Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏSİRZADƏ


  БЯСИРЗАДЯ Софйа Бясир гызы (28.3.1918, Бакы – 4.1.2000, Бакы) – Азярб. актрисасы. Азярб. ССР. халг артисти (1974). Бакы Театр Техникумуну битирмишдир (1939). 1938–91 иллярдя Азярб. Дювлят Драм Театрынын актрисасы олмушдур. Илк дяфя сящнядя Сяадят ханым (‘‘Мцсибяти-Фяхряддин’’, Н. Вязиров) ролунда чыхыш етмишдир. 1992 илдян Бакы Бялядиййя Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Мцхтялиф сяпкили ролларын ифачысы олан Б. мцряккяб психоложи характерлярин йарадыъысы кими танынмышдыр. Роллары: Ирадя (“Эюз hякими”, И. Сяфярли), Мярйям, Амалийа, Тамара (“Фярhад вя Ширин”, “Инсан”, ‘‘Вагиф’’ С. Вурьун), Ниhал (“Гярибя адам”, Н. Щикмят), Наталйа (“Васса Железнова, М. Горки), Марийа Антоновна (“Мцфяттиш”, Н. Гогол), Щяъяр (‘‘Гачаг Няби’’, С. Рцстям), Рцхсара, Алийя (“Шяhярин йай эцнляри”, “Тяhминя вя Заур”, Анар), Ъаваhир ханым (“Бцллур сарайда”, И. Яфяндийев), фрау Анна (“Мянсиз дцнйа”, Н. Хязри) вя с. Телевизийа тамашаларында чякилмишдир: Ана (‘‘Эцнащсыз Абдулла’’), Щяким (‘‘Сакит Севинъ’’), Няня (‘‘Яйляшдик, данышдыг’’). Б. “Азярбайъанфилм”ин истеhсал етдийи ‘‘Гара дашлар’’ (1956, реж. А. Гулийев), “Ромео мяним гоншумдур” (1963, реж. Ш. Мащмудбяйов), “Бизим Ъябиш мцяллим”(1969, реж. Щ. Сейидбяйли), “Шярикли чюряк” (1969, реж. Ш. Мащмудбяйов), ‘‘Дядя Горгуд’’ (1975, реж. Т. Таьызадя), “Йол ящвалаты” (1980, реж. Т. Бякирзадя) вя с. филмлярдя чякилмишдир.

                                                                       

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏSİRZADƏ


  БЯСИРЗАДЯ Софйа Бясир гызы (28.3.1918, Бакы – 4.1.2000, Бакы) – Азярб. актрисасы. Азярб. ССР. халг артисти (1974). Бакы Театр Техникумуну битирмишдир (1939). 1938–91 иллярдя Азярб. Дювлят Драм Театрынын актрисасы олмушдур. Илк дяфя сящнядя Сяадят ханым (‘‘Мцсибяти-Фяхряддин’’, Н. Вязиров) ролунда чыхыш етмишдир. 1992 илдян Бакы Бялядиййя Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Мцхтялиф сяпкили ролларын ифачысы олан Б. мцряккяб психоложи характерлярин йарадыъысы кими танынмышдыр. Роллары: Ирадя (“Эюз hякими”, И. Сяфярли), Мярйям, Амалийа, Тамара (“Фярhад вя Ширин”, “Инсан”, ‘‘Вагиф’’ С. Вурьун), Ниhал (“Гярибя адам”, Н. Щикмят), Наталйа (“Васса Железнова, М. Горки), Марийа Антоновна (“Мцфяттиш”, Н. Гогол), Щяъяр (‘‘Гачаг Няби’’, С. Рцстям), Рцхсара, Алийя (“Шяhярин йай эцнляри”, “Тяhминя вя Заур”, Анар), Ъаваhир ханым (“Бцллур сарайда”, И. Яфяндийев), фрау Анна (“Мянсиз дцнйа”, Н. Хязри) вя с. Телевизийа тамашаларында чякилмишдир: Ана (‘‘Эцнащсыз Абдулла’’), Щяким (‘‘Сакит Севинъ’’), Няня (‘‘Яйляшдик, данышдыг’’). Б. “Азярбайъанфилм”ин истеhсал етдийи ‘‘Гара дашлар’’ (1956, реж. А. Гулийев), “Ромео мяним гоншумдур” (1963, реж. Ш. Мащмудбяйов), “Бизим Ъябиш мцяллим”(1969, реж. Щ. Сейидбяйли), “Шярикли чюряк” (1969, реж. Ш. Мащмудбяйов), ‘‘Дядя Горгуд’’ (1975, реж. Т. Таьызадя), “Йол ящвалаты” (1980, реж. Т. Бякирзадя) вя с. филмлярдя чякилмишдир.

                                                                       

  BƏSİRZADƏ


  БЯСИРЗАДЯ Софйа Бясир гызы (28.3.1918, Бакы – 4.1.2000, Бакы) – Азярб. актрисасы. Азярб. ССР. халг артисти (1974). Бакы Театр Техникумуну битирмишдир (1939). 1938–91 иллярдя Азярб. Дювлят Драм Театрынын актрисасы олмушдур. Илк дяфя сящнядя Сяадят ханым (‘‘Мцсибяти-Фяхряддин’’, Н. Вязиров) ролунда чыхыш етмишдир. 1992 илдян Бакы Бялядиййя Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Мцхтялиф сяпкили ролларын ифачысы олан Б. мцряккяб психоложи характерлярин йарадыъысы кими танынмышдыр. Роллары: Ирадя (“Эюз hякими”, И. Сяфярли), Мярйям, Амалийа, Тамара (“Фярhад вя Ширин”, “Инсан”, ‘‘Вагиф’’ С. Вурьун), Ниhал (“Гярибя адам”, Н. Щикмят), Наталйа (“Васса Железнова, М. Горки), Марийа Антоновна (“Мцфяттиш”, Н. Гогол), Щяъяр (‘‘Гачаг Няби’’, С. Рцстям), Рцхсара, Алийя (“Шяhярин йай эцнляри”, “Тяhминя вя Заур”, Анар), Ъаваhир ханым (“Бцллур сарайда”, И. Яфяндийев), фрау Анна (“Мянсиз дцнйа”, Н. Хязри) вя с. Телевизийа тамашаларында чякилмишдир: Ана (‘‘Эцнащсыз Абдулла’’), Щяким (‘‘Сакит Севинъ’’), Няня (‘‘Яйляшдик, данышдыг’’). Б. “Азярбайъанфилм”ин истеhсал етдийи ‘‘Гара дашлар’’ (1956, реж. А. Гулийев), “Ромео мяним гоншумдур” (1963, реж. Ш. Мащмудбяйов), “Бизим Ъябиш мцяллим”(1969, реж. Щ. Сейидбяйли), “Шярикли чюряк” (1969, реж. Ш. Мащмудбяйов), ‘‘Дядя Горгуд’’ (1975, реж. Т. Таьызадя), “Йол ящвалаты” (1980, реж. Т. Бякирзадя) вя с. филмлярдя чякилмишдир.