Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏLİLOV MƏRDAN FƏRƏC OĞLU

  ЪЯЛИЛОВ Мярдан Фяряъ оьлу (д.29.6. 1952, Бакы ш., Мярдякан гяс.) – енерэетика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1999), проф. (2000). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (АзНКИ; индики АДНА) битирмишдир (1974). 1974–75 иллярдя “Шимал” ДРЕС-дя, 1975–78 иллярдя АзНКИ- дя бюйцк мцщяндис, 1985 илдян АМИУ-да досент, проф. вязифяляриндя ишлямишдир. 2004–13 иллярдя АМИУ-да кафедра мцдири олмушдур. Щазырда АМИУ вя Авиасийа Милли Академийасында педагожи фяалиййят эюстярир.Ясаселмиишляриистилик енерэетикасы мцяссисяляри цчцн ялавя суйун еколожи тямиз вя игтисади сямяряли цсулларла щазырланмасына аиддир. 160-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ясяр и: Химическое обессоливание воды на ТЭС с сокращенными количествами реагентов и стоков. Б., 1966.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏLİLOV MƏRDAN FƏRƏC OĞLU

  ЪЯЛИЛОВ Мярдан Фяряъ оьлу (д.29.6. 1952, Бакы ш., Мярдякан гяс.) – енерэетика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1999), проф. (2000). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (АзНКИ; индики АДНА) битирмишдир (1974). 1974–75 иллярдя “Шимал” ДРЕС-дя, 1975–78 иллярдя АзНКИ- дя бюйцк мцщяндис, 1985 илдян АМИУ-да досент, проф. вязифяляриндя ишлямишдир. 2004–13 иллярдя АМИУ-да кафедра мцдири олмушдур. Щазырда АМИУ вя Авиасийа Милли Академийасында педагожи фяалиййят эюстярир.Ясаселмиишляриистилик енерэетикасы мцяссисяляри цчцн ялавя суйун еколожи тямиз вя игтисади сямяряли цсулларла щазырланмасына аиддир. 160-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ясяр и: Химическое обессоливание воды на ТЭС с сокращенными количествами реагентов и стоков. Б., 1966.

  CƏLİLOV MƏRDAN FƏRƏC OĞLU

  ЪЯЛИЛОВ Мярдан Фяряъ оьлу (д.29.6. 1952, Бакы ш., Мярдякан гяс.) – енерэетика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1999), проф. (2000). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну (АзНКИ; индики АДНА) битирмишдир (1974). 1974–75 иллярдя “Шимал” ДРЕС-дя, 1975–78 иллярдя АзНКИ- дя бюйцк мцщяндис, 1985 илдян АМИУ-да досент, проф. вязифяляриндя ишлямишдир. 2004–13 иллярдя АМИУ-да кафедра мцдири олмушдур. Щазырда АМИУ вя Авиасийа Милли Академийасында педагожи фяалиййят эюстярир.Ясаселмиишляриистилик енерэетикасы мцяссисяляри цчцн ялавя суйун еколожи тямиз вя игтисади сямяряли цсулларла щазырланмасына аиддир. 160-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ясяр и: Химическое обессоливание воды на ТЭС с сокращенными количествами реагентов и стоков. Б., 1966.