Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏŞİROV Ağamirzə

  БЯШИРОВ Аьамирзя Янвяр оьлу (д.9.5.1954, Салйан) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишидир (1976). 1979–93 иллярдя ЕА-нын Кибернетика Ин-тунда ишлямишдир. 1993 илдян Тцркийядя, Доьу Аьдяниз Ун-тиндя ишляйир. Тядгигатлары ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика
  сащясиня аиддир. 50-йя йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырлнмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏŞİROV Ağamirzə

  БЯШИРОВ Аьамирзя Янвяр оьлу (д.9.5.1954, Салйан) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишидир (1976). 1979–93 иллярдя ЕА-нын Кибернетика Ин-тунда ишлямишдир. 1993 илдян Тцркийядя, Доьу Аьдяниз Ун-тиндя ишляйир. Тядгигатлары ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика
  сащясиня аиддир. 50-йя йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырлнмасында хидмяти вар.

  BƏŞİROV Ağamirzə

  БЯШИРОВ Аьамирзя Янвяр оьлу (д.9.5.1954, Салйан) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишидир (1976). 1979–93 иллярдя ЕА-нын Кибернетика Ин-тунда ишлямишдир. 1993 илдян Тцркийядя, Доьу Аьдяниз Ун-тиндя ишляйир. Тядгигатлары ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика
  сащясиня аиддир. 50-йя йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырлнмасында хидмяти вар.