Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏŞİROV Rasim


  БЯШИРОВ Расим Ъавад оьлу (д.15.3.1957, Бакы йахынлыьындакы Эцздяк гяс.) – механика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2004), проф. (2010). 1979 илдя Азярб. Политехник Ин-туну (индики АзТУ) битирмишдир. 1979–82 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын (АМЕА) Физика Ин-тунда, 1982–90 иллярдя Азярб. Политехник Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1990–99 иллярдя АзТУ-нун проректору олмушдур. 1999–2004 иллярдя Азярб. Дювлят Дяниз Академийасында проректор, 2004–09 иллярдя Салйан р-ну Иъра Щакимиййятинин башчысы ишлямишдир. 2009 илдян Азярб. Дювлят Дяниз Академийасынын ректорудур. Тядгигатлары деформасийайа уьрайан бярк ъисм механикасы, механики вя физики-техники емал аваданлыьы вя технолоэийасы, эями тямири вя эями щиссяляринин бярпа технолоэийасы сащясиндядир. 90-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын вя дярсликлярин мцяллифидир.


  Я с я р и:
  Технология восстановления втулок цилиндров судовых двигателей. Б., 2002

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏŞİROV Rasim


  БЯШИРОВ Расим Ъавад оьлу (д.15.3.1957, Бакы йахынлыьындакы Эцздяк гяс.) – механика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2004), проф. (2010). 1979 илдя Азярб. Политехник Ин-туну (индики АзТУ) битирмишдир. 1979–82 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын (АМЕА) Физика Ин-тунда, 1982–90 иллярдя Азярб. Политехник Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1990–99 иллярдя АзТУ-нун проректору олмушдур. 1999–2004 иллярдя Азярб. Дювлят Дяниз Академийасында проректор, 2004–09 иллярдя Салйан р-ну Иъра Щакимиййятинин башчысы ишлямишдир. 2009 илдян Азярб. Дювлят Дяниз Академийасынын ректорудур. Тядгигатлары деформасийайа уьрайан бярк ъисм механикасы, механики вя физики-техники емал аваданлыьы вя технолоэийасы, эями тямири вя эями щиссяляринин бярпа технолоэийасы сащясиндядир. 90-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын вя дярсликлярин мцяллифидир.


  Я с я р и:
  Технология восстановления втулок цилиндров судовых двигателей. Б., 2002

  BƏŞİROV Rasim


  БЯШИРОВ Расим Ъавад оьлу (д.15.3.1957, Бакы йахынлыьындакы Эцздяк гяс.) – механика сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2004), проф. (2010). 1979 илдя Азярб. Политехник Ин-туну (индики АзТУ) битирмишдир. 1979–82 иллярдя Азярб. ССР ЕА-нын (АМЕА) Физика Ин-тунда, 1982–90 иллярдя Азярб. Политехник Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1990–99 иллярдя АзТУ-нун проректору олмушдур. 1999–2004 иллярдя Азярб. Дювлят Дяниз Академийасында проректор, 2004–09 иллярдя Салйан р-ну Иъра Щакимиййятинин башчысы ишлямишдир. 2009 илдян Азярб. Дювлят Дяниз Академийасынын ректорудур. Тядгигатлары деформасийайа уьрайан бярк ъисм механикасы, механики вя физики-техники емал аваданлыьы вя технолоэийасы, эями тямири вя эями щиссяляринин бярпа технолоэийасы сащясиндядир. 90-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын вя дярсликлярин мцяллифидир.


  Я с я р и:
  Технология восстановления втулок цилиндров судовых двигателей. Б., 2002