Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEVA Tamilla İslam qızı

  АБДУЛЛАЙЕВА Тамилла Ислам гызы (д.10.12.1943. Товуз) – Азярб. актрисасы. Азярб. Респ. халг артисти (2007). Азярб. Инъясянят Ин-туну битирмишдир (1965). Сящня фяалиййятиня Азярб. Эянъ Тамашачылар Театрында башламышдыр,


  1967–88 иллярдя Ъ.Ъаббарлы ад. Иряван Азярб. Драм Театрында чыхыш етмишдир. 1988–95 иллярдя Азярб. Дювлят Мусигили Комедийа Театрында чалышмышдыр. 1999 илдян йенидян Иряван Дювлят Азярб. Драм Театрында фяалиййят эюстярир. А. мцхтялиф жанрларда мящарятля чыхыш едир. Онун лирик емосионаллыьы, цряйяйатымлы сяси, психоложи дяйишмя баъарыьы ойнадыьы роллара бядии бцтювлцк, колоритли йумор верир. Ясас роллары: Сара, Эцлтякин, Йагут (“Сольун чичякляр”, “Айдын”, “Йашар”, Ъ.Ъаббарлы), Щяйат (“Икинъи сяс”, Б.Ващабзадя), Гумру (“Шящярин йай эцнляри”, Анар), Мещрибан (“Мящяббят йашайыр щяля”, Щидайят), Залха (“Той”, С. Рящман), Йелена (“Ахыры хейир олсун”, У. Шекспир), Надйа (“Трибунал”, А. Макайонок), Беатриче (“Ики аьанын бир нюкяри“, К. Голдони), Наташа (“Алямля цз-цзя”, А. Эелман), Найденова (“Кишиляря инанмайын”, А. Софронов), Лйудмила (“Дан йери сюкцляндя”, Ифтихар) вя с. А. мусигили комедийа ясярляриндя дя чыхыш етмишдир: Эцлназ, Телли (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, Ц. Щаъыбяйли), Улдуз (“Улдуз”, С. Ялясэяров), Миррвари (“Той киминдир”, А. Мяшядибяйов).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEVA Tamilla İslam qızı

  АБДУЛЛАЙЕВА Тамилла Ислам гызы (д.10.12.1943. Товуз) – Азярб. актрисасы. Азярб. Респ. халг артисти (2007). Азярб. Инъясянят Ин-туну битирмишдир (1965). Сящня фяалиййятиня Азярб. Эянъ Тамашачылар Театрында башламышдыр,


  1967–88 иллярдя Ъ.Ъаббарлы ад. Иряван Азярб. Драм Театрында чыхыш етмишдир. 1988–95 иллярдя Азярб. Дювлят Мусигили Комедийа Театрында чалышмышдыр. 1999 илдян йенидян Иряван Дювлят Азярб. Драм Театрында фяалиййят эюстярир. А. мцхтялиф жанрларда мящарятля чыхыш едир. Онун лирик емосионаллыьы, цряйяйатымлы сяси, психоложи дяйишмя баъарыьы ойнадыьы роллара бядии бцтювлцк, колоритли йумор верир. Ясас роллары: Сара, Эцлтякин, Йагут (“Сольун чичякляр”, “Айдын”, “Йашар”, Ъ.Ъаббарлы), Щяйат (“Икинъи сяс”, Б.Ващабзадя), Гумру (“Шящярин йай эцнляри”, Анар), Мещрибан (“Мящяббят йашайыр щяля”, Щидайят), Залха (“Той”, С. Рящман), Йелена (“Ахыры хейир олсун”, У. Шекспир), Надйа (“Трибунал”, А. Макайонок), Беатриче (“Ики аьанын бир нюкяри“, К. Голдони), Наташа (“Алямля цз-цзя”, А. Эелман), Найденова (“Кишиляря инанмайын”, А. Софронов), Лйудмила (“Дан йери сюкцляндя”, Ифтихар) вя с. А. мусигили комедийа ясярляриндя дя чыхыш етмишдир: Эцлназ, Телли (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, Ц. Щаъыбяйли), Улдуз (“Улдуз”, С. Ялясэяров), Миррвари (“Той киминдир”, А. Мяшядибяйов).

  ABDULLAYEVA Tamilla İslam qızı

  АБДУЛЛАЙЕВА Тамилла Ислам гызы (д.10.12.1943. Товуз) – Азярб. актрисасы. Азярб. Респ. халг артисти (2007). Азярб. Инъясянят Ин-туну битирмишдир (1965). Сящня фяалиййятиня Азярб. Эянъ Тамашачылар Театрында башламышдыр,


  1967–88 иллярдя Ъ.Ъаббарлы ад. Иряван Азярб. Драм Театрында чыхыш етмишдир. 1988–95 иллярдя Азярб. Дювлят Мусигили Комедийа Театрында чалышмышдыр. 1999 илдян йенидян Иряван Дювлят Азярб. Драм Театрында фяалиййят эюстярир. А. мцхтялиф жанрларда мящарятля чыхыш едир. Онун лирик емосионаллыьы, цряйяйатымлы сяси, психоложи дяйишмя баъарыьы ойнадыьы роллара бядии бцтювлцк, колоритли йумор верир. Ясас роллары: Сара, Эцлтякин, Йагут (“Сольун чичякляр”, “Айдын”, “Йашар”, Ъ.Ъаббарлы), Щяйат (“Икинъи сяс”, Б.Ващабзадя), Гумру (“Шящярин йай эцнляри”, Анар), Мещрибан (“Мящяббят йашайыр щяля”, Щидайят), Залха (“Той”, С. Рящман), Йелена (“Ахыры хейир олсун”, У. Шекспир), Надйа (“Трибунал”, А. Макайонок), Беатриче (“Ики аьанын бир нюкяри“, К. Голдони), Наташа (“Алямля цз-цзя”, А. Эелман), Найденова (“Кишиляря инанмайын”, А. Софронов), Лйудмила (“Дан йери сюкцляндя”, Ифтихар) вя с. А. мусигили комедийа ясярляриндя дя чыхыш етмишдир: Эцлназ, Телли (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, Ц. Щаъыбяйли), Улдуз (“Улдуз”, С. Ялясэяров), Миррвари (“Той киминдир”, А. Мяшядибяйов).