Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏŞİRLİ XATİRƏ


  БЯШИРЛИ Хатиря Бядряддин гызы (д.3.1.1958, Аьдаш р-ну) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2005). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1981). Щямин илдян ЕА-нын Низами ад. Азярб. Ядябиййаты Музейиндя лаборант, кичик елми ишчи, елми фондлар (1992–2003), мядяни ирс вя мянбяшцнаслыг (2003–08) шюбяляринин мцдири ишлямиш, 2008 илдян музейин елми ишляр цзря директор мцавинидир. Тядгигатлары Азярб. фолклору сащясиндядир.

  Ясярляри: “Короьлу” епосунун поетикасы. Эенезиси вя бядии системи. Б., 2005; 60-ъы илляр нясри вя фолклор (М. Сцлейманлынын йарадыъылыьы ясасында). Б., 2010.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏŞİRLİ XATİRƏ


  БЯШИРЛИ Хатиря Бядряддин гызы (д.3.1.1958, Аьдаш р-ну) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2005). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1981). Щямин илдян ЕА-нын Низами ад. Азярб. Ядябиййаты Музейиндя лаборант, кичик елми ишчи, елми фондлар (1992–2003), мядяни ирс вя мянбяшцнаслыг (2003–08) шюбяляринин мцдири ишлямиш, 2008 илдян музейин елми ишляр цзря директор мцавинидир. Тядгигатлары Азярб. фолклору сащясиндядир.

  Ясярляри: “Короьлу” епосунун поетикасы. Эенезиси вя бядии системи. Б., 2005; 60-ъы илляр нясри вя фолклор (М. Сцлейманлынын йарадыъылыьы ясасында). Б., 2010.

  BƏŞİRLİ XATİRƏ


  БЯШИРЛИ Хатиря Бядряддин гызы (д.3.1.1958, Аьдаш р-ну) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2005). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1981). Щямин илдян ЕА-нын Низами ад. Азярб. Ядябиййаты Музейиндя лаборант, кичик елми ишчи, елми фондлар (1992–2003), мядяни ирс вя мянбяшцнаслыг (2003–08) шюбяляринин мцдири ишлямиш, 2008 илдян музейин елми ишляр цзря директор мцавинидир. Тядгигатлары Азярб. фолклору сащясиндядир.

  Ясярляри: “Короьлу” епосунун поетикасы. Эенезиси вя бядии системи. Б., 2005; 60-ъы илляр нясри вя фолклор (М. Сцлейманлынын йарадыъылыьы ясасында). Б., 2010.