Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏY


  БЯЙ, б а й, б е й, б и й – тцрк халгларында яввялляр тайфа башчыларына, сонралар яйанлара верилян ад. Бир сыра башга дилляря дя кечмишдир. Гызыл Орда ханы Юзбяк [1312–42] исламы гябул едян монгол задяэанларына – нойонлара Б. ады верирди. Тцркийядя мащал щакимляриня (с а н ъ а г б я й и), йцксяк рцтбяли забитляря
  ( а л а й б я й и –полковник), б я й л я р б я й и – эен.-губернатор вя с. Б. рцтбяси верилирди (1934 илдя ляьв едилмишдир). 1705–1957 ил- лярдя Тунисин ирси щакимляри Б. адланырды. Иранын бязи йерляриндя тайфа башчылары Б. титулу дашыйырлар. Ханлыглар дюврцндя ирси Б.-ляр вя бу ады хан фярманына ясасян алан Б.-ляр олмушдур. Ирси Б.-лярин имтийазы даща йцксяк иди. Б. сюзц, кечмишдя дювлят идаряляриндя ишляйян азярб. мямурлара вя цмумиййятля зийалылара мцраъият формасы кими дя ишлядилирди. Азярб.-ларда йени евлянян оьлана да Б. дейилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏY


  БЯЙ, б а й, б е й, б и й – тцрк халгларында яввялляр тайфа башчыларына, сонралар яйанлара верилян ад. Бир сыра башга дилляря дя кечмишдир. Гызыл Орда ханы Юзбяк [1312–42] исламы гябул едян монгол задяэанларына – нойонлара Б. ады верирди. Тцркийядя мащал щакимляриня (с а н ъ а г б я й и), йцксяк рцтбяли забитляря
  ( а л а й б я й и –полковник), б я й л я р б я й и – эен.-губернатор вя с. Б. рцтбяси верилирди (1934 илдя ляьв едилмишдир). 1705–1957 ил- лярдя Тунисин ирси щакимляри Б. адланырды. Иранын бязи йерляриндя тайфа башчылары Б. титулу дашыйырлар. Ханлыглар дюврцндя ирси Б.-ляр вя бу ады хан фярманына ясасян алан Б.-ляр олмушдур. Ирси Б.-лярин имтийазы даща йцксяк иди. Б. сюзц, кечмишдя дювлят идаряляриндя ишляйян азярб. мямурлара вя цмумиййятля зийалылара мцраъият формасы кими дя ишлядилирди. Азярб.-ларда йени евлянян оьлана да Б. дейилир.

  BƏY


  БЯЙ, б а й, б е й, б и й – тцрк халгларында яввялляр тайфа башчыларына, сонралар яйанлара верилян ад. Бир сыра башга дилляря дя кечмишдир. Гызыл Орда ханы Юзбяк [1312–42] исламы гябул едян монгол задяэанларына – нойонлара Б. ады верирди. Тцркийядя мащал щакимляриня (с а н ъ а г б я й и), йцксяк рцтбяли забитляря
  ( а л а й б я й и –полковник), б я й л я р б я й и – эен.-губернатор вя с. Б. рцтбяси верилирди (1934 илдя ляьв едилмишдир). 1705–1957 ил- лярдя Тунисин ирси щакимляри Б. адланырды. Иранын бязи йерляриндя тайфа башчылары Б. титулу дашыйырлар. Ханлыглар дюврцндя ирси Б.-ляр вя бу ады хан фярманына ясасян алан Б.-ляр олмушдур. Ирси Б.-лярин имтийазы даща йцксяк иди. Б. сюзц, кечмишдя дювлят идаряляриндя ишляйян азярб. мямурлара вя цмумиййятля зийалылара мцраъият формасы кими дя ишлядилирди. Азярб.-ларда йени евлянян оьлана да Б. дейилир.