Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏŞŞAR İBN BURD


  БЯШШАР ИБН БУРД (بشار بن برد Бясря – 783) – яряб шаири . Мяншяъя фарсдыр. Яряб вя фарс дилляриндя йазмышдыр. Мяздяилийи мцдафия етмишдир. Б.и. Б. ядябиййаты иътимаи щяйатла, халг мяишяти иля баьладыьына эюря ону яряб ядябиййатында “йени цслуб”ун йарадыъысы щесаб едирляр. Хялифя ял-Мещдийя мядщиййяляр йазмышдыр. Даща чох щяъвляри иля мяшщурдур. Вязир Йагуб ибн Давуду щяъв етдийи цчцн юлдцрцлмцшдцр.

  Я с я р и: Стихи. В кн.: Арабская поэзия средних веков. М., 1975.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏŞŞAR İBN BURD


  БЯШШАР ИБН БУРД (بشار بن برد Бясря – 783) – яряб шаири . Мяншяъя фарсдыр. Яряб вя фарс дилляриндя йазмышдыр. Мяздяилийи мцдафия етмишдир. Б.и. Б. ядябиййаты иътимаи щяйатла, халг мяишяти иля баьладыьына эюря ону яряб ядябиййатында “йени цслуб”ун йарадыъысы щесаб едирляр. Хялифя ял-Мещдийя мядщиййяляр йазмышдыр. Даща чох щяъвляри иля мяшщурдур. Вязир Йагуб ибн Давуду щяъв етдийи цчцн юлдцрцлмцшдцр.

  Я с я р и: Стихи. В кн.: Арабская поэзия средних веков. М., 1975.

  BƏŞŞAR İBN BURD


  БЯШШАР ИБН БУРД (بشار بن برد Бясря – 783) – яряб шаири . Мяншяъя фарсдыр. Яряб вя фарс дилляриндя йазмышдыр. Мяздяилийи мцдафия етмишдир. Б.и. Б. ядябиййаты иътимаи щяйатла, халг мяишяти иля баьладыьына эюря ону яряб ядябиййатында “йени цслуб”ун йарадыъысы щесаб едирляр. Хялифя ял-Мещдийя мядщиййяляр йазмышдыр. Даща чох щяъвляри иля мяшщурдур. Вязир Йагуб ибн Давуду щяъв етдийи цчцн юлдцрцлмцшдцр.

  Я с я р и: Стихи. В кн.: Арабская поэзия средних веков. М., 1975.