Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEVA Səadət Abutalıb qızı

  АБДУЛЛАЙЕВА Сяадят Абуталыб гызы (д.18.1.1940, Бакы) – Азярб. мцсигишцнасы. Сянятшцнаслыг доктору (2005), проф. (2004). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики Бакы Мусиги Академийасы) 1962 илдя битирмишдир. 1971 илдян орада Азярб. халг мусигисинин тарихи вя нязяриййяси кафедрасында чалышыр. Тядгигатлары милли чальы алятляринин инкишаф тарихиня, гурулуш хцсусиййятляринин юйрянилмясиня, охшар алятлярля мцгайисясиня щяср олунмушдур. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясярляри: Современные азербайджанские музыкальные инструменты. Б., 1984; Азярбайъан халг чальы алятляри (мусигишцнаслыг вя органоложи тядгигат). Б., 2002; Азярбайъан фолклорунда чальы алятляри. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEVA Səadət Abutalıb qızı

  АБДУЛЛАЙЕВА Сяадят Абуталыб гызы (д.18.1.1940, Бакы) – Азярб. мцсигишцнасы. Сянятшцнаслыг доктору (2005), проф. (2004). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики Бакы Мусиги Академийасы) 1962 илдя битирмишдир. 1971 илдян орада Азярб. халг мусигисинин тарихи вя нязяриййяси кафедрасында чалышыр. Тядгигатлары милли чальы алятляринин инкишаф тарихиня, гурулуш хцсусиййятляринин юйрянилмясиня, охшар алятлярля мцгайисясиня щяср олунмушдур. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясярляри: Современные азербайджанские музыкальные инструменты. Б., 1984; Азярбайъан халг чальы алятляри (мусигишцнаслыг вя органоложи тядгигат). Б., 2002; Азярбайъан фолклорунда чальы алятляри. Б., 2007.

  ABDULLAYEVA Səadət Abutalıb qızı

  АБДУЛЛАЙЕВА Сяадят Абуталыб гызы (д.18.1.1940, Бакы) – Азярб. мцсигишцнасы. Сянятшцнаслыг доктору (2005), проф. (2004). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики Бакы Мусиги Академийасы) 1962 илдя битирмишдир. 1971 илдян орада Азярб. халг мусигисинин тарихи вя нязяриййяси кафедрасында чалышыр. Тядгигатлары милли чальы алятляринин инкишаф тарихиня, гурулуш хцсусиййятляринин юйрянилмясиня, охшар алятлярля мцгайисясиня щяср олунмушдур. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
       Ясярляри: Современные азербайджанские музыкальные инструменты. Б., 1984; Азярбайъан халг чальы алятляри (мусигишцнаслыг вя органоложи тядгигат). Б., 2002; Азярбайъан фолклорунда чальы алятляри. Б., 2007.