Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEVA Sənubər Əlövsət qızı


  АБДУЛЛАЙЕВА Сянубяр Ялювсят гызы (д.16.5.1951, Шамахы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1973). Щямин илдян Азярб. ССР ЕА Дилчилик Ин-тунда ишлямиш, 2008 илдян Бакы Славйан Ун-тинин Азярбайъан дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары бядии дил вя цслуб мясяляляриня щяср олунмушдур.
       Ясяри: Азярбайъан наьыл вя дастанларынын дили. Б., 1998.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEVA Sənubər Əlövsət qızı


  АБДУЛЛАЙЕВА Сянубяр Ялювсят гызы (д.16.5.1951, Шамахы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1973). Щямин илдян Азярб. ССР ЕА Дилчилик Ин-тунда ишлямиш, 2008 илдян Бакы Славйан Ун-тинин Азярбайъан дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары бядии дил вя цслуб мясяляляриня щяср олунмушдур.
       Ясяри: Азярбайъан наьыл вя дастанларынын дили. Б., 1998.

  ABDULLAYEVA Sənubər Əlövsət qızı


  АБДУЛЛАЙЕВА Сянубяр Ялювсят гызы (д.16.5.1951, Шамахы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1973). Щямин илдян Азярб. ССР ЕА Дилчилик Ин-тунда ишлямиш, 2008 илдян Бакы Славйан Ун-тинин Азярбайъан дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын мцдиридир. Тядгигатлары бядии дил вя цслуб мясяляляриня щяср олунмушдур.
       Ясяри: Азярбайъан наьыл вя дастанларынын дили. Б., 1998.