Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİMBİSARA

  БИМБИСÁРА – Гядим Щиндистанда Магадща дювлятинин щакими [е.я. 544– 493]. Б. дювлятин яразисини эенишляндирмиш вя мющкямляндирмишдир. Онун щакимий- йяти илляриндя Магадща Шимали Щиндистанын ян эцълц дювлятиня чеврилмишди. Б. Ангуну ишьал етмиш, Кошала вя Вайшали щакимляриня гаршы уьурла мцбаризя апармышдыр. Б. Щиндистанын гцдрятли дювляти олан Аванти иля достлуг мцнасибятляри сахламышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİMBİSARA

  БИМБИСÁРА – Гядим Щиндистанда Магадща дювлятинин щакими [е.я. 544– 493]. Б. дювлятин яразисини эенишляндирмиш вя мющкямляндирмишдир. Онун щакимий- йяти илляриндя Магадща Шимали Щиндистанын ян эцълц дювлятиня чеврилмишди. Б. Ангуну ишьал етмиш, Кошала вя Вайшали щакимляриня гаршы уьурла мцбаризя апармышдыр. Б. Щиндистанын гцдрятли дювляти олан Аванти иля достлуг мцнасибятляри сахламышдыр.

  BİMBİSARA

  БИМБИСÁРА – Гядим Щиндистанда Магадща дювлятинин щакими [е.я. 544– 493]. Б. дювлятин яразисини эенишляндирмиш вя мющкямляндирмишдир. Онун щакимий- йяти илляриндя Магадща Шимали Щиндистанын ян эцълц дювлятиня чеврилмишди. Б. Ангуну ишьал етмиш, Кошала вя Вайшали щакимляриня гаршы уьурла мцбаризя апармышдыр. Б. Щиндистанын гцдрятли дювляти олан Аванти иля достлуг мцнасибятляри сахламышдыр.