Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏRZƏND

  БЯРЗЯНД – Азярб.-да гядим шящяр. Ярдябилдян тягр. 85 км шм.-да иди. Яряб мянбяляриня эюря, Муьан вил.-ндя олмушдур. Б.-дя тохуъулуг, сяняткарлыг вя тиъарят инкишаф етмишди. Хилафят дюврцндя мащал мяркязи олмушдур. Б.-ин мцщцм щярби-стратежи ящямиййяти вар иди. Бабяк щярякаты дюврцндя яряб сяркярдяси Афшинин гярарэащы Б.-дя йерляширди (835 илдя). Бабяк ясир алындыгдан сонра Б.-я эятирилмишди. Б., ещтимал ки, монгол щцъумлары нятиъясиндя даьылмыш, 14 ясрдя ися тамамиля тяняззцл етмишдир. Б. щазырда Ъянуби Азярб.-ын Ярдябил яйалятиндя (Иран Ислам Респ.) кянддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏRZƏND

  БЯРЗЯНД – Азярб.-да гядим шящяр. Ярдябилдян тягр. 85 км шм.-да иди. Яряб мянбяляриня эюря, Муьан вил.-ндя олмушдур. Б.-дя тохуъулуг, сяняткарлыг вя тиъарят инкишаф етмишди. Хилафят дюврцндя мащал мяркязи олмушдур. Б.-ин мцщцм щярби-стратежи ящямиййяти вар иди. Бабяк щярякаты дюврцндя яряб сяркярдяси Афшинин гярарэащы Б.-дя йерляширди (835 илдя). Бабяк ясир алындыгдан сонра Б.-я эятирилмишди. Б., ещтимал ки, монгол щцъумлары нятиъясиндя даьылмыш, 14 ясрдя ися тамамиля тяняззцл етмишдир. Б. щазырда Ъянуби Азярб.-ын Ярдябил яйалятиндя (Иран Ислам Респ.) кянддир.

  BƏRZƏND

  БЯРЗЯНД – Азярб.-да гядим шящяр. Ярдябилдян тягр. 85 км шм.-да иди. Яряб мянбяляриня эюря, Муьан вил.-ндя олмушдур. Б.-дя тохуъулуг, сяняткарлыг вя тиъарят инкишаф етмишди. Хилафят дюврцндя мащал мяркязи олмушдур. Б.-ин мцщцм щярби-стратежи ящямиййяти вар иди. Бабяк щярякаты дюврцндя яряб сяркярдяси Афшинин гярарэащы Б.-дя йерляширди (835 илдя). Бабяк ясир алындыгдан сонра Б.-я эятирилмишди. Б., ещтимал ки, монгол щцъумлары нятиъясиндя даьылмыш, 14 ясрдя ися тамамиля тяняззцл етмишдир. Б. щазырда Ъянуби Азярб.-ын Ярдябил яйалятиндя (Иран Ислам Респ.) кянддир.