Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏYKİŞİYEV Nazim Zöhrab oğlu

  БЯЙКИШИЙЕВ Назим Зющраб оьлу (д.29.6.1948, Бакы) – Азярб. ряссамы. Азярб. халг ряссамы (2006), Азярб. ССР. Дювлят мцкафаты лауреаты (1984). Я. Язимзадя ад. Азярб. Ряссамлыг Мяктябини (1969) вя Москва Театр Сяняти Ин-туну (1975) битирмишдир. 1980–90 иллярдя Азярб. Мусигили Комедийа Теат- рынын, 1990–2001 иллярдя Азярб. Дювлят Эянъляр Театрынын баш ряссамы олмушдур. 2001 илдян Азярб. Милли Драм Театрынын баш ряссамыдыр. Бядии тяртибат вердийи тамашалар арасында “Иблис” (Щ. Ъавид, 1983), “Щамлет” (У. Шекспир, 2002) “Юлцляр” (Ъ. Мяммядгулузадя, 2005), “Дирилян адам” (М. Ъялал, 2005), “Йайда гартопу ойуну” (В.Сямядоьлу, 2005) вя с. вар.
  2006 илдя Вйана камера операсында тамашайа гойулмуш Ц. Щаъыбяйлинин “Аршын мал алан” мусигили комедийасынын гурулушчу ряссамы олмушдур. Мянзяря вя натцрморт жанрларында да ясярляр йаратмышдыр. 1998 илдя Лондонда фярди сярэиси кечирилмишдир. 2001 илдян Азярб. Ряссамлыг Академийасында педагожи фяалиййят эюстярир.  Н. Бяйкишийев. “Лампа”. 1996.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏYKİŞİYEV Nazim Zöhrab oğlu

  БЯЙКИШИЙЕВ Назим Зющраб оьлу (д.29.6.1948, Бакы) – Азярб. ряссамы. Азярб. халг ряссамы (2006), Азярб. ССР. Дювлят мцкафаты лауреаты (1984). Я. Язимзадя ад. Азярб. Ряссамлыг Мяктябини (1969) вя Москва Театр Сяняти Ин-туну (1975) битирмишдир. 1980–90 иллярдя Азярб. Мусигили Комедийа Теат- рынын, 1990–2001 иллярдя Азярб. Дювлят Эянъляр Театрынын баш ряссамы олмушдур. 2001 илдян Азярб. Милли Драм Театрынын баш ряссамыдыр. Бядии тяртибат вердийи тамашалар арасында “Иблис” (Щ. Ъавид, 1983), “Щамлет” (У. Шекспир, 2002) “Юлцляр” (Ъ. Мяммядгулузадя, 2005), “Дирилян адам” (М. Ъялал, 2005), “Йайда гартопу ойуну” (В.Сямядоьлу, 2005) вя с. вар.
  2006 илдя Вйана камера операсында тамашайа гойулмуш Ц. Щаъыбяйлинин “Аршын мал алан” мусигили комедийасынын гурулушчу ряссамы олмушдур. Мянзяря вя натцрморт жанрларында да ясярляр йаратмышдыр. 1998 илдя Лондонда фярди сярэиси кечирилмишдир. 2001 илдян Азярб. Ряссамлыг Академийасында педагожи фяалиййят эюстярир.  Н. Бяйкишийев. “Лампа”. 1996.

  BƏYKİŞİYEV Nazim Zöhrab oğlu

  БЯЙКИШИЙЕВ Назим Зющраб оьлу (д.29.6.1948, Бакы) – Азярб. ряссамы. Азярб. халг ряссамы (2006), Азярб. ССР. Дювлят мцкафаты лауреаты (1984). Я. Язимзадя ад. Азярб. Ряссамлыг Мяктябини (1969) вя Москва Театр Сяняти Ин-туну (1975) битирмишдир. 1980–90 иллярдя Азярб. Мусигили Комедийа Теат- рынын, 1990–2001 иллярдя Азярб. Дювлят Эянъляр Театрынын баш ряссамы олмушдур. 2001 илдян Азярб. Милли Драм Театрынын баш ряссамыдыр. Бядии тяртибат вердийи тамашалар арасында “Иблис” (Щ. Ъавид, 1983), “Щамлет” (У. Шекспир, 2002) “Юлцляр” (Ъ. Мяммядгулузадя, 2005), “Дирилян адам” (М. Ъялал, 2005), “Йайда гартопу ойуну” (В.Сямядоьлу, 2005) вя с. вар.
  2006 илдя Вйана камера операсында тамашайа гойулмуш Ц. Щаъыбяйлинин “Аршын мал алан” мусигили комедийасынын гурулушчу ряссамы олмушдур. Мянзяря вя натцрморт жанрларында да ясярляр йаратмышдыр. 1998 илдя Лондонда фярди сярэиси кечирилмишдир. 2001 илдян Азярб. Ряссамлыг Академийасында педагожи фяалиййят эюстярир.  Н. Бяйкишийев. “Лампа”. 1996.