Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRPAOLUNMA QABİLİYYƏTİ


  BЯRPAOLUNMA QABИLИYYЯTИ – 1) мямулатдакы мцяййян зядялянмя вя йа имтинаетмя сябябини арадан галдырдыгдан (мяс., радиогябуледиъидя ишдян чыхмыш транзистору дяйишдирдикдян) сонра онун параметрляринин йолверилян (хцсуси щалларда башланьыъ) гиймятляринин бярпаолунма хассяси. Б.г. мямулатын сазлыьы (иш габилиййяти) бярпа олундугдан сонракы параметринин, щямин параметрин илкин вя йа йолверилян (номинал) гиймятиня нисбяти иля юлчцлцр. Мямулатлар бярпа олунан вя бярпа олунмайан, тямир олунан вя тямир олунмайан нювляря айрылыр. Тямир олунмайан мямулатлар щям дя бярпа олунмайан сайылыр, лакин тямир олунан мямулатлар истисмар шяраитиндян асылы олараг бярпа олунан вя йа бярпа олунмайан олур; 2) щ е с а б л а м а  т е х и к а с ы н д а – иъра просесиндя йцклямя модулунун щям юзц иля, щям дя щяр щансы башга модулла модификасийасындан мцщафизя олунма хассяси. Бярпаетмя програмы беля модулу емал просесиня вя сон нятиъяляря тясир эюстярмядян йени нцсхя иля явяз едя билир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRPAOLUNMA QABİLİYYƏTİ


  BЯRPAOLUNMA QABИLИYYЯTИ – 1) мямулатдакы мцяййян зядялянмя вя йа имтинаетмя сябябини арадан галдырдыгдан (мяс., радиогябуледиъидя ишдян чыхмыш транзистору дяйишдирдикдян) сонра онун параметрляринин йолверилян (хцсуси щалларда башланьыъ) гиймятляринин бярпаолунма хассяси. Б.г. мямулатын сазлыьы (иш габилиййяти) бярпа олундугдан сонракы параметринин, щямин параметрин илкин вя йа йолверилян (номинал) гиймятиня нисбяти иля юлчцлцр. Мямулатлар бярпа олунан вя бярпа олунмайан, тямир олунан вя тямир олунмайан нювляря айрылыр. Тямир олунмайан мямулатлар щям дя бярпа олунмайан сайылыр, лакин тямир олунан мямулатлар истисмар шяраитиндян асылы олараг бярпа олунан вя йа бярпа олунмайан олур; 2) щ е с а б л а м а  т е х и к а с ы н д а – иъра просесиндя йцклямя модулунун щям юзц иля, щям дя щяр щансы башга модулла модификасийасындан мцщафизя олунма хассяси. Бярпаетмя програмы беля модулу емал просесиня вя сон нятиъяляря тясир эюстярмядян йени нцсхя иля явяз едя билир.

  BƏRPAOLUNMA QABİLİYYƏTİ


  BЯRPAOLUNMA QABИLИYYЯTИ – 1) мямулатдакы мцяййян зядялянмя вя йа имтинаетмя сябябини арадан галдырдыгдан (мяс., радиогябуледиъидя ишдян чыхмыш транзистору дяйишдирдикдян) сонра онун параметрляринин йолверилян (хцсуси щалларда башланьыъ) гиймятляринин бярпаолунма хассяси. Б.г. мямулатын сазлыьы (иш габилиййяти) бярпа олундугдан сонракы параметринин, щямин параметрин илкин вя йа йолверилян (номинал) гиймятиня нисбяти иля юлчцлцр. Мямулатлар бярпа олунан вя бярпа олунмайан, тямир олунан вя тямир олунмайан нювляря айрылыр. Тямир олунмайан мямулатлар щям дя бярпа олунмайан сайылыр, лакин тямир олунан мямулатлар истисмар шяраитиндян асылы олараг бярпа олунан вя йа бярпа олунмайан олур; 2) щ е с а б л а м а  т е х и к а с ы н д а – иъра просесиндя йцклямя модулунун щям юзц иля, щям дя щяр щансы башга модулла модификасийасындан мцщафизя олунма хассяси. Бярпаетмя програмы беля модулу емал просесиня вя сон нятиъяляря тясир эюстярмядян йени нцсхя иля явяз едя билир.