Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏYAZİD PAŞA

  БЯЙАЗИД ПАША, Амасйалы (?,Амасйа – 1421, Ядирня) – Османлы сийаси вя дювлят хадими, сядрязям. Султан Ы Бяйазидин дюврцндя мцхтялиф щярби вязи- фяляр тутмушдур. Султан Ы Мещмедин щакимиййятинин мющкямлянмясиндя вя юлкядяки вязиййятин тянзимлямясиндя бюйцк хидмятляри олмушдур. Бунун мцгабилиндя Б.п. сядрязям, ейни заманда Румели бяйлярбяйи тяйин едилмишдир (1413). Шейх Бядряддин, Бюрклцъя Мустафа вя Торлак Камалын гийамларыны йатырмышдыр. ЫЫ Мурадын щакимиййятя эялмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Тахты яля кечирмяк мягсядиля Ядирняйя йцрцш едян Ы Мещмедин гардашы Мустафа Чялябийя гаршы султаны дястяклямишдир. Ядирня йахынлыьындакы Сазлыдярядя баш верян дюйцшдя ясир дцшмцш вя шащзадя Мустафа тяряфиндян едам олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏYAZİD PAŞA

  БЯЙАЗИД ПАША, Амасйалы (?,Амасйа – 1421, Ядирня) – Османлы сийаси вя дювлят хадими, сядрязям. Султан Ы Бяйазидин дюврцндя мцхтялиф щярби вязи- фяляр тутмушдур. Султан Ы Мещмедин щакимиййятинин мющкямлянмясиндя вя юлкядяки вязиййятин тянзимлямясиндя бюйцк хидмятляри олмушдур. Бунун мцгабилиндя Б.п. сядрязям, ейни заманда Румели бяйлярбяйи тяйин едилмишдир (1413). Шейх Бядряддин, Бюрклцъя Мустафа вя Торлак Камалын гийамларыны йатырмышдыр. ЫЫ Мурадын щакимиййятя эялмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Тахты яля кечирмяк мягсядиля Ядирняйя йцрцш едян Ы Мещмедин гардашы Мустафа Чялябийя гаршы султаны дястяклямишдир. Ядирня йахынлыьындакы Сазлыдярядя баш верян дюйцшдя ясир дцшмцш вя шащзадя Мустафа тяряфиндян едам олунмушдур.

  BƏYAZİD PAŞA

  БЯЙАЗИД ПАША, Амасйалы (?,Амасйа – 1421, Ядирня) – Османлы сийаси вя дювлят хадими, сядрязям. Султан Ы Бяйазидин дюврцндя мцхтялиф щярби вязи- фяляр тутмушдур. Султан Ы Мещмедин щакимиййятинин мющкямлянмясиндя вя юлкядяки вязиййятин тянзимлямясиндя бюйцк хидмятляри олмушдур. Бунун мцгабилиндя Б.п. сядрязям, ейни заманда Румели бяйлярбяйи тяйин едилмишдир (1413). Шейх Бядряддин, Бюрклцъя Мустафа вя Торлак Камалын гийамларыны йатырмышдыр. ЫЫ Мурадын щакимиййятя эялмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Тахты яля кечирмяк мягсядиля Ядирняйя йцрцш едян Ы Мещмедин гардашы Мустафа Чялябийя гаршы султаны дястяклямишдир. Ядирня йахынлыьындакы Сазлыдярядя баш верян дюйцшдя ясир дцшмцш вя шащзадя Мустафа тяряфиндян едам олунмушдур.