Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏSİTÇAY

  БЯСИТЧАЙ – Азярб. Респ. Зянэилан р-ну яразисиндя чай. Араз чайынын сол голу. Мещри силсилясиндян (Ерм. Респ.) башланыр. Уз. 44 км (Азярб. яразисиндя 17 км), щювзясинин сащ. 354 км2. Ишьалдан (1993, октйабр) яввял Азярб. яразисиндяки щювзясиндя Бяситчай Дювлят Тябият Горуьу мювъуд иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏSİTÇAY

  БЯСИТЧАЙ – Азярб. Респ. Зянэилан р-ну яразисиндя чай. Араз чайынын сол голу. Мещри силсилясиндян (Ерм. Респ.) башланыр. Уз. 44 км (Азярб. яразисиндя 17 км), щювзясинин сащ. 354 км2. Ишьалдан (1993, октйабр) яввял Азярб. яразисиндяки щювзясиндя Бяситчай Дювлят Тябият Горуьу мювъуд иди.

  BƏSİTÇAY

  БЯСИТЧАЙ – Азярб. Респ. Зянэилан р-ну яразисиндя чай. Араз чайынын сол голу. Мещри силсилясиндян (Ерм. Респ.) башланыр. Уз. 44 км (Азярб. яразисиндя 17 км), щювзясинин сащ. 354 км2. Ишьалдан (1993, октйабр) яввял Азярб. яразисиндяки щювзясиндя Бяситчай Дювлят Тябият Горуьу мювъуд иди.