Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏTRUCİ


  БЯТРУЪИ (البثروجى) Нур яд-Дин Ябу Исщаг (13 яср.) – яряб астроному. Ибн Тцфейлин тялябяси. Астрономийайа аид нязяриййяляри Аристотеля ясасланыр. Онун “Космографийайа даир китаб” трактатынын йящуди дилиня вя бу дилдян латынъайа тяръцмяси Венесийада (1531), инэилисъяйя тяръцмяси вя тянгиди мятни ися Беркли
  Ун-тиндя (1952) няшр олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏTRUCİ


  БЯТРУЪИ (البثروجى) Нур яд-Дин Ябу Исщаг (13 яср.) – яряб астроному. Ибн Тцфейлин тялябяси. Астрономийайа аид нязяриййяляри Аристотеля ясасланыр. Онун “Космографийайа даир китаб” трактатынын йящуди дилиня вя бу дилдян латынъайа тяръцмяси Венесийада (1531), инэилисъяйя тяръцмяси вя тянгиди мятни ися Беркли
  Ун-тиндя (1952) няшр олунмушдур.

  BƏTRUCİ


  БЯТРУЪИ (البثروجى) Нур яд-Дин Ябу Исщаг (13 яср.) – яряб астроному. Ибн Тцфейлин тялябяси. Астрономийайа аид нязяриййяляри Аристотеля ясасланыр. Онун “Космографийайа даир китаб” трактатынын йящуди дилиня вя бу дилдян латынъайа тяръцмяси Венесийада (1531), инэилисъяйя тяръцмяси вя тянгиди мятни ися Беркли
  Ун-тиндя (1952) няшр олунмушдур.