Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRİ TÜRK"

  “АЗЯРИ ТЦРК” – елми-ядяби, иътимаисийаси журнал. Истанбулда 1928–31 иллярдя няшр олунмуш, илк нюмряси февралын 1-дя бурахылмышдыр. Айда ики дяфя няшр едилян “А.т.” 1928 илин сонуна кими яряб, 1929 илдян латын ялифбасы иля чыхмышдыр. Журналда Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тарихи ящямиййяти, сийаси хадимлярин щяйат вя фяалиййяти иля баьлы мягаляляря эениш йер верилмишдир. “А.т.”-дя “Русийа ящвалы”, “Азярбайъан ящвалы”, “Гафгаз хябярляри”, “Даьыстанда вязиййят” адлы рубрика вар иди. “А.т.”-цн редаксийасында М.Я. Рясулзадя,  М.Б.Мяммядзадя, Ш.Рцстямбяйли, Я.Ъяфяроьлу, М.Аран, М. Вякилоьлу вя б. чалышмышлар. Азярб. мцщаъирят мятбуаты тарихиндя “А.т.”-цн хцсуси ролу вя ящямиййяти вардыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRİ TÜRK"

  “АЗЯРИ ТЦРК” – елми-ядяби, иътимаисийаси журнал. Истанбулда 1928–31 иллярдя няшр олунмуш, илк нюмряси февралын 1-дя бурахылмышдыр. Айда ики дяфя няшр едилян “А.т.” 1928 илин сонуна кими яряб, 1929 илдян латын ялифбасы иля чыхмышдыр. Журналда Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тарихи ящямиййяти, сийаси хадимлярин щяйат вя фяалиййяти иля баьлы мягаляляря эениш йер верилмишдир. “А.т.”-дя “Русийа ящвалы”, “Азярбайъан ящвалы”, “Гафгаз хябярляри”, “Даьыстанда вязиййят” адлы рубрика вар иди. “А.т.”-цн редаксийасында М.Я. Рясулзадя,  М.Б.Мяммядзадя, Ш.Рцстямбяйли, Я.Ъяфяроьлу, М.Аран, М. Вякилоьлу вя б. чалышмышлар. Азярб. мцщаъирят мятбуаты тарихиндя “А.т.”-цн хцсуси ролу вя ящямиййяти вардыр.

  "AZƏRİ TÜRK"

  “АЗЯРИ ТЦРК” – елми-ядяби, иътимаисийаси журнал. Истанбулда 1928–31 иллярдя няшр олунмуш, илк нюмряси февралын 1-дя бурахылмышдыр. Айда ики дяфя няшр едилян “А.т.” 1928 илин сонуна кими яряб, 1929 илдян латын ялифбасы иля чыхмышдыр. Журналда Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тарихи ящямиййяти, сийаси хадимлярин щяйат вя фяалиййяти иля баьлы мягаляляря эениш йер верилмишдир. “А.т.”-дя “Русийа ящвалы”, “Азярбайъан ящвалы”, “Гафгаз хябярляри”, “Даьыстанда вязиййят” адлы рубрика вар иди. “А.т.”-цн редаксийасында М.Я. Рясулзадя,  М.Б.Мяммядзадя, Ш.Рцстямбяйли, Я.Ъяфяроьлу, М.Аран, М. Вякилоьлу вя б. чалышмышлар. Азярб. мцщаъирят мятбуаты тарихиндя “А.т.”-цн хцсуси ролу вя ящямиййяти вардыр.