Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏŞİROV Qumər


  БЯШИРОВ Гумяр Бяширович (7.1.1901, Орта Волгабойу, Йана-Сала к. – 7.5. 1999, Казан) – татар йазычысы. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1951). “Щяшимин ганы” адлы илк щекайяси 1931 илдя няшр едилмишдир. “Сиваш” (1937) повести вятяндаш мцщарибясиня щяср олунмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя йаздыьы щекайялярдя (“Интигам”, 1942; “Гармончу”, 1943) вятянпярвярлик тяряннцм едилир. “Намус” (1948), “Доьма йурдум – йашыл бешийим мяним” (1970) романларынын мцяллифидир. ССРИ Али Советинин (4-ъц вя 5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.


  Я с я р л я р и: Намус. Б., 1952;
  Родимый край– зеленая моя колыбель. М., 1976.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏŞİROV Qumər


  БЯШИРОВ Гумяр Бяширович (7.1.1901, Орта Волгабойу, Йана-Сала к. – 7.5. 1999, Казан) – татар йазычысы. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1951). “Щяшимин ганы” адлы илк щекайяси 1931 илдя няшр едилмишдир. “Сиваш” (1937) повести вятяндаш мцщарибясиня щяср олунмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя йаздыьы щекайялярдя (“Интигам”, 1942; “Гармончу”, 1943) вятянпярвярлик тяряннцм едилир. “Намус” (1948), “Доьма йурдум – йашыл бешийим мяним” (1970) романларынын мцяллифидир. ССРИ Али Советинин (4-ъц вя 5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.


  Я с я р л я р и: Намус. Б., 1952;
  Родимый край– зеленая моя колыбель. М., 1976.

  BƏŞİROV Qumər


  БЯШИРОВ Гумяр Бяширович (7.1.1901, Орта Волгабойу, Йана-Сала к. – 7.5. 1999, Казан) – татар йазычысы. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1951). “Щяшимин ганы” адлы илк щекайяси 1931 илдя няшр едилмишдир. “Сиваш” (1937) повести вятяндаш мцщарибясиня щяср олунмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя йаздыьы щекайялярдя (“Интигам”, 1942; “Гармончу”, 1943) вятянпярвярлик тяряннцм едилир. “Намус” (1948), “Доьма йурдум – йашыл бешийим мяним” (1970) романларынын мцяллифидир. ССРИ Али Советинин (4-ъц вя 5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.


  Я с я р л я р и: Намус. Б., 1952;
  Родимый край– зеленая моя колыбель. М., 1976.