндян Щарун яр-Ряшидядяк щакимиййяти мцстягил идаря етмишляр. Х а л и д  Б я р м я к (тягр. 706/707–781/782) аьыллы мяслящятляри вя щярби баъарыьы иля фярглянмишдир. Й я щ й а  Б я р м я к (тягр.738–805) хялифя Мянсурун вахтында Азярб.-а вали тяйин олунмуш, Щарун яр-Ряшидин дюврцндя вязирлийя кечирилмишдир. Ф я з л  Б я р м я к (тягр. 765–?) атасы Йящйадан сонра вязирлик етмишдир. Бир мцддят Азярб.-да вали олмушдур. Щарун яр-Ряшидин ян севимли вязири Ъ я  фя р  Б я р м я к (тягр. 767– 29.1.1803) узун мцддят дювлят ишлярини мцстягил идаря етмишдир. Ъяфярин дюврцндя елм вя ядябиййат хадимляриня эениш имкан вя имтийазлар верилмишди. Б.-ин нцфузунун артмасындан горхан Щарун яр-Ряшид Ъяфяри юлдцртмцшдцр; диэяр Б. ися щябсханада юлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRMƏKİLƏR

  БЯРМЯКИЛЯР – Иранда вязирляр аиляси. Аббасиляр хилафятинин илк дюврляриндян Щарун яр-Ряшидядяк щакимиййяти мцстягил идаря етмишляр. Х а л и д  Б я р м я к (тягр. 706/707–781/782) аьыллы мяслящятляри вя щярби баъарыьы иля фярглянмишдир. Й я щ й а  Б я р м я к (тягр.738–805) хялифя Мянсурун вахтында Азярб.-а вали тяйин олунмуш, Щарун яр-Ряшидин дюврцндя вязирлийя кечирилмишдир. Ф я з л  Б я р м я к (тягр. 765–?) атасы Йящйадан сонра вязирлик етмишдир. Бир мцддят Азярб.-да вали олмушдур. Щарун яр-Ряшидин ян севимли вязири Ъ я  фя р  Б я р м я к (тягр. 767– 29.1.1803) узун мцддят дювлят ишлярини мцстягил идаря етмишдир. Ъяфярин дюврцндя елм вя ядябиййат хадимляриня эениш имкан вя имтийазлар верилмишди. Б.-ин нцфузунун артмасындан горхан Щарун яр-Ряшид Ъяфяри юлдцртмцшдцр; диэяр Б. ися щябсханада юлмцшдцр.

  BƏRMƏKİLƏR

  БЯРМЯКИЛЯР – Иранда вязирляр аиляси. Аббасиляр хилафятинин илк дюврляриндян Щарун яр-Ряшидядяк щакимиййяти мцстягил идаря етмишляр. Х а л и д  Б я р м я к (тягр. 706/707–781/782) аьыллы мяслящятляри вя щярби баъарыьы иля фярглянмишдир. Й я щ й а  Б я р м я к (тягр.738–805) хялифя Мянсурун вахтында Азярб.-а вали тяйин олунмуш, Щарун яр-Ряшидин дюврцндя вязирлийя кечирилмишдир. Ф я з л  Б я р м я к (тягр. 765–?) атасы Йящйадан сонра вязирлик етмишдир. Бир мцддят Азярб.-да вали олмушдур. Щарун яр-Ряшидин ян севимли вязири Ъ я  фя р  Б я р м я к (тягр. 767– 29.1.1803) узун мцддят дювлят ишлярини мцстягил идаря етмишдир. Ъяфярин дюврцндя елм вя ядябиййат хадимляриня эениш имкан вя имтийазлар верилмишди. Б.-ин нцфузунун артмасындан горхан Щарун яр-Ряшид Ъяфяри юлдцртмцшдцр; диэяр Б. ися щябсханада юлмцшдцр.