Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏTƏLGEYZƏ

  БЯТЯЛЭÉЙЗЯ (ابطالجوزا) – Орионун α-сы, йарымдцзэцн дяйишян улдуз (бах Дяйишян улдузлар). Б.атмосфердян интенсив олараг газ итирян гырмызы ифрат нящянэдир. Б.-нин диаметри тягр. 700 Эцняш диаметриня бярабярдир, Эцняшдян мясафяси 130 пк. Б. 4–7 иллик дюврля юз парлаглыьыны 0,0–1,3 визуал улдуз юлчцсцндя дяйишир. Щямчинин 150–450 суткалыг дюврля пар- лаглыьын кичик амплитудлу дяйишмяляри мцшащидя олунур. Парлаглыьын дяйишмясини улдузун пулсасийалары тюрядир вя бу заман онун диаметри ящямиййятли дяряъядя дяйи- шир. Ещтимал ки, Б.-нин йахын пейки вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏTƏLGEYZƏ

  БЯТЯЛЭÉЙЗЯ (ابطالجوزا) – Орионун α-сы, йарымдцзэцн дяйишян улдуз (бах Дяйишян улдузлар). Б.атмосфердян интенсив олараг газ итирян гырмызы ифрат нящянэдир. Б.-нин диаметри тягр. 700 Эцняш диаметриня бярабярдир, Эцняшдян мясафяси 130 пк. Б. 4–7 иллик дюврля юз парлаглыьыны 0,0–1,3 визуал улдуз юлчцсцндя дяйишир. Щямчинин 150–450 суткалыг дюврля пар- лаглыьын кичик амплитудлу дяйишмяляри мцшащидя олунур. Парлаглыьын дяйишмясини улдузун пулсасийалары тюрядир вя бу заман онун диаметри ящямиййятли дяряъядя дяйи- шир. Ещтимал ки, Б.-нин йахын пейки вар.

  BƏTƏLGEYZƏ

  БЯТЯЛЭÉЙЗЯ (ابطالجوزا) – Орионун α-сы, йарымдцзэцн дяйишян улдуз (бах Дяйишян улдузлар). Б.атмосфердян интенсив олараг газ итирян гырмызы ифрат нящянэдир. Б.-нин диаметри тягр. 700 Эцняш диаметриня бярабярдир, Эцняшдян мясафяси 130 пк. Б. 4–7 иллик дюврля юз парлаглыьыны 0,0–1,3 визуал улдуз юлчцсцндя дяйишир. Щямчинин 150–450 суткалыг дюврля пар- лаглыьын кичик амплитудлу дяйишмяляри мцшащидя олунур. Парлаглыьын дяйишмясини улдузун пулсасийалары тюрядир вя бу заман онун диаметри ящямиййятли дяряъядя дяйи- шир. Ещтимал ки, Б.-нин йахын пейки вар.